Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

PODZIAŁ SCHORZEŃ PADACZKOWYCH.

Friday, February 23rd, 2018

PODZIAŁ SCHORZEŃ PADACZKOWYCH. Nazwą padaczki obejmujemy wszystkie stany patologiczne mózgu, przebiegające z napadami, czyli z atakami. Napady w ogóle są to ściśle ograniczone w czasie, przeważnie krótkotrwałe, według pewnych praw przebiegające stany wyjątkowe, powodujące zaburzenia świadomości ilościowe, a czasem i jakościowe, oraz zaburzenia układu ruchowego. Napady w tym znaczeniu są osiowym objawem padaczki, chociaż bywają przypadki padaczki utajonej (epilepsia latens), gdzie tego objawu w obrazie klinicznym nie da się dowieść, chyba co najwyżej elektroencefalograficznie. Podział na różne odmiany padaczki opiera się na sprawdzianach kliniczno-feno- menologicznych, etiopatogenetycznych i bioelektrycznych. Chociaż znamy już dobrze różne typy napadów i potrafimy je w wielu przypadkach przyporządkować odpowiedniemu wzorcowi krzywej eeg i ustalić umiejscowienie sprawy według aktywności bioelektrycznej i według danych pneumoencefalograficznych i angiograficznych, to jednak w wielu przypadkach pogranicznych nie udaje się nam zsyntetyzować wszystkich tych danych. Trudności rozpoznawczo-różnicowe dają się nam we znaki już przy próbie różnicowania obrazów klinicznych ze względu na mnogość napadów poronnych i mieszanych. Aby się w tym gąszczu zorientować, brać trzeba pod uwagę najdrobniejsze szczegóły, których dostarczyć mogą wywiady, obserwacja kliniczna i wyniki badań dodatkowych, a w wielu wypadkach i wyniki leczenia. Wielu błędów można uniknąć, jeżeli się wciągnie w rozważania rozpoznawcze spostrzeżenia psychiatryczne, dokonywane w okresach przed-, po- i międzynapadowym. Dotyczy to znamiennych następstw otępiennych i charakteropatycznych, na które neurolodzy i inni lekarze bardzo często nie zwracają uwagi, nie doceniając ich znaczenia diagnostycznego. Trafne zastosowanie właściwego środka symptomo- lub syndromolitycznego, a w wielu przypadkach i nozolitycznego, musi być poprzedzone takim skrupulatnym postępowaniem rozpoznawczym. W piśmiennictwie światowym czasem zbyt wiele różnych spraw zalicza się do kręgu padaczki tylko dlatego, że cierpienie występuje napadowo. W rzeczy samej obowiązuje zasada, że w każdym przypadku występowania objawów w sposób napadowy należy w pierwszym rzędzie myśleć 0 padaczce. Napady padaczkowe występują bowiem nieporównanie częściej niż niepadaczkowe. Tak często przez lekarzy rozpoznawane napady omdleniowe, wegetatywno-dystoniczne, tetanoidne, anginoidalne i histeryczne okazują się po dokładniejszym badaniu napadami padaczkowymi bodaj czy nie w większości przypadków. Szczególnie dużo błędów rozpoznawczych dostarcza padaczka skroniowa, której bogata symptomatologia jakże często brana jest przez niewprawnych diagnostów za histerię lub nawet schizofrenię. Nie potrzeba tu osobno podkreślać ogromnego znaczenia wczesnego wykrycia tła padaczkowego. Od tego przecież zależy los chorego. Mniejszym błędem jest niesłuszne podejrzewanie padaczki niż zlekceważenie tej możliwości. Czasem zresztą pogląd, że dane jednostki są pochodzenia padaczkowego, posuwa się zbyt daleko i próbowano włączyć tu wszelkie napadowe zjawiska, np. tężyczkę; migrenę, narkolepsję, katapleksję, wegetatywne omdlenia, spazmy wściekłości i krzyku, nawet napady histeryczne psychogenne itd. [patrz też: , olejek cbd, masło shea, Stomatolog Kraków ]

Zgony z gruźlicy.

Thursday, February 15th, 2018

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego R. P. w r. 1936 zgony z gruźlicy w dużych miastach Polski, liczących ponad 100.000 mieszkańców, zajmowały drugie miejsce. Mianowicie na 100 zgonów w tych miastach przypadało na choroby narządu krążenia 18 na gruźlicę 14, na nowotwory złośliwe 9,5, zapalenie płuc 9,5, ostre choroby zakaźne 4,84 itd. Zatem każdy siódmy zgon przypadał w tych miastach na gruźlicę. Największą umieralność z powodu gruźlicy spostrzega się, wśród niemowląt i w pierwszym roku życia, zależnie od zakażenia rodzinnego, następnie się obniża, tak iż u dzieci między 8-9 rokiem życia jest najniższa, po czym w latach poprzedzających dojrzewanie płciowe, znowu wzrasta, utrzymując się na wysokim poziomie zwłaszcza między 19-40 rokiem życia, więc w okresie najproduktywniejszym życia, i stopniowo spada już od 30 roku życia. Wyjaśnia to dobrze wykres Stanisława Sielickiego, sporządzony przez prześledzenie umieralności na gruźlicę poszczególnych pokoleń na podstawie danych z 11 państw, które prowadzą od kilkunastu lat rejestrację zgonów z gruźlicy według wieku. W związku z wcześniejszym dojrzewaniem płciowym u dziewcząt zwiększenie umieralności na gruźlicę rozpoczyna się wśród nich wcześniej niż u chłopców, pozostając na wyższym poziomie do 30 roku życia. Od 30 do 39 roku życia umieralność na gruźlicę utrzymuje się u obu płci mniej więcej na jednakowym poziomie, powyżej zaś 40 roku życia do 69 przeważa u mężczyzn. U kobiet najwyższa umieralność na gruźlicę przypada na okres od 15 do 39 roku życia, więc na okres dojrzewania macierzyństwa. Wśród umierających na gruźlicę przeważają chorzy na gruźlicę płuc: z ogólnej liczby zmarłych na gruźlicę w Warszawie w 5-leciu 1910-1918 gruźlica płuc stanowiła 68%, a pozapłucna tylko 32%, w 5- leciu 1924-1928 odpowiednie liczby wynosiły 80 i 20, a w 5-leciu 1929-1933 – 83 i 17 (Stanisława Bakalouxi). W naszych miastach liczących ponad 10.000 mieszkańców w r. 1936 gruźlica narządu oddechowego stanowiła według danych Głównego Urzędu Statystycznego, 87,7% wszystkich zgonów z gruźlicy, a pozostałe postaci tej choroby 12,3%. [podobne: , gabinety stomatologiczne, logopeda warszawa, Stomatolog Kraków ]