Posts Tagged ‘pierścionek zaręczynowy’

Gastaut rozróznia wsród omawianych napadów

Tuesday, July 12th, 2016

Gastaut rozróżnia wśród omawianych napadów drgawkowych uogólnionych (tzw. centrencefalicznych, czyli środkowo-mózgowych), przebiegających zawsze z utratą świadomości, następujące odmiany: 1) napad toniczno-kloniczny (grand mal) z masowym wyładowaniem wege- tatywnym i z bisynchronicznym eeg o rytmie 10jsek przerywanym falami wol,nymi w czasie fazy klonicznej; 2) napad toniczny typowy dla dziecka, trwający kilka dziesiątków sekund, z bisynchronicznym eeg polegającym na prostej desynchronizacji albo wyłado- waniu 10 sek i więcej; tutaj zalicza się spazmy przy encefalopatii dziecięcej z hipsarytmią, która jest raczej napadem tonicznym krótkotrwałym; 3) napad kloniczny dziecięcy polegający na uogólnionych drgnięciach, często niesynchronicznych i niesymetrycznych; trwa on kilka minut i przebiega z eeg 10 sek i z urozmaiconymi od początku napadu falami wolnymi; 4) mioklonia charakteryzująca się bardzo krótkim uogólnionym drgnięciem (secousse), przy czym eeg wykazuje krótką salwę fal 10sek z następowymi kilku falami wolnymi. Padaczka Kożewnikowa, opisana przez tego badacza w r. 1894, nazywana również epilepsia partialis continua, odmiana rzadka polegająca na występowaniu w okre- sach między napadami uogólnionymi drgawek klonicznych pewnych grup mięśnio- wych, przeważnie po jednej stronie. Drgawki te słabną, to znów nasilają się, i wów- czas mogą przejść w napad uogólniony. Trwa to długi czas. Najczęstszą etiologią bywają wirusy przy kleszczowym zapaleniu mózgu. Cierpienie to może mieć cha- rakter postępujący i prowadzić do otępienia. W okresie międzynapadowym świado- mość jest zachowana, chociaż zazwyczaj dość wyraźnie przyćmiona. W obserwowa- nym przeze mnie przypadku świadomość chorego wykazywała wyraźne cechv stanu pomrocznego. Niekiedy zdarzają się samorzutne wyleczenia, oczywiście z defektem psycheorganicznym. [przypisy: , Prywatne przedszkole Kraków, pierścionek zaręczynowy, salon fryzjerski mokotów ]

Po ustapieniu drgawek chory jest

Tuesday, July 12th, 2016

Po ustąpieniu drgawek chory jest w stanie śpiączkowym, który stopniowo przechodzi. poprzez sopor w zwykły sen. W okresie tym jeszcze często można stwierdzić odruch Babińskiego i brak odruchów fizjologicznych. Niepamięć po napadzie jest całkowita. Wielu chorych w ogóle nie pamięta, że napad miał miejsce, większość wnosi o przebytym napadzie z przykrego poczucia zmęczenia, rozbicia i wyczerpania sil. Stopniowo świadomość prze- jaśnia się, lecz senność utrzymywać się może nadal. Przeważnie chorzy, pozo- stawieni w spokoju, usypiają ponownie. Z zasady stwierdza się niepamięć następową z okresu budzenia się. U pewnej części chorych może dojść po prze- budzeniu do stanu pomrocznego (jubilatio postepileptica). Niekiedy napady ponawiają się, zanim jeszcze chory odzyska przytomność. Liczba napadów może w ten sposób dojść do kilkudziesięciu na dobę, a nawet powyżej 100. Stan taki określamy nazwą status epilepticus. Ciepłota ciala podwyższa się przy tym i może dojść do hipertermii. Stan padaczkowy jest zawsze groźny dla życia i wymaga natychmiastowego wkroczenia leczniczego. Opisany powyżej klasyczny przebieg dużego napadu padaczkowego wyka- zuje w praktyce klinicznej odchylenia. Częste są mianowicie napady poronne (paroxysmus abortivus), w .których wyszczególnionych powyżej okre- sów albo w ogóle nie ma, albo niektóre z nich są ledwie zaznaczone. Najczę- ściej brak jest okresu tężcowego, natomiast rzadziej brakuje drgawek klo- nicznych; czasem może ich pozostać tylko kilka. Zmiany eeg przy napadach poronnych są takie same jak przy napadach pełnych, co wskazuje na ich przy- należność do jednego źródła. Leczy się je też lekami tej samej grupy. Czasem dochodzi tylko do utraty świadomości z nielicznymi drgawkami klonicznymi. które bynajmniej nie muszą być symetryczne, mogą też ograniczać się do jed- nej polowy ciała, Nierzadko pod wpływem leczenia duże napady zamieniają. się na poronne. [podobne: , wózki dziecięce, Kabiny Sanitarne, pierścionek zaręczynowy ]