Posts Tagged ‘przedłużanie rzęs’

Pratki gruzlicy Pratki typu bydlecego

Tuesday, July 12th, 2016

Prątki gruźlicy Prątki typu bydlęcego są dla człowieka mniej zjadliwe niż prątki typu ludzkiego. Wprawdzie mogą one także wywołać gruźlicę płuc u ludzi, ale bywa to bardzo rzadko. Świnka morska jest wrażliwa na prątki typu ludzkiego i bydlęcego. Na 2975 chorych na gruźlicę płuc, u których dotychczas określono typ prątka gruźlicy, stwierdzono same prątki typu bydlęcego tylko w 61 przypadkach, zatem w 2,05%, a razem z prątkami typu ludzkiego tylko w 7 przypadkach, co stanowi za- ledwie 0,24%, pomimo .że typ prątka określano przeważnie u chorych, naraźonych na zakażenie typem bydlęcym prątka. Dotychczas nie stwierdzono żadnego przypadku gruźlicy płuc, spowo- dowanej prątkiem bydlęcym, w którym źródłem zakażenia byłby czło- wiek. Zakażenie prątkami typu bydlęcego odgrywa znacznie większą rolę w powstawaniu w wieku dziecięcym (przeważnie poniżej 5 roku życia) gruźlicy opon mózgowych, narządów brzusznych, węzłów chłonnych szyj- nych i pachowych oraz gruźlicy uogólnionej. Na 170 przypadków gruźlicy narządów brzusznych stwierdzono prątki wyłącznie typu bydlęcego w 58 przypadkach, zatem w 34%, a zakażenie mieszane w 5 (3%), przy czym przeważa gruźlica dziecięca, mianowicie na 88 chorych do piątego roku życia stwierdzono prątki gruźlicy bydlęcej u 35, czyli prawie w 40%, na 31 w wieku od piątego do 16 roku życia tylko u 11 (21,6%). Na 685 przypadków gruźlicy węzłów szyjnych i pachowych, w których określono dotychczas typ prątka gruźlicy, stwier- dzono prątki bydlęce w 287 (42%), na 280 przypadków gruźliczego zapalenia opon mózgowych – w 46 (16%). Ogółem dotychczas określono typ prątka gruźlicy w 7332 przypadkach i typ bydlęcy stwierdzono w 993, co stanowi 13,5 %, a zakaże- nie mieszana w 19, więc w O,2G%. Zakażenie gruźlicą bydlęcą u ludzi zdarza się najczęściej w Anglii, Stanach Zjednoczonych Północnej Ameryki r w Kanadzie. W Polsce za- gadnieniem zakażenia ludzi prątkami typu bydlęcego zajmowali się do- tychczas Eugenia Piasecka-Zeylandowa, Włodzimierz Sznajder i R. Da- nielewski. Zbadawszy materiał szpitali poznańskich, autorzy ci uzyskali 100 szczepów prątków gruźlicy. [hasła pokrewne: , przedłużanie rzęs, integracja sensoryczna, rehabiliacja ]

ZATRUCIE TLENKIEM WEGLA Zatrucia czystym

Tuesday, July 12th, 2016

ZATRUCIE TLENKIEM WĘGLA Zatrucia czystym tlenkiem węgla widuje się raczej tylko w pracowniach chemicz- nych. W praktyce lekarskiej spotykamy się zazwyczaj z zatruciem gazami, których najbardziej trującym składnikiem Jest tlenek węgla. Najpospolitsze bywa zatrucie gazem świetlnym lub czadem, który powstaje przy spalaniu drzewa, węgla kamien- nego-I torfu, tudzież przy niezupełnym spalaniu drzewa. Zwłaszcza piecyki żelazne bywają niebezpieczne, gdyż utrudniony jest odpływ gazów spalinowych do komina. Zaczadzenie odgrywa ogromną rolę w medycynie zawodowej. Przy pożarach w ko- palniach padają górnicy przeważnie ofiarą zaczadzenia. Szczególnie niebezpieczna pod tym względem. jest fabryka sody, także praca vv hutach, gazowniach, przy ru- rociągach gazowych itd. Zatrucie gazem świetlnym polega w głównej mierze na zatruciu tlenkiem węgla. Zatrucia te zdarzają się nie tylko przy samobójstwach lub z powodu nieuwagi, ale i wskutek pękania w okresie zimowym rur gazowych. Ulat- niający się gaz przenika w sąsiednich kamienicach w górę. Niebezpteczeństwo po- lega na tym, że gaz przesączkowany przez ziemię traci swój znamienny zapach. Tlenek węgla powstaje również przy wytwarzaniu gazu acetylenowego z karbidu. Na wszystkie te możliwości trzeba zwracać uwagę w przypadkach podejrzanych. Tlenek węgla jest jadem krwi. Powoduje on wewnętrzne uduszenie, tworząc tlenkohemoglobinę w miejsce oksyhemoglobiny. Poza tym przyjmuje się jednak i bezpośrednie, pierwotne działanie tlenku węgla na ośrodkowy układ nerwowy, za którym to przypuszczeniem przemawia krótki czas potrzebny do wywołania zaburzeń nerwowych w przypadkach krótkotrwałego dzia- lania tlenku węgla. W medycynie zawodowej odgrywają dużą rolę przypadki prze- wlekłego zatrucia tlenkiem węgla, powodujące niedokrwistość, bóle głowy i niety- powe zaburzenia o cechach neurastenicznyh, które mijają, gdy robotnik pewien czas jest z dala od miejsca pracy. W przypadkach tych niesłusznie całą zasługę wyleczenia przypisuje się wypoczynkowi. Z przykładu widać, że skarg neu- rastenicznych nie wolno nigdy lekceważyć i że należy zawsze szukać ich przyczyn w środowisku chorego. [więcej w: , przedłużanie rzęs, bielizna damska sklep internetowy, olejki do włosów ]