Posts Tagged ‘Prywatne przedszkole Kraków’

Rozpoznanie etiologiczne bylo tu ulatwione

Tuesday, July 12th, 2016

Rozpoznanie etiologiczne było tu ułatwione dzięki zachowanej z przed 22 lat historii choroby. Rzadko się zdarza, aby można było prześledzić dynamikę rozwoju choroby na przestrzeni tak długiego czasu. Potwierdza się tu spostrzeżenie Lot- mara, że zmiany w palidium prowadzą wyłącznie do wzmożonego napięcia mięśnio- wego i objawów akinezy bez hiperkinezy i objawów wegetatywnych. Już wcześnie ujawniają się zaburzenia pamięci i orientacji. Mimo potęgującego się otępienia i in- nych zaburzeń stan psychiczny chorego widocznie nie rzucał się w oczy otoczeniu, jeśli był on zdolny nawet do podjęcia służby. Dopiero po tym okresie utajenia szereg tygodni po zaczadzeniu następuje gwałtowne pogorszenie somatyczno-neurologiczne i psychiczne. Brak tu podniecenia psychoruchowego. Po kilku miesiącach stopniowa poprawa. Cierpienie przechodzi w stan ubytkowy trwały. Rozpoznanie zespołu psy- cheorganicznego opiera się na typowych objawach ze strony czynności intelektual- nych, pamięciowych i afektywnych. Na pierwszy plan wybijają się typowe dla “kor- sakowoidu” konfabulacje, wypełniające rozległe luki pamięciowe. INNE ZATRUCIA Eter odgrywa w naszych warunkach niewielką rolę,. lecz w innych krajach eteromania, czyli eteryzm, jest bardziej rozpowszechniona. Podobno u nas na Śląsku w pewnych kołach uprawia się ten nałóg. Przy dlugotrwalym użyciu powstają zmiany podobne do przewlekłego alkoholizmu zarównopod względem cielesnym, jak i psychicznym. Opisywano majaczenia podobne do delirium tremens. Trójchloroetylen (trilen zwany też popularnie “tri”) ma Zastosowanie jako środek przeciwbólowy i odurzający w drobnych zabiegach chirurgicznych. Zalecano go do wdychania przeciw nerwobólom nerwu trójdzielnego. Bywa on też składni- kiem płynów do wywabiania tłustych plam. Narkoza za pomocą tego związku może się skończyć śmiercią. Słabe stężenia wywołują euforyzację, która może przejść w nałóg. Przy przewlekłych zatruciach występuje skłonność do udarów mózgowych, pojawia się charłactwo zwyrodnienie charakteru. Podtlenek azotu (nitrogenium oxydulatum), zwany też gazem rozweselają- cym, podobnie jak chlorek etylu (aethylium chloratum) używany bywa do krótko- trwałych znieczuleń ogólnych. Przy wdychaniu podtlenku azotu, zwłaszcza w niskim stężeniu 40-50% pojawia się stan majaczeniowy z wybitną euforią, przy czym wy- stępujące omamy wzrokowe i sprzężone z nimi czuciowo-ustrojowe nabierać mogą treści seksualnej. I Przeżycia te bywają tak plastyczne, że lekarze niejednokrotnie padali ofiarą niesłusznych oskarżeń o nadużycia płciowe. Dlatego nawet krótko- trwała narkoza gazem rozweselającym powinna odbywać się w obecności świadków. Paraldeliyd uchodzi za najmniej niebezpieczny ze wszystkich środków na- sennych. Nawet dawki dzienne 35 g zażywane w ciągu długiego czasu nie wywołują widocznych szkód. Jednorazowe dawki przekraczające 100 g również nie dają trwa- łych następstw ujemnych. Znane są jednak rzadkie przypadki powstania przewlek- łego paraldehydyzmu, w przebiegu którego wystąpiło majaczenie. W przypadkach tych widywano także napady pa- daczkowe. [patrz też: , Szkoła tańca Poznań, Balsam Johnson, Prywatne przedszkole Kraków ]

Gastaut rozróznia wsród omawianych napadów

Tuesday, July 12th, 2016

Gastaut rozróżnia wśród omawianych napadów drgawkowych uogólnionych (tzw. centrencefalicznych, czyli środkowo-mózgowych), przebiegających zawsze z utratą świadomości, następujące odmiany: 1) napad toniczno-kloniczny (grand mal) z masowym wyładowaniem wege- tatywnym i z bisynchronicznym eeg o rytmie 10jsek przerywanym falami wol,nymi w czasie fazy klonicznej; 2) napad toniczny typowy dla dziecka, trwający kilka dziesiątków sekund, z bisynchronicznym eeg polegającym na prostej desynchronizacji albo wyłado- waniu 10 sek i więcej; tutaj zalicza się spazmy przy encefalopatii dziecięcej z hipsarytmią, która jest raczej napadem tonicznym krótkotrwałym; 3) napad kloniczny dziecięcy polegający na uogólnionych drgnięciach, często niesynchronicznych i niesymetrycznych; trwa on kilka minut i przebiega z eeg 10 sek i z urozmaiconymi od początku napadu falami wolnymi; 4) mioklonia charakteryzująca się bardzo krótkim uogólnionym drgnięciem (secousse), przy czym eeg wykazuje krótką salwę fal 10sek z następowymi kilku falami wolnymi. Padaczka Kożewnikowa, opisana przez tego badacza w r. 1894, nazywana również epilepsia partialis continua, odmiana rzadka polegająca na występowaniu w okre- sach między napadami uogólnionymi drgawek klonicznych pewnych grup mięśnio- wych, przeważnie po jednej stronie. Drgawki te słabną, to znów nasilają się, i wów- czas mogą przejść w napad uogólniony. Trwa to długi czas. Najczęstszą etiologią bywają wirusy przy kleszczowym zapaleniu mózgu. Cierpienie to może mieć cha- rakter postępujący i prowadzić do otępienia. W okresie międzynapadowym świado- mość jest zachowana, chociaż zazwyczaj dość wyraźnie przyćmiona. W obserwowa- nym przeze mnie przypadku świadomość chorego wykazywała wyraźne cechv stanu pomrocznego. Niekiedy zdarzają się samorzutne wyleczenia, oczywiście z defektem psycheorganicznym. [przypisy: , Prywatne przedszkole Kraków, pierścionek zaręczynowy, salon fryzjerski mokotów ]