Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Zagadnienie przesaczalnosci zarazka gru- zlicy

Tuesday, July 12th, 2016

Zagadnienie przesączalności zarazka gru- źlicy oraz jego wielopostaciowości wymaga osobnych badań. Skład chemiczny ciała prątka gruźlicy typu ludzkiego nie jest ostatecznie wyjaśniony. Badania zbiorowe podjęte w r. 1926 przez Ko- mitet Badań Amerykańskiego Związku Przeciwgruźliczego, przemawiają w głównych swych wynikach za obecnością w ciele prątka dwóch odręb- nych składników, mianowicie: 1. grupy dał białkowych i wielocukrów oraz 2. grupy dał tłuszczowych z frakcją “fosfatydową”. Fosfatydy prątka gruźlicy są odmienne od znanych dotychczas typów fosfatydowych. Są one prawdziwymi antygenami, ponieważ wprowa- dzone do ustroju wywołują powstanie niweczników. W przeciwieństwie do grupy białkowo-cukrowej fosfatydy prątków wywołują w ustroju stale odczyn komórkowy w postaci typowego gruzełka łatwo urucho- miając młode komórki jednojądrzaste tkanki oraz układu siateczkowo-. śródbłonkowego, przekształcają je w komórki nabłonkowate, a następnie w olbrzymie, wchodzące w skład gruzełka. Składnikiem fosfatydów, wy- wołującym powstanie gruzełka oraz serowacenie ognisk gruźliczych, jest prawoskrętny kwas fosfatyzowy (C9H5202) Ciała białkowe i wielocukry ciała prątka nie mają tej własności, natomiast uruchomiają białe krwinki i wywołują odczyn naczyniowy w postaci nieswoistego zapalenia. Prątek gruźlicy nie wytwarza za życia jadów, natomiast przy obumarciu i rozpadzie wyzwalają się zeń jady śródkomórkowa (endoto- xinum). Koch hodował prątki przez 6-8 tygodni na 5% bulionie gliceryno- wym z 1 % peptonem, następnie przez godzinę wyjaławiał hodowlę parą bieżącą, pożywkę przesączał dla pozbawienia jej prątków i zagęszczał do ich pierwotnej objętości. Uzyskana ciecz zawiera jady śródkomór- kowe prątków Koch nazwał ją tuberkuliną. Szczegółowy sposób przyrządzania tuberkuliny został opracowany l opisany przez naszego rodaka Odona Bujwida w r. 1891, na parę mie- sięcy przed podaniem opisu przez Kocha. Odon Bujwid również pierwszy nadał jadowi gruźliczemu nazwę “tuberkulina” wyprzedzając na kilka miesięcy Kocha i pod tym względem. [hasła pokrewne: , oczyszczalnie przydomowe, psycholog Kraków, gabinet ginekologiczny ]

Olów ma duze znaczenie w

Tuesday, July 12th, 2016

Ołów ma duże znaczenie w zakresie zatruć zawodowych. Niekiedy w ciągu dłuższego czasu nie stwierdza się nic prócz skarg neurastenicznych. Potem nagle może nastąpić zespół majaczeniowy, często poprzedzony napadami padaczkowymi. Bez wywiadów i bez dokładnego badania cielesnego i neurologicznego trudno jest zazwyczaj odgraniczyć te zaburzenia psychotyczne od tych, które towarzyszą tak często padaczce. Są to często stany majaczeniowo-zamroczeniowe z wizyjnymi oma- mami wzrokowymi. Majaczenia podobne do deli7•ium tremens przypisuje się raczej równoczesnemu nadużywaniu wódki. Przypuszcza się poza tym, że zaburzenia psy- chotyczne są nie tyle wynikiem intoksykacji, co następstwem spustoszeń wywoła- nych przez ciężkie zatrucie ołowiem w nerkach, w układzie krążeniowym i w mózgu. Rtęć w przewlekłym zatruciu prowadzi do stanów wzmożonej pobudliwości, drażliwości i nadwrażliwości, którym nadano nazwę erethism•us me7•curialis. Obok typowych objawów somatycznych, stwierdza się w rzadkich przypadkach ciężkiego zatrucia przewlekłego zespól Korsakowa, przebiegający ze stanem lękowej drażliwości. Dotychczas nie opisano odpowiedniego stanu anatomopatologicznego i neurohisto- patologicznego. Przewlekle zatrucia rtęcią zdarzają się najczęściej w fabrykach wy- robów pilśniowych i-w fabrykach amunicji. Bezyna. Jeśli zatrucie nie jest śmiertelne, widuje się tu stan upojenia z na- strojem euforycznym i pobudzeniem psychoruchowym, a niekiedy i ze stanami psy- chotycznymi, najczęściej typu majaczeniowego, Znane są i przewlekłe zatrucia ben- zyną, w przebiegu których występowały różne zespoły psychotyczne. Czteroetylek ołowiu stosowany bywa jako zaprawa do benzyny dla rów- nomiernego spalania jej w silnikach. Domieszka ta nosi nazwę etyliny, używa się też określenia benzyna etylizowana. Związek ten też jest głównym składnikiem tzw. płynu etylowego, służącego do rozpuszczania farb i impregnowania drewna. W Polsce od r. 1946 opisano wiele spowodowanych nim zatruć nawet zbiorowych. Dostaje się on do ustroju przez wdychanie, przenika też nawet przez nienaruszoną skórę, Na ciężkie zatrucie narażeni są najbardziej robotnicy zatrudnieni przy spo- rządzaniu płynów etylowych i przemieszaniu ich z benzyną. Zatrucie polega przede wszystkim na uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego, szpiku oraz na zabu- rzeniu chemizmu białek. W ostrym zatruciu stwierdza się pod względem neurolo- gicznym (Paszkowski) zaburzenia równowagi, niezborność ruchową i hiperki nezy. Albo następuje szybka utrata przytomności i śmierć, albo w pewnych przypadkach dochodzi do psychozy, najczęściej o typie majaczenia (Łęcka, 1951). [przypisy: , psycholog Kraków, Zdrowa żywność, bielizna nocna ]