Szkola niemiecka utrzymuje, ze nadwrazliwosc

Szkoła niemiecka utrzymuje, że nadwrażliwość i nabyta odporność powstają u zwierząt i u ludzi, przy pierwszym zakażeniu prątkami gru- źlicy równocześnie, stwarzając stan alergiczny. Natomiast szkoła fran- cuska odróżnia obydwa składniki zjawiska: odporność i nadwrażliwość: Jako jeden z dowodów słuszności tego zapatrywania przytacza się, że u tubylców Południowej Afryki oraz obszarów Afryki Wschodniej, nale- żących do Portugalii, często stwierdza się wybitną nadwrażliwość na za- każenia gruźlicze w postaci silnego skórnego odczynu tuberkulinowego, a pomimo to ludność ta łatwo zapada na ciężką gruźlicę. U tych spośród 93.000 Murzynów, u których odczyn tuberkulinowy śródskórny był przy przyjęciu do kopalń w Johanesburgu bardzo silny, stwierdzono po kilku latach pracy gruźlicę u 154,7 na 10.000, u Murzynów ze słabym odczynem – w 68,3 na 10.000, natomiast u tych, którzy mieli odczyn ujemny – zaledwie w 34,7 na 10.000. Spostrzeżenia te dowodzą, że alergia może powstać w pewnych oko- licznościach bez równoczesnej odporności. Na odwrót, pomimo bardzo wyraźnej odporności ustroju na gruźlicę skórny odczyń tuberkulinowy możs być ujemny, a przy nie zmienionej odporności już to, dodatni, już to ujemny. Brak równoległości między natężeniem odczynu tuberkulino- wego, świadczącego o swoistej alergii ustroju, a stopniem odporności na zakażenie gruźlicze, może zależeć od tego, że alergia gruźlicza skórna idzie nie zawsze w parze z taką samą alergią innych tkanek. Alergia gruźlicza jest wielkością względną. Jeżeli pierwsze zakażenie prątkami gruźlicy jest silne, to następne słabe zakażenie może w ustroju nie wywołać w ogóle żadnych widocznych zmian, albo wywo- łuje nieznaczny tylko odczyn. Natomiast zakażenie bardzo, silne może prze- łamać odporność wytworzoną przy pierwszym zakażeniu, a nawet spo- wodować odczyn bardzo burzliwy, który może się skończyć śmiercią zwie- rzęcia. [podobne: , witamina b6, Studnie głębinowe, dieta i odchudzanie ]

Tags: , ,

Comments are closed.