Wplywom dokrewno-konstytucjonalnym przypisuje sie. bardzo

Wpływom dokrewno-konstytucjonalnym przypisuje się. bardzo częste zapadanie na gruźlicę płuc chorych na otępienie wczesne (schizofrenia). Częstości tej nie można tłumaczyć samymi tylko warunkami zewnętrz., nymi, o których była już mowa, gdyż w innych chorobach psychicznych zakażenie gruźlicze, chociaż w ogóle częste, zdana się stosunkowo o wiele rzadziej. Z dalszych spostrzeżeń dowodzących ogromnej roli terenu ustrojowego. w patogenezie i w rozwoju gruźlicy płuc wynika stosunkowa rzadkość tej choroby i łagodny jej przebieg o charakterze przeważnie zmian włók- nistych u dorosłych, dotkniętych skazą dnawą. U dzieci neuroartretycz- nych przeważa Łagodna gruźlica gruczołowa. Osoby o budowie astenicznej zapadają nieraz na gruźlicę, ale przeważnie na łagodne jej postaci krwio- pochodne, natomiast osoby o budowie silnej, atletycznej oraz piknicznej – przeważnie na przewlekłą gruźlicę płuc postępującą, rozpoczynającą się naciekiem wczesnym. Wzajemne ustosunkowanie się czynników wewnętrznych i zewnętrz- nych, wpływających na ustrój, z jednej strony, i prątków gruźlicy z dru- giej, rozstrzyga o możności powstania gruźlicy w każdym przypadku oraz o jej postaci, przebiegu i zejściu. Im czynniki zewnętrzne, osłabiające ustrój, z prątkami gruźlicy na czele są silniejsze i liczniejsze, tym łatwiej dochodzi do powstania gruźlicy i na odwrót, im mniejsza jest odporność ustroju wskutek działania czynników wewnętrznych, tym mniejsza liczba prątków gruźlicy i mniejsza ich zjadliwość wystarcza do powstania i roz- woju gruźlicy, Wrażliwość różnych na prątki gruźlicy i ich jady jest niejednakowa. Najwrażliwsza jest tkanka płucna, mniej – chłonna, kostna, skóra i opony mózgowe, najmniej – tarczyca i zwłaszcza mięśnie, Szczególną wrażliwość tkanki płucnej na prątki i jady gruźlicze tłumaczą jedni obfitością. w płucach tlenu niezbędnego do życia prątków gruźlicy i stawiają w związku z tym sadowienie się pierwotnego ogniska gruźli- czego przede wszystkim w częściach płuc najlepiej przewietrzanych. Inni wysuwaj-ą na pierwsze miejsce znaczne zwolnienie w plucach prądu krwi i limfy, wskutek czego prątki osiadają na ścianach naczyń płucnych łatwiej i obficiej niż w dużym krążeniu. Temu sprzyja także ta okolicz- ność, że ruchy oddechowe klatki piersiowej wywołują wahania w kie- runku i szybkości prądu limfy, a przez to dłuższe stykanie się prątków ze ścianami naczyń w płucach. Może istnieć także pewne powinowactwo prątków gruźlicy do tkanki płucnej (Calmette), zatrzymującej prątki na wzór sączka. Za tym mogą przemawiać badania Rogera i Boneta, któ- rzy stwierdzili zatrzymywanie tłuszczów pokarmowych przez płuca, a także doświadczenia z dożylnym wstrzykiwaniem niemowlętom sadzy w postaci zawiesiny oleistej łub wodnej. W doświadczeniach tych po wstrzykiwaniu zawiesiny oleistej można było wykryć sadzę na sekcji tylko w płucach, a po wstrzykiwaniu zawiesiny wodnej – w układzie siatecz- kowo-śródbłonkowym i we wszystkich narządach, natomiast w płucach tylko w niklej ilości. Czyby zatem i prątki gruźlicy, których otoczka za- wiera dużo kwasów tłuszczowych (stearynowego, palmitynowego i in.), nie były wychwytywane także przez płuca. Gruźlica płuc sadowi się częściej w prawym płucu niż w lewym. Tłu- maczą to stosunkami anatomicznymi. Mianowicie prawe oskrzele jest szersze niż lewe, również Szersza jest jego gałąź dolna, a prawy kąt tcha- wiczno-oskrzelowy umożliwia łatwiejsze przenikanie prątków do płuca niż lewy. Zwraca się także uwagę na większe rozmiary prawej gałęzi tętnicy płucnej w porównaniu do lewej, w związku z czym szybkość prądu krwi w niej jest mniejsza, co ułatwia zatrzymywanie się prątków w prawym płucu. [podobne: , olejek kokosowy na włosy, trener personalny, bielizna damska sklep internetowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.