Rozpoznanie i róznicowanie w ostrych

Rozpoznanie i róznicowanie w ostrych i przewlekłych zatruciach oraz w narkomaniach jest zagadnieniem znacznie zawilszym, niż by to mogło wynikać z przedstawionej powyżej symptomatologii. Wchodzą tu mianowicie w grę następu- jące trudności: 1. Nieodzowny jest tu wywiad, gdyż dotknięty nałogiem może dysymulować, a w chwili badania może nie zdradzać objawów zatrucia; o wywiad zaś czasem trudno. 2. Badanie przedmiotowe w lekkich przypadkach alkoholizmu nałogowego lub innej narkomanii wypada zazwyczaj ujemnie; grube zmiany somatyczne widuje się do- piero w daleko posuniętych sprawach, a przecież istotne znaczenie ma tu jak naj- wcześniejsze rozpoznanie. 3. W praktyce często sądzi się, że rozpoznanie alkoholizmu lub innej narkomanii wyczerpuje już zadanie lekarza. Zapomina się zbyt często, że pod nałogiem kryć sie, może jakieś głębsze zaburzenie natury psychotycznej lub charakteropatycznej, które popycha osobnika do nałogu lub nie pozwala mu się z nałogu otrząsnąć; stąd wyma- ganie, aby poradnictwo przeciwalkoholowe było w ręku psychiatrów. 4. W wątpliwych przypadkach postawienie właściwego rozpoznania możliwe jest tylko w warunkach zakładu zamkniętego, który musi w tym celu rozporządzać od- powiednimi urządzeniami, pracowniami. Obecnie np. obserwacje morfinistów i in- nych narkomanów przeprowadza się w warunkach jak naj dalej posuniętej swobody ruchów, tak a.by przemyt narkotyku nie był utrudniony; wówczas niespodzianie do- konu iemy badania moczu, treści żołądkowej lub krwi i udaje nam sie wykryć nar- kotyk; zdobywa się w ten sposób ostateczny dowód, wobec którego milkną wszelkie usiłowania dysymulacyjne. 5. Poważna trudność różnicowania powstaje, gdy mamy rozstrzygnąć genezę za- burzeń charakteru; czy powstały one jako następstwo nałogu, czy też przeciwnie, nałóg jest ich na.stępstwem. Zagadnienia te już wkraczają raczej w dziedzinę psy- chiatrii społecznej. Rokowanie w każdym przypadku narkomanii jest poważne. Zależy ono w de- cydującym stopniu. od rozmiarów charakteropatii danego osobnika, ale jeszcze W wyższym stopniu od środowiska, w którym narkoman po ,.wyleczeniu” będzie przebywał. [patrz też: , salon fryzjerski mokotów, krem neutrogena, psycholog Kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.