Zmiany histopatologiczne moga byc nastep-

Zmiany histopatologiczne mogą być następ- stwem miejscowych zaburzeń krążenia, które towarzyszą napadom. Powstające stany niedokrwienia lub niedotlenienia prowadzą do zmian nekrotycznych i zbliznowaceń. Za typowe uważa się czasem zmiany stwardnieniowe w obrębie rogu Ammona oraz pewne zmiany w warstwie drobnoziarnistej kory móżdżku. Podnieść jednak trzeba, że mózgi epileptyków otępiałych nie wykazują niekiedy żadnych zmian, dających się stwierdzić dzisiejszą techniką. Spotykana często tzw. glioza brzeżna Chaslina, polegająca na wybitnym tworzeniu się gleju na powierzchni kory mózgowej, jest prawdopodobnie następstwem licznych napadów padaczkowych. Zmiany te można zresztą znaleźć i w innych przewlekłych cierpieniach. W mózgach epileptyków znaj- dujemy zaburzenia rozwojowe w rodzaju komórek Cajala, tj. wrzecionowatych du- żych komórek nerwowych w pierwszej warstwie kory. Można je spotkać również w jądrach podkorowych. Zaburzenia te nie są jednak rzadkością i u zdrowych. Poza tym fiduje się w mózgach epileptyków ogniska na biegunach oraz na powierzchni kory płatów czołowych i skroniowych, stanowiące skutki urazów powstałych w cza- sie napadów drgawkowych. Patogeneza napadów padaczkowych nie jest wyjaśniona. Przyjmuje się konieczność współistnienia trwałego lub, czasowego uszkodzenia mózgu, które może mieć charakter rozlany lub ogniskowy, z tzw. pogotowiem drgawkowym, które zależy od wrodzonej albo nabytej skłonności. Istnienie tego pogotowia tłumaczono różnymi hipotezami, np. zakłóceniem równowagi kwasowo-zasadowej, niedotlenie- niem komórek nerwowych, niedocukrzeniem na tle hiperinsulinizmu i innymi zabu- rzeniami metabolizmu, czynnościowym zakłóceniem ukrwienia części ruchowych mózgu itd. Mózg dziecięcy wykazuje znacznie większą gotowość drgawkową niż mózg dorosłych, co zależy być może od większej zawartości wody w mózgu dziecię- cym i jego większej nasiąkliwości. Zachodzi również jakiś związek między padaczką a alkoholem. Wielu epileptyków odznacza się nietolerancją alkoholową. Wielu z nich reaguje na jednorazowe nawet małe dawki alkoholu napadem drgawkowym, pato- logicznym upojeniem itd. Dotyczy to również chorób mózgu przebiegających z na- padami padaczkowatymi. Przy skłonności do drgawek alkohol obniża tolerancję lub wprost wywołuje drgawki. Tak zwana epilepsia aiconouca przemija po skutecz- nym leczeniu odwykowym. [więcej w: , olejek makadamia, bielizna damska sklep internetowy, Depilacja laserowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.