Posts Tagged ‘salon fryzjerski mokotów’

Dnia 31. IX. 1923 r.

Tuesday, July 12th, 2016

Dnia 31. IX. 1923 r. zwolniono chorego w dobrym stanie cielesnym, stwierdzono na- tomiast dużego stopnia otępienie i euforię. I oto po 21 latach chory pojawia się znowu. Nie wiemy, co porabiał przez tyle lat. Opowiadania chorego na ten temat mają charakter konfabulacji: uczęszczał do gi- mnazjum, do seminarium .duchownego, był oficerem polskim lub niemieckim, go- spodarzył na dużych majątkach. Gdy się mu dowiedzie grubych nieścisłości wikła się w dodatkowych wyjaśnieniach, sprostowaniach lub krętactwach, nie troszcząc się bezkrytycznie o coraz to nowe sprzeczności i nieprawdopodobieństwa. Przechwala się znajomością języków, również łaciny, o której nie ma pojęcia. Zapędzony w kozi róg śmieje się bezradnie. Badanie wykazało wybitne upośledzenie zdolności zapa- miętywania, rozległe luki pamięciowe przy nieźle zachowanych wyspach pamięcio- wych, a także duże obniżenie zdolności przypominania. Rozległe luki pamięciowe porozrzucane są bezładnie, głównie dotyczą jednak okresu przed zaczadzeniem i okresu późniejszego aż do ostatnich lat. Wspomnienia z okresu ubytków pamię- ciowych mieszają się choremu z przeżyciami sprzed wypadku. Otępienie dotyczy zarówno czynności intelektualnych, jak i uczuciowych. Afekt tępy, uczuciowość wyż- sza w zaniku. Chory jest spokojny. Stan ogólny niezły. Neurologicznie poza pewnym zwiotczeniem muskulatury lewej połowy twarzy przy lekkim niedowładzie nerwu twarzowego brak odchyleń od stanu prawidłowego. Płyn mózgowo-rdzeniowy bez zmian. Zdjęcia pneumoencefalograficzne, dokonane po odmie dolędźwiowej, wyka- zały znaczne, równomierne poszerzenie całego układu komorowego z zanikami kory mózgowej, przeważnie części przednich i środkowych. Na mocy orzeczenia sądowo- psychiatrycznego chory uznany został za niepoczytalnego po myśli § 51, 1 niem. k. k., po czym dnia 18. I. 1945 r. przyjęty został ponownie jako internowany sądow- nie. W r. 1946 spotkałem się z chorym jako przewodniczący komisji poborowej. Chory popadł w trudności, gdyż zgłosił się do wojska jako rzekomy oficer. Po moim wy- jaśnieniu, że chodzi tu o konfabulacje, sprawa skończyła się bez przykrych dla chorego następstw. [więcej w: , implanty zębów, salon fryzjerski mokotów, logopeda warszawa ]

Rozpoznanie i róznicowanie w ostrych

Tuesday, July 12th, 2016

Rozpoznanie i róznicowanie w ostrych i przewlekłych zatruciach oraz w narkomaniach jest zagadnieniem znacznie zawilszym, niż by to mogło wynikać z przedstawionej powyżej symptomatologii. Wchodzą tu mianowicie w grę następu- jące trudności: 1. Nieodzowny jest tu wywiad, gdyż dotknięty nałogiem może dysymulować, a w chwili badania może nie zdradzać objawów zatrucia; o wywiad zaś czasem trudno. 2. Badanie przedmiotowe w lekkich przypadkach alkoholizmu nałogowego lub innej narkomanii wypada zazwyczaj ujemnie; grube zmiany somatyczne widuje się do- piero w daleko posuniętych sprawach, a przecież istotne znaczenie ma tu jak naj- wcześniejsze rozpoznanie. 3. W praktyce często sądzi się, że rozpoznanie alkoholizmu lub innej narkomanii wyczerpuje już zadanie lekarza. Zapomina się zbyt często, że pod nałogiem kryć sie, może jakieś głębsze zaburzenie natury psychotycznej lub charakteropatycznej, które popycha osobnika do nałogu lub nie pozwala mu się z nałogu otrząsnąć; stąd wyma- ganie, aby poradnictwo przeciwalkoholowe było w ręku psychiatrów. 4. W wątpliwych przypadkach postawienie właściwego rozpoznania możliwe jest tylko w warunkach zakładu zamkniętego, który musi w tym celu rozporządzać od- powiednimi urządzeniami, pracowniami. Obecnie np. obserwacje morfinistów i in- nych narkomanów przeprowadza się w warunkach jak naj dalej posuniętej swobody ruchów, tak a.by przemyt narkotyku nie był utrudniony; wówczas niespodzianie do- konu iemy badania moczu, treści żołądkowej lub krwi i udaje nam sie wykryć nar- kotyk; zdobywa się w ten sposób ostateczny dowód, wobec którego milkną wszelkie usiłowania dysymulacyjne. 5. Poważna trudność różnicowania powstaje, gdy mamy rozstrzygnąć genezę za- burzeń charakteru; czy powstały one jako następstwo nałogu, czy też przeciwnie, nałóg jest ich na.stępstwem. Zagadnienia te już wkraczają raczej w dziedzinę psy- chiatrii społecznej. Rokowanie w każdym przypadku narkomanii jest poważne. Zależy ono w de- cydującym stopniu. od rozmiarów charakteropatii danego osobnika, ale jeszcze W wyższym stopniu od środowiska, w którym narkoman po ,.wyleczeniu” będzie przebywał. [patrz też: , salon fryzjerski mokotów, krem neutrogena, psycholog Kraków ]