Posts Tagged ‘Zdrowa żywność’

Olów ma duze znaczenie w

Tuesday, July 12th, 2016

Ołów ma duże znaczenie w zakresie zatruć zawodowych. Niekiedy w ciągu dłuższego czasu nie stwierdza się nic prócz skarg neurastenicznych. Potem nagle może nastąpić zespół majaczeniowy, często poprzedzony napadami padaczkowymi. Bez wywiadów i bez dokładnego badania cielesnego i neurologicznego trudno jest zazwyczaj odgraniczyć te zaburzenia psychotyczne od tych, które towarzyszą tak często padaczce. Są to często stany majaczeniowo-zamroczeniowe z wizyjnymi oma- mami wzrokowymi. Majaczenia podobne do deli7•ium tremens przypisuje się raczej równoczesnemu nadużywaniu wódki. Przypuszcza się poza tym, że zaburzenia psy- chotyczne są nie tyle wynikiem intoksykacji, co następstwem spustoszeń wywoła- nych przez ciężkie zatrucie ołowiem w nerkach, w układzie krążeniowym i w mózgu. Rtęć w przewlekłym zatruciu prowadzi do stanów wzmożonej pobudliwości, drażliwości i nadwrażliwości, którym nadano nazwę erethism•us me7•curialis. Obok typowych objawów somatycznych, stwierdza się w rzadkich przypadkach ciężkiego zatrucia przewlekłego zespól Korsakowa, przebiegający ze stanem lękowej drażliwości. Dotychczas nie opisano odpowiedniego stanu anatomopatologicznego i neurohisto- patologicznego. Przewlekle zatrucia rtęcią zdarzają się najczęściej w fabrykach wy- robów pilśniowych i-w fabrykach amunicji. Bezyna. Jeśli zatrucie nie jest śmiertelne, widuje się tu stan upojenia z na- strojem euforycznym i pobudzeniem psychoruchowym, a niekiedy i ze stanami psy- chotycznymi, najczęściej typu majaczeniowego, Znane są i przewlekłe zatrucia ben- zyną, w przebiegu których występowały różne zespoły psychotyczne. Czteroetylek ołowiu stosowany bywa jako zaprawa do benzyny dla rów- nomiernego spalania jej w silnikach. Domieszka ta nosi nazwę etyliny, używa się też określenia benzyna etylizowana. Związek ten też jest głównym składnikiem tzw. płynu etylowego, służącego do rozpuszczania farb i impregnowania drewna. W Polsce od r. 1946 opisano wiele spowodowanych nim zatruć nawet zbiorowych. Dostaje się on do ustroju przez wdychanie, przenika też nawet przez nienaruszoną skórę, Na ciężkie zatrucie narażeni są najbardziej robotnicy zatrudnieni przy spo- rządzaniu płynów etylowych i przemieszaniu ich z benzyną. Zatrucie polega przede wszystkim na uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego, szpiku oraz na zabu- rzeniu chemizmu białek. W ostrym zatruciu stwierdza się pod względem neurolo- gicznym (Paszkowski) zaburzenia równowagi, niezborność ruchową i hiperki nezy. Albo następuje szybka utrata przytomności i śmierć, albo w pewnych przypadkach dochodzi do psychozy, najczęściej o typie majaczenia (Łęcka, 1951). [przypisy: , psycholog Kraków, Zdrowa żywność, bielizna nocna ]

Rozmieszczenie zmian pokrwotocznych iiimych uszkodzen

Tuesday, July 12th, 2016

Rozmieszczenie zmian pokrwotocznych iiimych uszkodzeń tkanki mózgowej bywa różne zależnie od przypadku. Od tego umiejscowienia zależy obraz kliniczny i po- stać padaczki elektroencefalograficzna. Fakty te są podstawą podziału padaczki według Penfielda. Nie zawsze potrafimy udowodnić, dlaczego w pewnych prżypad- kach padaczki dochodzi do ciężkich zaburzeń psychoorganicznych, a w innych PIZY- padkach nie. Także patogeneza psychoz czynnościowych wikłających obraz kliniczny padaczki pozostaje zagadnieniem nierozwiązanym. Elektroencefalografia rzuciła sporo światła na patogenezę padaczki, ale i ona nie wyjaśniła sensu biologicznego tego patologicznego odruchu, jakim jest napad padaczkowy. Wyjaśniła natomiast, że psychozy w rodzaju stanu pomrocznego są gatunkiem napadu padaczkowego. Niektórzy sądzą, że istnieje odrębny, nieznany w swej istocie czynnik. etiolo- giczny, swoisty dla padaczki samoistnej. Gdyby hipoteza ta została dowiedziona, padaczkę można by uznać za jednostkę nozologieżną. Na razie widzimy tylko, że im ściślejsze są nasze badania kliniczne, tym rzadziej możemy poprzestać na rozpozna- niu padaczki samoistnej. Ogromną rolę przypisuje się urazom mózgu jako domnie- manej przyczynie padaczki kryptogenner. Zwłaszcza poród stanowi wielkie niebez- pieczeństwo dla mózgu. Pamiętać trzeba jednak o tym, że sam napad padaczkowy może prowadzić do urazu mózgu, po czym sądzi się, że ten właśnie uraz był przy- czyną napadów. To odwrócenie związku przyczynowego zdarza się często, gdy ro- dzina lub sam chory informują nas o rzekomej przyczynie choroby. Ogólnie stoi się dzisiaj na stanowisku polietiologii padaczki, przy czym z małymi wyjątkami czynnik wywołujący napady ma charakter przewlekły. Anatomia patologiczna. Zmiany w mózgu w przypadkach padaczki skry- topochodnej bywają mało znamienne. Już na zdjęciach poodmowych można widzieć bardzo często zmiany struktury, od których zależą napady; zmiany te nie różnią się jednak niczym istotnym od zmian, które widuje się w sprawach organicznych przebiegających bez napadów. Na stole sekcyjnym mózg epileptyka może się nie różnić od mózgu człowieka zdrowego. [hasła pokrewne: , psycholog Kraków, Zdrowa żywność, sklep kolagen ]