Ze stanowiska spolecznego doniosle znaczenie

Ze stanowiska społecznego doniosłe znaczenie ma zagadnienie urazu, jako czynnika wywołującego gruźlicę płuc. Doświadczenie, zdobyte w cza- sie I Wojny Światowej, poucza, że uraz drążący klatki piersiowej nie wiedzie prawie nigdy do gruźlicy płuc. Gruźlica płuc u takich osób zda- rza się wyjątkowo rzadko, a wtedy rozwija się w okresie wyniszczenia ustroju, wywołanego przewlekłym ropieniem. Najczęstszym urazem, na tle którego powstaje gruźlica: płuc, jest postrzał mimobieżny (cantusia). Pierwsze objawy kliniczne gruźlicy płuc nastają w przeważnej większo- ści przypadków w okresie od 3 do 6 miesięcy po tym urazie, tak iż w przy- padkach, w których stwierdza się je już w kilka dni albo dopiero później niż po upływie pół roku po urazie, trudno posądzać go o wywołanie gru- źlicy. Gruźlica płuc urazowa rozpoczyna się prawie zawsze krwiopluciem i ma szybiki i ciężki przebieg, przy czym pierwsze jej objawy dotyczą oko- licy dotkniętej urazem. Naj prawdopodobniej uraz przeprowadza w stan czynny istniejące już utajone ognisko gruźlicze, stwarzając dla prątków gruźlicy lepsze warunki rozwoju wskutek uszkodzenia płuca. Jeżeli. gr}1- źlica płuc miała przebieg łagodny, to uraz może go zaostrzyć. Urazy ciała poza obrębem klatki piersiowej mogą sprzyjać powstaniu gruźlicy, jeżeli wiodą do znacznego osłabienia chorego. Czynniki wewnętrzne, wpływające na zakażenie gruźlicą. Prątki gruźlicy nigdy nie znajdują się wśród plazmy zarodkowej plemnika ani jaja i dlatego gruźlica jako choroba nie może być przekazywana dziedzicznie. Natomiast do niedawna utrzymywano powszechnie, że rodzice, chorzy na gruźlicę, mogą przekazywać potomstwu swoiste usposobienie zależnie od działania jadów gruźliczych na rozwijający się płód (byłyby to zatem zmiany wrodzone) albo od uszkodzenia plazmy zarodkowej przez jady gruźlicze, krążące w ustroju matki lub ojca. Zmiany te opisał bardzo szczegółowo pierwszy Edward Zieliński, a następnie Po- lański, GLiński i, Witold Nowicki. Zmiany anatomiczne i czynnościowe, przekazane potomstwu przez ro- dziców chorych na gruźlicę, mogą usposabiać ustrój do zakaźenia gru- źlicą i do powstania gruźlicy, a zatem mają dowodzić istnienia wrodzo- nego usposobienia do gruźlicy (dispositio congenita) lub odziedziczonego (dispositio hereditaria). Zmiany te jednak nie są swoiste, ponieważ mogą je wywołać także inne czynniki szkod- liwe, mianowicie alkoholizm rodziców, zwłaszcza matki, zakażenie kiłą i w ogóle wpływy osłabiające rodziców. Sama klatka piersiowa suchot- nicza może rozwinąć się u człowieka przedtem zdrowego w dalszych okre- sach gruźlicy płuc, gdy pod wpływem wychudnienia i zmian marskich w płucu klatka piersiowa ulegnie zwężeniu i wydłużeniu. [przypisy: , salon fryzjerski mokotów, oczyszczanie organizmu, sklep kolagen ]

Tags: , ,

Comments are closed.