WYWOD CHOROBOWY GRUZLICY Obecne poglady

WYWOD CHOROBOWY GRUZLICY Obecne poglądy na powstanie i rozwój gruźlicy opierają się na kla- sycznym doświadczeniu, znanym jako “zjawisko Kocha”, oraz na nowszych badaniach histologiczno-patologicznych (zwłaszcza Rankego), bakteriologicznych i klinicznych łącznie z rentgenowskimi. Zjawisko Kocha. Koch zwrócił (wr.1891) uwagę na dużą róż- nicę w oddziaływaniu zwierząt, wrażliwych na zakażenia gruźlicze, na pierwsze i na następne zakażenie prątkami gruźlicy. Mianowicie, jeżeli zdrowej śwince morskiej wetrzeć w nacięcie skóry zawiesinę prątków gru- źlicy w małej dawce nie wywołującej posocznicy, to ranka zasklepia się i goi, a po 10-14 dniach Wytwarza się w jej miejscu twarda grudka. W następnych dniach grudka ulega zropieniu i wkrótce przechodzi w owrzodzenie, które nie ma skłonności, do gojenia się i zawiera obficie żywe prątki gruźlicy. Okoliczne, węzły chłonne obrzmie- wają. Taki sam przebieg ma u ludzi zmiana gruźlicza, rozwijająca się na tle zakażenia gruźliczego przy obrzezaniu. Odmienny obraz powstaje wtedy, jeżeli prątki gruźlicy zaszczepia się śwince morskiej, która była zaszczepiona już poprzednio, zwła- szcza 4-6 tygodniu przedtem. W tym wypadku ranka w miejscu szcze- pienia początkowo także zasklepia się, a po 24-48 godzinach powstaje silny odczyn zapalny. Miejsce to następnie twardnieje, ciemnieje i w naj- bliższych dniach ulega martwicy. Obumarła tkanka odpada razem z prąt- kami grużlicy, a powstające płaskie owrzodzenie szybko się goi, przy- czym okoliczne węzły chłonne nie zostają zakażone dla- tego nie ulegają obrzmieniu. Pierwsze zakażenie u doświadczalnego zwierzęcia wywołuj e taki sam skutek bez względu na to, jaką drogą zwierzę zostanie zakazone przy pierwszym i drugim zakażeniu. Alergia. Zjawisko Kocha dowodzi, że przebyte lekkie zakażenie gruźlicą chroni zwierzę od nowego zakażenia. Pod wpływem przebytego lekkiego zakażenia w tkankach ustroju powstają nieznane bliżej swo- iste zmiany biologiczne. Cechują one zjawisko nazwane przez Pirqueta alergią. Miano to oznacza inne, zmienione oddziaływanie ustroju na bo- dziec. Zatem alergia po- lega na tym, że w następstwie jednokrotnego działania pewnego bodźca – w tym przypadku zarazka gruźlicy – oddziaływanie ustroju tak ilo- ściowe, jak i jakościowe jest przy ponownym działaniu tego samego bodźca odmienne niż ustroju przedtem .nietkniętego. Mianowicie w razie ponownego zakażenia gruźliczego ustrój dążąc do zlo- kalizowania zakażenia zachowuj e się tak, że odczyn w postaci ostrego zapalenia powstaje znacznie szybciej, jest żywszy i ogranicza się tylko do miejsca szczepienia bez udziału okolicznych węzłów chłonnych. U zwierząt z wrodzoną odpornością na zakażenie gruźlicze nawet duże dawki bardzo zjadliwych prątków nie wywołują ani choroby, ani alergii, gdyż komórki tkankowe tych zwierząt nie mają powinowac- twa do jadu gruźliczego. Zwierzę takie jest zatem w stosunku do za- razka gruźlicy alergiczne. [podobne: , olejek makadamia, implanty zębów, pierścionek zaręczynowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.