Znaczenie warunków mieszkaniowych wyjasniaja dobrze

Znaczenie warunków mieszkaniowych wyjaśniają dobrze statystyki dowodzące, że z ich poprawą zmniejsza się zachorowanie i śmiertelność na gruźlicę. Np. w Glasgow gruźlica płuc u mieszkających w małych miasteczkach jest o 65 % częstsza niż u osób lepiej mieszkających, a różnica śmiertelności jest jeszcze większa, dochodzi bowiem do 341 %. Rola warunków mieszkaniowych jest tym znaczniejsza, że w parze z ciasnotą mieszkań idzie zwykle brak w nich słońca, złe odżywienie, wy- tężona praca fizyczna lub umysłowa, niedosypianie, częste nadużywanie latami napojów wyskokowycli. Czynniki te osłabiają siły żywotne ustroju i przez to sprzyjają zachorowaniu na gruźlicę, gdy prątki wtargną do ustroju. U kobiet mają wielkie znaczenie częste porody i trwałe karmienie piersią. Silne urazy psychiczne zwłaszcza wywołujące znaczne upośledzenie odżywienia chorego, sprzyjają wybuchowi gruźlicy albo po- garszają jej przebieg. Przeziębienie, z którym chory tak często łączy początek swe] choroby, działa najprawdopodobniej przez osłabie- nie ustroju. Ogólne osłabienie ustroju pod wpływem zmian atmosfe- rycznych jest prawdopodobnie jedną z przyczyn zaostrzania się gruźlicy płuc na wiosnę. Znaczenie niedostatecznego odżywiania oraz różnych ograniczeń życiowych i urazów psychicznych wyjaśniają dobrze dane statystyczne Tadeusza Kopcia do- wodzące znacznego wzrostu umieralności na gruźlicę w Warszawie za czasów okupacji niemieckiej w okresie wojny 1914-1918, gdy wszystkie te czynniki dzia- łały łącznie: przed wojną umierało na gruźlicę w Warszawie średnio 3,2Dfoo ludności, podczas zaś okupacji w r. 1917 umarło 9,75%0. Znaczenie warunków higieniczno-sanitarnych oraz zamożności i kultury lud- ności dla szerzenia się gruźlicy można zilustrować terytorialnym rozmieszczeniem w Warszawie umieralności na gruźlicę. Najmniejsza umieralność na gruźlicę w okre- sie od r. 1929 do r. 1933 (1,15-1,59%0) była (Stanisława Bakalowa) w okręgach zamieszkałych przez zamożniejszą klasę ludności, wolne zawody i inteligencję pra- cującą (1,1-1,63%0) Natomiast najwyższa umieralność była w okręgach robotni- czych (2,33-3,34%0) Wszelkie zawody, wykonywane w lokalach zamkniętych, źle przewie- trzanych, pełnych kurzu, bardziej narażają na zakażenie gruźlicze, niż te, które są połączone z pracą na wolnym powietrzu. Toteż ogrodnicy, woź- nice, a nawet zamiatacze ulic itp. zapadają na gruźlicę płuc rzadziej niż kelnerzy, robotnicy fabryczni i inni. Do zachorowania na gruźlicę płuc usposabiają także zawody, połączone z ustawicznym uciskiem na klatkę piersiową (zawód szewski i in.). [podobne: , artykuły fryzjerskie, olejowanie włosów, olej kokosowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.