Posts Tagged ‘Szkoła tańca Poznań’

Ostre zatrucie objawia sie zwolnieniem

Tuesday, July 12th, 2016

Ostre zatrucie objawia się zwolnieniem tętna, podwyższeniem ciśnienia krwi, zaróżowieniem twarzy, tętnieniem w skroniach i bólem głowy, szumem w uszach, migotaniem przed oczyma, sennością, następnie wymiotami, omdleniem, lub tylko oszołomieniem. Ocucenie przebiega zazwyczaj bez powikłań psychotycz- nych. Czasem jednak obudzenie przebiega wśród objawów przypominających upoje- nie patologiczne. Niekiedy dochodzi do drgawek padaczkowatych, do ruchów plą- sawiczych lub do tężcowych kurczów mięśni prążkowanych, w szczególności żwaczy. W ciężkich przypadkach stan śpiączkowy (carbonarcosis) utrzymuje się długo, tętno staje się szybkie, słabo napięte i nierniarowe, oddech płytki, źrenice sztywne, do- chodzi do nietrzymania moczu i kalu, po czym następuje zgon. W moczu znaleźć można czasem cukier, a przeważnie białko. Jeżeli chorzy utrzymują się przy życiu, to żalą się jeszcze długo na uczucie oszołomienia, ogromną potrzebę snu, trudności skupienia uwagi, znamienne uczucie gorąca i zimna, zawroty głowy. Spośród neu- rologicznych następstw często widujemy parkinsonizm. Zmiany trwałe są właści- wie rzadkością. Jedna ze statystyk amerykańskich wykazała li 21000 osób zatrutych tlenkiem węgla trwałe zmiany neurologiczne lub psychiatryczne tylko u 39. Zagro- żony jest więc co pięćsetny chory. Szczególną wrażliwością odznacza się strio-paHi- dum, gdzie znajdują się zmiany symetryczne, przemawiające raczej za patogenezą naczyniową niż bezpośrednio toksyczną. Prawdopodobnie dochodzi tu do porażenia naczyń krwionośnych ze zmianami w naczyniach włoskowatych, z zastojem, roz- mięknieniem i krwawieniem. Parkinsonizm takiego pochodzenia przebiega klinicznie z objawami wyłącznie wzmożonego napięcia mięśnowego, a więc bez hiperkinezy i zaburzeń wegetatywnych. [więcej w: , klimatyzacja precyzyjna, balsam do włosów, Szkoła tańca Poznań ]

Rozpoznanie etiologiczne bylo tu ulatwione

Tuesday, July 12th, 2016

Rozpoznanie etiologiczne było tu ułatwione dzięki zachowanej z przed 22 lat historii choroby. Rzadko się zdarza, aby można było prześledzić dynamikę rozwoju choroby na przestrzeni tak długiego czasu. Potwierdza się tu spostrzeżenie Lot- mara, że zmiany w palidium prowadzą wyłącznie do wzmożonego napięcia mięśnio- wego i objawów akinezy bez hiperkinezy i objawów wegetatywnych. Już wcześnie ujawniają się zaburzenia pamięci i orientacji. Mimo potęgującego się otępienia i in- nych zaburzeń stan psychiczny chorego widocznie nie rzucał się w oczy otoczeniu, jeśli był on zdolny nawet do podjęcia służby. Dopiero po tym okresie utajenia szereg tygodni po zaczadzeniu następuje gwałtowne pogorszenie somatyczno-neurologiczne i psychiczne. Brak tu podniecenia psychoruchowego. Po kilku miesiącach stopniowa poprawa. Cierpienie przechodzi w stan ubytkowy trwały. Rozpoznanie zespołu psy- cheorganicznego opiera się na typowych objawach ze strony czynności intelektual- nych, pamięciowych i afektywnych. Na pierwszy plan wybijają się typowe dla “kor- sakowoidu” konfabulacje, wypełniające rozległe luki pamięciowe. INNE ZATRUCIA Eter odgrywa w naszych warunkach niewielką rolę,. lecz w innych krajach eteromania, czyli eteryzm, jest bardziej rozpowszechniona. Podobno u nas na Śląsku w pewnych kołach uprawia się ten nałóg. Przy dlugotrwalym użyciu powstają zmiany podobne do przewlekłego alkoholizmu zarównopod względem cielesnym, jak i psychicznym. Opisywano majaczenia podobne do delirium tremens. Trójchloroetylen (trilen zwany też popularnie “tri”) ma Zastosowanie jako środek przeciwbólowy i odurzający w drobnych zabiegach chirurgicznych. Zalecano go do wdychania przeciw nerwobólom nerwu trójdzielnego. Bywa on też składni- kiem płynów do wywabiania tłustych plam. Narkoza za pomocą tego związku może się skończyć śmiercią. Słabe stężenia wywołują euforyzację, która może przejść w nałóg. Przy przewlekłych zatruciach występuje skłonność do udarów mózgowych, pojawia się charłactwo zwyrodnienie charakteru. Podtlenek azotu (nitrogenium oxydulatum), zwany też gazem rozweselają- cym, podobnie jak chlorek etylu (aethylium chloratum) używany bywa do krótko- trwałych znieczuleń ogólnych. Przy wdychaniu podtlenku azotu, zwłaszcza w niskim stężeniu 40-50% pojawia się stan majaczeniowy z wybitną euforią, przy czym wy- stępujące omamy wzrokowe i sprzężone z nimi czuciowo-ustrojowe nabierać mogą treści seksualnej. I Przeżycia te bywają tak plastyczne, że lekarze niejednokrotnie padali ofiarą niesłusznych oskarżeń o nadużycia płciowe. Dlatego nawet krótko- trwała narkoza gazem rozweselającym powinna odbywać się w obecności świadków. Paraldeliyd uchodzi za najmniej niebezpieczny ze wszystkich środków na- sennych. Nawet dawki dzienne 35 g zażywane w ciągu długiego czasu nie wywołują widocznych szkód. Jednorazowe dawki przekraczające 100 g również nie dają trwa- łych następstw ujemnych. Znane są jednak rzadkie przypadki powstania przewlek- łego paraldehydyzmu, w przebiegu którego wystąpiło majaczenie. W przypadkach tych widywano także napady pa- daczkowe. [patrz też: , Szkoła tańca Poznań, Balsam Johnson, Prywatne przedszkole Kraków ]