Posts Tagged ‘Zdrowa żywność’

Zatrucia zawodowe.

Sunday, February 25th, 2018

Ołów ma duże znaczenie w zakresie zatruć zawodowych. Niekiedy w ciągu dłuższego czasu nie stwierdza się nic prócz skarg neurastenicznych. Potem nagle może nastąpić zespół majaczeniowy, często poprzedzony napadami padaczkowymi. Bez wywiadów i bez dokładnego badania cielesnego i neurologicznego trudno jest zazwyczaj odgraniczyć te zaburzenia psychotyczne od tych, które towarzyszą tak często padaczce. Są to często stany majaczeniowo-zamroczeniowe z wizyjnymi omamami wzrokowymi. Majaczenia podobne do delirium tremens przypisuje się raczej równoczesnemu nadużywaniu wódki. Przypuszcza się poza tym, że zaburzenia psychotyczne są nie tyle wynikiem intoksykacji, co następstwem spustoszeń wywołanych przez ciężkie zatrucie ołowiem w nerkach, w układzie krążeniowym i w mózgu. Rtęć w przewlekłym zatruciu prowadzi do stanów wzmożonej pobudliwości, drażliwości i nadwrażliwości, którym nadano nazwę erethismus mezocurialis. Obok typowych objawów somatycznych, stwierdza się w rzadkich przypadkach ciężkiego zatrucia przewlekłego zespól Korsakowa, przebiegający ze stanem lękowej drażliwości. Dotychczas nie opisano odpowiedniego stanu anatomopatologicznego i neurohistopatologicznego. Przewlekle zatrucia rtęcią zdarzają się najczęściej w fabrykach wyrobów pilśniowych i w fabrykach amunicji. Benzyna. Jeśli zatrucie nie jest śmiertelne, widuje się tu stan upojenia z nastrojem euforycznym i pobudzeniem psychoruchowym, a niekiedy i ze stanami psychotycznymi, najczęściej typu majaczeniowego. Znane są i przewlekłe zatrucia benzyną, w przebiegu których występowały różne zespoły psychotyczne. Czteroetylek ołowiu stosowany bywa jako zaprawa do benzyny dla równomiernego spalania jej w silnikach. Domieszka ta nosi nazwę etyliny, używa się też określenia benzyna etylizowana. Związek ten też jest głównym składnikiem tzw. płynu etylowego, służącego do rozpuszczania farb i impregnowania drewna. W Polsce od r. 1946 opisano wiele spowodowanych nim zatruć nawet zbiorowych. Dostaje się on do ustroju przez wdychanie, przenika też nawet przez nienaruszoną skórę. Na ciężkie zatrucie narażeni są najbardziej robotnicy zatrudnieni przy sporządzaniu płynów etylowych i przemieszaniu ich z benzyną. Zatrucie polega przede wszystkim na uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego, szpiku oraz na zaburzeniu chemizmu białek. W ostrym zatruciu stwierdza się pod względem neurologicznym (Paszkowski) zaburzenia równowagi, niezborność ruchową i hiperkinezy. Albo następuje szybka utrata przytomności i śmierć, albo w pewnych przypadkach dochodzi do psychozy, najczęściej o typie majaczenia (Łęcka, 1951). [przypisy: , psycholog Kraków, Zdrowa żywność, bielizna nocna ]

Rozmieszczenie zmian pokrwotocznych i innych uszkodzeń tkanki mózgowej.

Saturday, February 24th, 2018

Rozmieszczenie zmian pokrwotocznych i innych uszkodzeń tkanki mózgowej bywa różne zależnie od przypadku. Od tego umiejscowienia zależy obraz kliniczny i postać padaczki elektroencefalograficzna. Fakty te są podstawą podziału padaczki według Penfielda. Nie zawsze potrafimy udowodnić, dlaczego w pewnych przypadkach padaczki dochodzi do ciężkich zaburzeń psychoorganicznych, a w innych przypadkach nie. Także patogeneza psychoz czynnościowych wikłających obraz kliniczny padaczki pozostaje zagadnieniem nierozwiązanym. Elektroencefalografia rzuciła sporo światła na patogenezę padaczki, ale i ona nie wyjaśniła sensu biologicznego tego patologicznego odruchu, jakim jest napad padaczkowy. Wyjaśniła natomiast, że psychozy w rodzaju stanu pomrocznego są gatunkiem napadu padaczkowego. Niektórzy sądzą, że istnieje odrębny, nieznany w swej istocie czynnik etiologiczny, swoisty dla padaczki samoistnej. Gdyby hipoteza ta została dowiedziona, padaczkę można by uznać za jednostkę nozologiczną. Na razie widzimy tylko, że im ściślejsze są nasze badania kliniczne, tym rzadziej możemy poprzestać na rozpoznaniu padaczki samoistnej. Ogromną rolę przypisuje się urazom mózgu jako domniemanej przyczynie padaczki kryptogennej. Zwłaszcza poród stanowi wielkie niebezpieczeństwo dla mózgu. Pamiętać trzeba jednak o tym, że sam napad padaczkowy może prowadzić do urazu mózgu, po czym sądzi się, że ten właśnie uraz był przyczyną napadów. To odwrócenie związku przyczynowego zdarza się często, gdy rodzina lub sam chory informują nas o rzekomej przyczynie choroby. Ogólnie stoi się dzisiaj na stanowisku polietiologii padaczki, przy czym z małymi wyjątkami czynnik wywołujący napady ma charakter przewlekły. Anatomia patologiczna. Zmiany w mózgu w przypadkach padaczki skrytopochodnej bywają mało znamienne. Już na zdjęciach poodmowych można widzieć bardzo często zmiany struktury, od których zależą napady; zmiany te nie różnią się jednak niczym istotnym od zmian, które widuje się w sprawach organicznych przebiegających bez napadów. Na stole sekcyjnym mózg epileptyka może się nie różnić od mózgu człowieka zdrowego. [hasła pokrewne: , psycholog Kraków, Zdrowa żywność, sklep kolagen ]