Posts Tagged ‘Siłownie zewnętrzne’

Tal (thallium), niebezpieczny dla czlowieka

Tuesday, July 12th, 2016

Tal (thallium), niebezpieczny dla człowieka składnik środków odszczurzających, prowadzi do ostrego zatrucia. Ułatwieniem zatruć przypadkowych u dzieci bywa postać trutki, mianowicie dość przyjemna w smaku marmoladka. Najczęściej mie- wamy do czynienia z zamachami samobójczymi. Objawy ostrego zatrucia pojawiają się niekiedy już po kilku godzinach albo po kilku dniach. Polegają one na podob- nych do kauzalgii bólach kończyn dolnych, także bólach w krzyżu, brzuchu, za mostkiem, ponadto na uporczywej bezsenności i gwałtownym pragnieniu. Sądzi się, że te pierwsze bóle wywołane są przez toksyczne uszkodzenie włośniczek, gdyż właściwe zapalenie nerwu pojawia się :rpniej wiecej 3 tyg. później. Osobnicy histero- tymiczni mogą na te gwałtowne bóle reagować nastrojem żałosno-płaczliwym lub puerylistycznym. Pod tymi objawami kryją się już jednak wcześnie znamiona ano- ksernicznego uszkodzenia tkanki mózgowej, wywołanego prawdopodobnie zabloko- waniem oddychania komórkowego, szczególnie w obrębie międzymózgowia. Takie same objawy zresztą widuje się przy zatruciach innymi ciężkimi metalami,• np. rtęcią lub ołowiem. Te objawy psychiczne nazywają niektórzy np. neurastenią oło- wiową. Ponieważ między tymi burzliwymi oznakami bólu a stwierdzalnym stanem przedmiotowym zachodzi ogromny niestosunek, bardzo łatwo zlekceważyć przypa- dek, dopatrując się w tym tylko histerii lub nawet świadomej przesady. Ponieważ w przypadku zamachu samobójczego chory zataja zażycie trucizny, a dziecko rów- nież nie chce się przyznać, że zjadło “marmoladkę”, długi czas rozpoznanie “idzie w błędnym kierunku, dopóki nie wystąpią przedmiotowo widoczne objawy, miano- wicie wypadanie włosów aż do zupełnego wyłysienia, z wyjątkiem brwi, oraz pora- żenia wiotkie, zwłaszcza kończyn dolnych, czasem na rękach, stopach i twarzy bru- natne hiperkeratozy (Amler i Meier – Erwert 1957). W okresie zatrucia mogą też wystąpić ostre stany psychotyczne, najczęściej o charakterze majaczenia. Nie doce- nia się jednak na ogół możliwości działania talu na ośrodkowy układ nerwowy. Przejawia się ono w pewnych przypadkach w sposób przypominający wiąd rdzenia, parkinsonizm, stwardnienie wieloogniskowe. Reichardt wspomina o zaburzeniach oso- bowości podobnych do psychopatii, które podobno przemijają wraz z ustąpieniem zapalenia wielonerwowego. Prawdopodobnie ośrodkowego pochodzenia są objawy takie, jak rozszerzenie źrenic, zaburzenia wzroku, zahamowanie pocenia się, zabu- rżenia żołądkowo-jelitowe, bóle w jamie brzusznej przypominające kolkę ołowiczą, głuchota itd. W Klinice Chorób Psychicznych AM w Gdańsku wydzieliśmy ciężkie otępienie przy rozległym . wodogłowiu wewnętrznym u dziecka po zatruciu talem (przyp. nr 32, ryc. 69). [hasła pokrewne: , infekcje intymne, gabinet kosmetyczny, Siłownie zewnętrzne ]

Typy napadów. padaczkowych prawdziwych wlacznie

Tuesday, July 12th, 2016

Typy napadów. padaczkowych prawdziwych włącznie z napadami padaczkowatymi (paroxysmus epikptifo1•mis, to ostatnie pojęcie jest jak najbardziej względne) przed- stawiają się następująco (Schrappe, 1963): Duży napad (paroxysmus major, grand mal). Ogniskowy napad. jacksonowski (paroxysmus corticalis). Mały napad (petit mal, paroxysmus minor, .absence, picnolepsia, niektórzy odróż- niają petit mal propulsivus, retropulsivus i impulsivus, ponadto niektórzy chyba niesłusznie mówią o oral-petit mal i zaliczają do tej samej grupy napady nazywane Blitz-, Nick- i Sauuim-Krtinvp, chociaż zasadniczo zjawisk rucho- wych nie. powinno się zaliczać do małych napadów). Napad psychomotoryczny (dawniej nazywany równoważnikiem, czyli ekwiwalen- tem, obecnie mówimy raczej o napadowych stanach pomrocznych, czyli obnu- bilatio; całą tę grupę stanów napadowych utożsamia się dzisiaj z pojęciem padaczki skroniowej na równi z napadami określanymi rozmaicie: uncinate fit, czyli napad hakowy, dreamy state, automatyzmy ruchowe, wzrokowe nie- słusznie nazywane halucynacjami, słuchowe i inne, automatyzmy wspomnie- niowe itd.). Napady podkorowe i z międzymózgowia (paroxysmus subcorticalis et diencepha-• logenes). Napad akinetyczny. Epilepsia myoclonica (Unverricht). Dyssynergia cerebellaris myoclonica (Hunt). Epilepsia partialis continua (Kożewnikow). Zestawienie powyższe daje tylko ogólne wyobrażenie o bogactwie symptomatyki padaczkowej. Klasyfikacji tych zaburzeń można dokonywać z różnego punktu wi- dzenia. Powszechnie przyjął się podział oparty na ocenie krzywych eeg (Penfield). Są 3 grupy: 1) padaczka ogniskowa. 2) napady w związku z rozlanymi zmianami mózgu, 3) napady środkowo-mózgowe (centrencephalic epilepsyj. Podział ten można ściśle stosować raczej u dorosłych. Michalski (1958) stwierdził u dzieci badanych przez siebie znacznie więcej przypadków padaczki wskutek roz- lanych zmian w mózgu niż u dorosłych. zjawisko to uznał jednak za pozorne. Wiele z tych dzieci ma bowiem zmiany ogniskowe, ich wykrycie staje się jednak . możliwe dopiero przy badaniu w późniejszych okresach życia lub “Czasem przy powtarzanych kontrolnych badaniach eeg. Padaczka skrytopochodna u dzieci jest postacią bardzo rzadką. Trudność wykrycia u dzieci zmian ogniskowych tłumaczy się wielką wraż- liwością tkanki mózgowej dziecka, sprawiającą, że wszelkie wyładowania rozprze- strzeniają się •w mózgu bardzo łatwo i szybko. Wyładowania ogniskowe obejmu ią dlatego szybko .pień mózgu, powodując napady duże lub małe. bez cech ogniskowych. [hasła pokrewne: , magnez i witamina b6, Siłownie zewnętrzne, dieta i odchudzanie ]