Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Zatrucia zawodowe.

Sunday, February 25th, 2018

Ołów ma duże znaczenie w zakresie zatruć zawodowych. Niekiedy w ciągu dłuższego czasu nie stwierdza się nic prócz skarg neurastenicznych. Potem nagle może nastąpić zespół majaczeniowy, często poprzedzony napadami padaczkowymi. Bez wywiadów i bez dokładnego badania cielesnego i neurologicznego trudno jest zazwyczaj odgraniczyć te zaburzenia psychotyczne od tych, które towarzyszą tak często padaczce. Są to często stany majaczeniowo-zamroczeniowe z wizyjnymi omamami wzrokowymi. Majaczenia podobne do delirium tremens przypisuje się raczej równoczesnemu nadużywaniu wódki. Przypuszcza się poza tym, że zaburzenia psychotyczne są nie tyle wynikiem intoksykacji, co następstwem spustoszeń wywołanych przez ciężkie zatrucie ołowiem w nerkach, w układzie krążeniowym i w mózgu. Rtęć w przewlekłym zatruciu prowadzi do stanów wzmożonej pobudliwości, drażliwości i nadwrażliwości, którym nadano nazwę erethismus mezocurialis. Obok typowych objawów somatycznych, stwierdza się w rzadkich przypadkach ciężkiego zatrucia przewlekłego zespól Korsakowa, przebiegający ze stanem lękowej drażliwości. Dotychczas nie opisano odpowiedniego stanu anatomopatologicznego i neurohistopatologicznego. Przewlekle zatrucia rtęcią zdarzają się najczęściej w fabrykach wyrobów pilśniowych i w fabrykach amunicji. Benzyna. Jeśli zatrucie nie jest śmiertelne, widuje się tu stan upojenia z nastrojem euforycznym i pobudzeniem psychoruchowym, a niekiedy i ze stanami psychotycznymi, najczęściej typu majaczeniowego. Znane są i przewlekłe zatrucia benzyną, w przebiegu których występowały różne zespoły psychotyczne. Czteroetylek ołowiu stosowany bywa jako zaprawa do benzyny dla równomiernego spalania jej w silnikach. Domieszka ta nosi nazwę etyliny, używa się też określenia benzyna etylizowana. Związek ten też jest głównym składnikiem tzw. płynu etylowego, służącego do rozpuszczania farb i impregnowania drewna. W Polsce od r. 1946 opisano wiele spowodowanych nim zatruć nawet zbiorowych. Dostaje się on do ustroju przez wdychanie, przenika też nawet przez nienaruszoną skórę. Na ciężkie zatrucie narażeni są najbardziej robotnicy zatrudnieni przy sporządzaniu płynów etylowych i przemieszaniu ich z benzyną. Zatrucie polega przede wszystkim na uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego, szpiku oraz na zaburzeniu chemizmu białek. W ostrym zatruciu stwierdza się pod względem neurologicznym (Paszkowski) zaburzenia równowagi, niezborność ruchową i hiperkinezy. Albo następuje szybka utrata przytomności i śmierć, albo w pewnych przypadkach dochodzi do psychozy, najczęściej o typie majaczenia (Łęcka, 1951). [przypisy: , psycholog Kraków, Zdrowa żywność, bielizna nocna ]

Obserwacje morfinistów i innych narkomanów.

Saturday, February 24th, 2018

Rozpoznanie i różnicowanie w ostrych i przewlekłych zatruciach oraz w narkomaniach jest zagadnieniem znacznie zawilszym, niż by to mogło wynikać z przedstawionej powyżej symptomatologii. Wchodzą tu mianowicie w grę następujące trudności: 1. Nieodzowny jest tu wywiad, gdyż dotknięty nałogiem może dysymulować, a w chwili badania może nie zdradzać objawów zatrucia; o wywiad zaś czasem trudno. 2. Badanie przedmiotowe w lekkich przypadkach alkoholizmu nałogowego lub innej narkomanii wypada zazwyczaj ujemnie; grube zmiany somatyczne widuje się dopiero w daleko posuniętych sprawach, a przecież istotne znaczenie ma tu jak najwcześniejsze rozpoznanie. 3. W praktyce często sądzi się, że rozpoznanie alkoholizmu lub innej narkomanii wyczerpuje już zadanie lekarza. Zapomina się zbyt często, że pod nałogiem kryć się może jakieś głębsze zaburzenie natury psychotycznej lub charakteropatycznej, które popycha osobnika do nałogu lub nie pozwala mu się z nałogu otrząsnąć; stąd wymaganie, aby poradnictwo przeciwalkoholowe było w ręku psychiatrów. 4. W wątpliwych przypadkach postawienie właściwego rozpoznania możliwe jest tylko w warunkach zakładu zamkniętego, który musi w tym celu rozporządzać odpowiednimi urządzeniami, pracowniami. Obecnie np. obserwacje morfinistów i innych narkomanów przeprowadza się w warunkach jak najdalej posuniętej swobody ruchów, tak aby przemyt narkotyku nie był utrudniony; wówczas niespodzianie dokonujemy badania moczu, treści żołądkowej lub krwi i udaje nam się wykryć narkotyk; zdobywa się w ten sposób ostateczny dowód, wobec którego milkną wszelkie usiłowania dysymulacyjne. 5. Poważna trudność różnicowania powstaje, gdy mamy rozstrzygnąć genezę zaburzeń charakteru; czy powstały one jako następstwo nałogu, czy też przeciwnie, nałóg jest ich następstwem. Zagadnienia te już wkraczają raczej w dziedzinę psychiatrii społecznej. Rokowanie w każdym przypadku narkomanii jest poważne. Zależy ono w decydującym stopniu od rozmiarów charakteropatii danego osobnika, ale jeszcze w wyższym stopniu od środowiska, w którym narkoman po “wyleczeniu” będzie przebywał. [patrz też: , salon fryzjerski mokotów, krem neutrogena, psycholog Kraków ]