Typy napadów. padaczkowych prawdziwych wlacznie

Typy napadów. padaczkowych prawdziwych włącznie z napadami padaczkowatymi (paroxysmus epikptifo1•mis, to ostatnie pojęcie jest jak najbardziej względne) przed- stawiają się następująco (Schrappe, 1963): Duży napad (paroxysmus major, grand mal). Ogniskowy napad. jacksonowski (paroxysmus corticalis). Mały napad (petit mal, paroxysmus minor, .absence, picnolepsia, niektórzy odróż- niają petit mal propulsivus, retropulsivus i impulsivus, ponadto niektórzy chyba niesłusznie mówią o oral-petit mal i zaliczają do tej samej grupy napady nazywane Blitz-, Nick- i Sauuim-Krtinvp, chociaż zasadniczo zjawisk rucho- wych nie. powinno się zaliczać do małych napadów). Napad psychomotoryczny (dawniej nazywany równoważnikiem, czyli ekwiwalen- tem, obecnie mówimy raczej o napadowych stanach pomrocznych, czyli obnu- bilatio; całą tę grupę stanów napadowych utożsamia się dzisiaj z pojęciem padaczki skroniowej na równi z napadami określanymi rozmaicie: uncinate fit, czyli napad hakowy, dreamy state, automatyzmy ruchowe, wzrokowe nie- słusznie nazywane halucynacjami, słuchowe i inne, automatyzmy wspomnie- niowe itd.). Napady podkorowe i z międzymózgowia (paroxysmus subcorticalis et diencepha-• logenes). Napad akinetyczny. Epilepsia myoclonica (Unverricht). Dyssynergia cerebellaris myoclonica (Hunt). Epilepsia partialis continua (Kożewnikow). Zestawienie powyższe daje tylko ogólne wyobrażenie o bogactwie symptomatyki padaczkowej. Klasyfikacji tych zaburzeń można dokonywać z różnego punktu wi- dzenia. Powszechnie przyjął się podział oparty na ocenie krzywych eeg (Penfield). Są 3 grupy: 1) padaczka ogniskowa. 2) napady w związku z rozlanymi zmianami mózgu, 3) napady środkowo-mózgowe (centrencephalic epilepsyj. Podział ten można ściśle stosować raczej u dorosłych. Michalski (1958) stwierdził u dzieci badanych przez siebie znacznie więcej przypadków padaczki wskutek roz- lanych zmian w mózgu niż u dorosłych. zjawisko to uznał jednak za pozorne. Wiele z tych dzieci ma bowiem zmiany ogniskowe, ich wykrycie staje się jednak . możliwe dopiero przy badaniu w późniejszych okresach życia lub “Czasem przy powtarzanych kontrolnych badaniach eeg. Padaczka skrytopochodna u dzieci jest postacią bardzo rzadką. Trudność wykrycia u dzieci zmian ogniskowych tłumaczy się wielką wraż- liwością tkanki mózgowej dziecka, sprawiającą, że wszelkie wyładowania rozprze- strzeniają się •w mózgu bardzo łatwo i szybko. Wyładowania ogniskowe obejmu ią dlatego szybko .pień mózgu, powodując napady duże lub małe. bez cech ogniskowych. [hasła pokrewne: , magnez i witamina b6, Siłownie zewnętrzne, dieta i odchudzanie ]

Tags: , ,

Comments are closed.