Zaburzenia psychiczne zjawiaja sie albo

Zaburzenia psychiczne zjawiają się albo bezpośrednio po odzyskaniu przy- tomności, albo po przerwie, trwającej przeciętnie od kilku godzin do jednego mie- siąca. W czasie tej przerwy otoczenie chorego mało co zauważa, ponieważ prze- ważają raczej objawy przygnębienia, apatii, zahamowania psychoruchowego. Okres utajenia trwa w rzadkich przypadkach do 6 tyg., po czym zazwyczaj nagle wybucha ostra psychoza z głębokim zamąceniem świadomości, ciężką dezorientacją, podnie- ceniem psychoruchowym lub tylko nastrojem depresyjnym. Na pierwszy plan wy- bija się zazwyczaj zespół amnestyczny Korsakowa ze skłonnością do konfabulacji. Opisywano też obrazy kliniczne z puerylizmem i pseudodemencją. W stanach tych stwierdza się już w ostrym okresie ubytki pamięciowe o cechach niepamięci wstecz- nej i następowej. Z opisów w piśmiennictwie zdaje się wynikać, że najczęściej cho- dzi o zespół amentywny lub amentywno-zamroczeniowy, chociaż opisywano i przy- padki majaczenia. Na ogół zaburzenia te są przemijające i zdają się nie pozosta- wiać trwałych następstw psychoorganicznych, w pewnej jednak liczbie przypadków ostre stany psychotyczne przechodzą w trwałe stany ubytkowe. Z badań pneumo- encefalograficznych wynika, że tlenek węgla już wcześnie, w pierwszych dniach zatrucia, powoduje grube zmiany w tkance nerwowej. Czym jest spowodowana przerwa (intervallum) między bezpośrednimi następstwami zatrucia a “JTstąpieniem bujnych objawów psychotycznych, trudno powiedzieć. Niewątpliwie tkanka mózgowa przechodzi przemiany patologiczne, których tempo bywa rozmaicie długie. Tempo to zdaje się nie zależeć od ciężkości zatrucia, lecz od jakichś warunków osobni- czych. Chorzy z zespołem psycheorganicznym mogą po wypadku żyć niekiedy wiele lat. Bilikiewicz opisał przypadek zespołu Korsakowa po ciężkim zatruciu tlenkiem węgla, badany po 22 latach. [więcej w: , olejek arganowy do włosów, badania psychologiczne, olejek kokosowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.