Zagadnienie przesaczalnosci zarazka gru- zlicy

Zagadnienie przesączalności zarazka gru- źlicy oraz jego wielopostaciowości wymaga osobnych badań. Skład chemiczny ciała prątka gruźlicy typu ludzkiego nie jest ostatecznie wyjaśniony. Badania zbiorowe podjęte w r. 1926 przez Ko- mitet Badań Amerykańskiego Związku Przeciwgruźliczego, przemawiają w głównych swych wynikach za obecnością w ciele prątka dwóch odręb- nych składników, mianowicie: 1. grupy dał białkowych i wielocukrów oraz 2. grupy dał tłuszczowych z frakcją “fosfatydową”. Fosfatydy prątka gruźlicy są odmienne od znanych dotychczas typów fosfatydowych. Są one prawdziwymi antygenami, ponieważ wprowa- dzone do ustroju wywołują powstanie niweczników. W przeciwieństwie do grupy białkowo-cukrowej fosfatydy prątków wywołują w ustroju stale odczyn komórkowy w postaci typowego gruzełka łatwo urucho- miając młode komórki jednojądrzaste tkanki oraz układu siateczkowo-. śródbłonkowego, przekształcają je w komórki nabłonkowate, a następnie w olbrzymie, wchodzące w skład gruzełka. Składnikiem fosfatydów, wy- wołującym powstanie gruzełka oraz serowacenie ognisk gruźliczych, jest prawoskrętny kwas fosfatyzowy (C9H5202) Ciała białkowe i wielocukry ciała prątka nie mają tej własności, natomiast uruchomiają białe krwinki i wywołują odczyn naczyniowy w postaci nieswoistego zapalenia. Prątek gruźlicy nie wytwarza za życia jadów, natomiast przy obumarciu i rozpadzie wyzwalają się zeń jady śródkomórkowa (endoto- xinum). Koch hodował prątki przez 6-8 tygodni na 5% bulionie gliceryno- wym z 1 % peptonem, następnie przez godzinę wyjaławiał hodowlę parą bieżącą, pożywkę przesączał dla pozbawienia jej prątków i zagęszczał do ich pierwotnej objętości. Uzyskana ciecz zawiera jady śródkomór- kowe prątków Koch nazwał ją tuberkuliną. Szczegółowy sposób przyrządzania tuberkuliny został opracowany l opisany przez naszego rodaka Odona Bujwida w r. 1891, na parę mie- sięcy przed podaniem opisu przez Kocha. Odon Bujwid również pierwszy nadał jadowi gruźliczemu nazwę “tuberkulina” wyprzedzając na kilka miesięcy Kocha i pod tym względem. [hasła pokrewne: , oczyszczalnie przydomowe, psycholog Kraków, gabinet ginekologiczny ]

Tags: , ,

Comments are closed.