Posts Tagged ‘sklep kolagen’

Rozmieszczenie zmian pokrwotocznych i innych uszkodzeń tkanki mózgowej.

Saturday, February 24th, 2018

Rozmieszczenie zmian pokrwotocznych i innych uszkodzeń tkanki mózgowej bywa różne zależnie od przypadku. Od tego umiejscowienia zależy obraz kliniczny i postać padaczki elektroencefalograficzna. Fakty te są podstawą podziału padaczki według Penfielda. Nie zawsze potrafimy udowodnić, dlaczego w pewnych przypadkach padaczki dochodzi do ciężkich zaburzeń psychoorganicznych, a w innych przypadkach nie. Także patogeneza psychoz czynnościowych wikłających obraz kliniczny padaczki pozostaje zagadnieniem nierozwiązanym. Elektroencefalografia rzuciła sporo światła na patogenezę padaczki, ale i ona nie wyjaśniła sensu biologicznego tego patologicznego odruchu, jakim jest napad padaczkowy. Wyjaśniła natomiast, że psychozy w rodzaju stanu pomrocznego są gatunkiem napadu padaczkowego. Niektórzy sądzą, że istnieje odrębny, nieznany w swej istocie czynnik etiologiczny, swoisty dla padaczki samoistnej. Gdyby hipoteza ta została dowiedziona, padaczkę można by uznać za jednostkę nozologiczną. Na razie widzimy tylko, że im ściślejsze są nasze badania kliniczne, tym rzadziej możemy poprzestać na rozpoznaniu padaczki samoistnej. Ogromną rolę przypisuje się urazom mózgu jako domniemanej przyczynie padaczki kryptogennej. Zwłaszcza poród stanowi wielkie niebezpieczeństwo dla mózgu. Pamiętać trzeba jednak o tym, że sam napad padaczkowy może prowadzić do urazu mózgu, po czym sądzi się, że ten właśnie uraz był przyczyną napadów. To odwrócenie związku przyczynowego zdarza się często, gdy rodzina lub sam chory informują nas o rzekomej przyczynie choroby. Ogólnie stoi się dzisiaj na stanowisku polietiologii padaczki, przy czym z małymi wyjątkami czynnik wywołujący napady ma charakter przewlekły. Anatomia patologiczna. Zmiany w mózgu w przypadkach padaczki skrytopochodnej bywają mało znamienne. Już na zdjęciach poodmowych można widzieć bardzo często zmiany struktury, od których zależą napady; zmiany te nie różnią się jednak niczym istotnym od zmian, które widuje się w sprawach organicznych przebiegających bez napadów. Na stole sekcyjnym mózg epileptyka może się nie różnić od mózgu człowieka zdrowego. [hasła pokrewne: , psycholog Kraków, Zdrowa żywność, sklep kolagen ]

Gruźlica.

Tuesday, February 20th, 2018

Samo dostanie się do ustroju prątków gruźlicy nie wystarcza do powstania gruźlicy. Dla zachorowania na nią niezbędne jest jeszcze odpowiednie usposobienie. Siły obronne ustroju nie są stale, lecz ulegają zmianom, zależnie od wielu warunków. Zmienne są także własności biologiczne samych prątków gruźlicy. Wzajemne ustosunkowanie się czynników, stanowiących o usposobieniu danej osoby do zakażenia gruźliczego z jednej strony a prątków gruźlicy z drugiej, nie tylko rozstrzyga, czy nastąpi zachorowanie, ale także, w jakiej postaci gruźlica będzie przebiegać. Prątki gruźlicy. Opierając się na różnicy cech morfologicznych, chemicznych i biologicznych odróżnia się kilka typów prątka gruźlicy, mianowicie: 1. Prątki gruźlicy ciepłokrwistych: A. Prątki gruźlicy ssaków: a) prątek gruźlicy; b) prątek gruźlicy bydlęcej; c) prątek gruźlicy norników, gryzoniów leśnych; B. Prątki gruźlicy ptasiej II. Prątki gruźlicy zimnokrwistych. Zdaniem Calmetieti prątki gruźlicy bydlęcej i ludzkiej są to dwa typy bakterii; które powstały przez dostosowanie się jednej rasy prątków gruźlicy ssaków do ustroju człowieka i bydła rogatego.
Prątki gruźlicy. Prątki gruźlicy typu ludzkiego są to twory długości średniej krwinki czerwonej, dość cienkie, proste, częściej lekko zgięte, o końcach zaokrąglonych. Prątki leżą odosobnione lub w skupieniach po 2 i więcej, własnych ruchów nie mają, zarodników nie wytwarzają . Prątek gruźlicy składa się z wewnętrznej masy protoplazmatycznej i z warstwy zewnętrznej (ectoplasma) woskowato-tłuszczowatej. Jego warstwa zewnętrzna nie przepuszcza zwykłych wodnych roztworów barwników. Toteż w odróżnieniu od innych bakterii chorobotwórczych prątki gruźlicy barwią się dość trudno na zimno i tylko roztworami barwników na pewnych zaprawach, np. w wodzie karbolowej 5ro lub anilinowej, a zabarwione nie odbarwiają się przez krótkie działanie mocnych, np. 25ro, roztworów kwasów (Ehrlich) ani też przez działanie alkoholu (Rindfleisch), są zatem kwasooporne i alkoholooporne. Na tym polega powszechnie używana metoda Ziehl-Neelsena oraz inne liczne metody barwienia prątków gruźlicy. Kwasooporność prątka zależy także od zawartej w nim hemicelulozy (Koźniewski). [więcej w: , sklep kolagen, balsam do włosów, implanty zębów ]