Posts Tagged ‘skład kosmetyków inci’

Kryptosporydioza żółciowa u osób zarażonych wirusem HIV po wybuchu wodorostowej kryptosporydiozy w Milwaukee ad

Tuesday, December 4th, 2018

Główną zmienną wyników była liczba dni od rozpoznania kryptosporydiozy (linia podstawowa) do śmierci. Pierwotne analizy statystyczne wykorzystywały model regresji proporcjonalnych hazardów Cox12 w celu porównania przeżywalności w obu grupach po dostosowaniu do klinicznie istotnych predyktorów linii podstawowej, takich jak liczba komórek CD4 (<50 komórek na milimetr sześcienny lub> 50 komórek na milimetr sześcienny), wiek oraz obecność nudności i wymiotów. Ryzyko względne opisano w kategoriach współczynnika ryzyka, wraz z powiązanymi 95-procentowymi przedziałami ufności. Krzywe przeżycia zostały oszacowane zgodnie z metodą Kaplana i Meiera, a różnice w przeżyciu zostały określone przez test log-rank.13 Zastosowano dwukierunkową analizę wariancji w celu porównania dwóch grup po dostosowaniu do liczby komórek CD4 (<50 komórek na milimetr sześcienny lub> 50 komórek na milimetr sześcienny), w odniesieniu do następujących zmiennych: wiek i poziomy aminotransferazy asparaginianowej, aminotransferazy alaninowej, fosfatazy alkalicznej i bilirubiny. Wartości laboratoryjne porównano pomiędzy grupami zarówno przed jak i podczas choroby i poddano log-transformacji do analizy statystycznej. …read more

Kryptosporydioza żółciowa u osób zarażonych wirusem HIV po wybuchu wodorostowej kryptosporydiozy w Milwaukee

Tuesday, December 4th, 2018

Wiosną 1993 r. W Milwaukee doszło do wybuchu kryptosporydiozy w wodzie. Miejska sieć wodociągowa została skażona cryptosporidium, dotykając ponad 400 000 osób.1 Pacjenci z obniżoną odpornością są podatni na infekcje dróg żółciowych cryptosporidium, 2 i wielu takich pacjentów zostało opisanych z chorobami dróg żółciowych spowodowanymi przez kryptosporydiozie.3-9 Jednak wiele aspektów Choroba w tej populacji pacjentów, w tym jej naturalna historia, leczenie i wynik, pozostaje niepewna10. Wybuch w Milwaukee pozwolił nam zbadać wpływ epidemii kryptosporydiozy przenoszonej przez wodę na dużą liczbę osób zarażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności. (HIV). …read more

Zmiany histopatologiczne.

Sunday, November 18th, 2018

Zmiany histopatologiczne mogą być następstwem miejscowych zaburzeń krążenia, które towarzyszą napadom. Powstające stany niedokrwienia lub niedotlenienia prowadzą do zmian nekrotycznych i zbliznowaceń. Za typowe uważa się czasem zmiany stwardnieniowe w obrębie rogu Ammona oraz pewne zmiany w warstwie drobnoziarnistej kory móżdżku. Podnieść jednak trzeba, że mózgi epileptyków otępiałych nie wykazują niekiedy żadnych zmian, dających się stwierdzić dzisiejszą techniką. Spotykana często tzw. …read more

Napad padaczkowy.

Sunday, November 18th, 2018

Jest mnóstwo czynników, które mogą sprzyjać wystąpieniu lub wywołać napad padaczkowy: przepracowanie, stan wycieńczenia, upał, czynniki toksyczne itd. Wystarczy wskazać na wstrząsy kardiazolowe, elektryczne i inne. Stwierdzenie napadu padaczkowego nie jest więc dowodem istnienia padaczki jako choroby. Do myślenia dają np. przypadki padaczki odruchowej, np. …read more