Posts Tagged ‘różyczka leczenie u dzieci’

Kryptosporydioza żółciowa u osób zarażonych wirusem HIV po wybuchu wodorostowej kryptosporydiozy w Milwaukee ad

Tuesday, December 4th, 2018

Główną zmienną wyników była liczba dni od rozpoznania kryptosporydiozy (linia podstawowa) do śmierci. Pierwotne analizy statystyczne wykorzystywały model regresji proporcjonalnych hazardów Cox12 w celu porównania przeżywalności w obu grupach po dostosowaniu do klinicznie istotnych predyktorów linii podstawowej, takich jak liczba komórek CD4 (<50 komórek na milimetr sześcienny lub> 50 komórek na milimetr sześcienny), wiek oraz obecność nudności i wymiotów. Ryzyko względne opisano w kategoriach współczynnika ryzyka, wraz z powiązanymi 95-procentowymi przedziałami ufności. Krzywe przeżycia zostały oszacowane zgodnie z metodą Kaplana i Meiera, a różnice w przeżyciu zostały określone przez test log-rank.13 Zastosowano dwukierunkową analizę wariancji w celu porównania dwóch grup po dostosowaniu do liczby komórek CD4 (<50 komórek na milimetr sześcienny lub> 50 komórek na milimetr sześcienny), w odniesieniu do następujących zmiennych: wiek i poziomy aminotransferazy asparaginianowej, aminotransferazy alaninowej, fosfatazy alkalicznej i bilirubiny. Wartości laboratoryjne porównano pomiędzy grupami zarówno przed jak i podczas choroby i poddano log-transformacji do analizy statystycznej. …read more

Znaczenie warunków mieszkaniowych dla gruźlicy.

Tuesday, November 13th, 2018

Znaczenie warunków mieszkaniowych wyjaśniają dobrze statystyki dowodzące, że z ich poprawą zmniejsza się zachorowanie i śmiertelność na gruźlicę. Np. w Glasgow gruźlica płuc u mieszkających w małych miasteczkach jest o 65 % częstsza niż u osób lepiej mieszkających, a różnica śmiertelności jest jeszcze większa, dochodzi bowiem do 341 %. Rola warunków mieszkaniowych jest tym znaczniejsza, że w parze z ciasnotą mieszkań idzie zwykle brak w nich słońca, złe odżywienie, wytężona praca fizyczna lub umysłowa, niedosypianie, częste nadużywanie latami napojów wyskokowych. Czynniki te osłabiają siły żywotne ustroju i przez to sprzyjają zachorowaniu na gruźlicę, gdy prątki wtargną do ustroju. …read more

Gruźlica.

Monday, November 12th, 2018

Tezę przekazywania przez rodziców swoistego usposobienia do gruźlicy starano się udowodnić także badaniem drzew genealogicznych rodzin gruźliczych oraz badaniem bliźniąt ze środowisk gruźliczych. Dowody te nie są jednak bezsporne. Więcej już przekonują takie spostrzeżenia, w których stwierdzono, że u kilku członków rodziny pierwotna zmiana gruźlicza powstała zawsze w tym samym miejscu płuc (dispositio localis), gruźlica płuc objawiała się w tej samej postaci, miała jednakowy przebieg, a nawet powstawała w tym samym wieku. Pogląd o przekazywaniu przez rodziców chorych na gruźlicę dzieciom swoistego usposobienia do gruźlicy, chociaż rozpowszechniony zwłaszcza wśród laików, nie jest uznany przez wszystkich. Nie da się co prawda zaprzeczyć, ile w rodzinie gruźliczej dzieci giną bardzo często na gruźlicę już w niemowlęctwie. …read more

Gruźlica w schizofrenii.

Monday, November 12th, 2018

Wpływom dokrewno-konstytucjonalnym przypisuje się bardzo częste zapadanie na gruźlicę płuc chorych na otępienie wczesne (schizofrenia). Częstości tej nie można tłumaczyć samymi tylko warunkami zewnętrznymi, o których była już mowa, gdyż w innych chorobach psychicznych zakażenie gruźlicze, chociaż w ogóle częste, zdana się stosunkowo o wiele rzadziej. Z dalszych spostrzeżeń dowodzących ogromnej roli terenu ustrojowego w patogenezie i w rozwoju gruźlicy płuc wynika stosunkowa rzadkość tej choroby i łagodny jej przebieg o charakterze przeważnie zmian włóknistych u dorosłych, dotkniętych skazą dnawą. U dzieci neuroartretycznych przeważa łagodna gruźlica gruczołowa. Osoby o budowie astenicznej zapadają nieraz na gruźlicę, ale przeważnie na łagodne jej postaci krwiopochodne, natomiast osoby o budowie silnej, atletycznej oraz piknicznej – przeważnie na przewlekłą gruźlicę płuc postępującą, rozpoczynającą się naciekiem wczesnym. …read more