SPRAWY MOZGOWE WYRAZAJACE SIE KLINICZNIE

SPRAWY MOZGOWE WYRAŻAJĄCE SIĘ KLINICZNIE NAPADAMI PADACZKI (EPILEPSIA) Poglądy na istotę padaczki zmieniły się w ostatnich latach do tego stopnia, że rozdziały dotyczące tego zagadnienia w starych podręcznikach straciły na aktualności. Do niedawna uważano padaczkę za chorobę w znaczeniu jed- nostki nozologicznej. Okazało się, że jest to zespół objawowy, który może wy- stępować na przerozmaitym tle. W praktyce mówi się jeszcze czasem o padaczce samoistnej, czyli skrytopochodnej (epilepsia genuina sive idiopathica sive cryp- togenes), przeciwstawiając ją objawowej (e pile psia symptomatica), jednakże granica między tymi pojęciami coraz bardziej się zaciera. Za padaczkę samo- istną uważamy te przypadki, w których dzisiejszymi sposobami badania nie udaje się nam stwierdzić czynnika etiologicznego powodującego napady, Z upły- wem czasu względna ta granica na pewno przesunie się tak daleko, że kiedyś wszystkie przypadki padaczki będzie można uznać za objawowe. Obecnie w stosunku do padaczki obowiązuje pogląd syndromologiczny, a nie nozolo- giczny. Dane historyczne. Padaczka znana jest od niepamiętnych czasów. Naj- starszy dowód źródłowy zachował się z czasów kultury babilońsko-asyryjskiej. W Kodeksie Hammurabiego (ok. r. 1900 p.n.e.) zastrzeżono nieważność kupna nie- wolnika, jeżeli w ciągu miesiąca wyszło na jaw, że cierpi on, na chorobę zwaną bennu. W asyryjskich kontraktach z VII wieku p.n.e. okres ten rozciągnięto do stu dni i włączono tu drugie cierpienie unieważniające akt kupna niewolnika, miano- wicie chorobę zwaną siptu. Powszechnie przyznaje się słuszność wyjaśnieniu Sud- hoffa, że pierwsze z tych cierpień to padaczka, a drugie – trąd. Badacz ten zwrócił uwagę na analogię z greckimi kontraktami kupna niewolnika z czasów Egiptu helleńskiego, gdzie również dwie te choroby upoważniały do zwrotu niewolnika. Do czasów Hipokratesa rozpowszechniona była wiara w nadprzyrodzone pocho- dzenie padaczki w znaczeniu morbus sacer. Lekarz ten w stanowczych słowach przeciwstawił się tym poglądom: “Padaczka nie jest bardziej boska ani bardziej święta niż• inne choroby, lecz ma swoją przyrodzoną przyczynę, z której pochodzi jak inne dolegliwości. Ci, którzy pierwsi przypisywali tę chorobę bogom, byli zdaje się ludźmi w rodzaju czarowników, egzorcystów, jarmarcznych krzykaczy i szarla- tanów, którzy i obecnie żyją uroszczeniami świątobliwości i jasnowidzenia. Leczą oni oczyszczaniem i zamawianiami, czyniąc z boskości coś nikczemnego i bezboż- nego … Jeśli rozetniesz głowę, znajdziesz w niej mózg wilgotny, pełen humorów i śmierdzący. W ten sposób zobaczysz, że to nie -•bóg uszkadza ciało, lecz choroba”. Te naukowo brzmiące sl owa Hipokratesa, przez wiele wieków nie doceniane, do- czekały się uznania dopiero w dobie Odrodzenia. Levinus Lemnius (1505-1568) stwierdził w r. 1561, że choroby umysłowe włącznie z padaczką, nie są pochodzenia nadprzyrodzonego. [hasła pokrewne: , ból pleców, olej kokosowy, Kabiny Sanitarne ]

Tags: , ,

Comments are closed.