Posts Tagged ‘olejki do włosów’

Zdaniem Calmettea typowa gruzlica pluc

Tuesday, July 12th, 2016

Zdaniem Calmettea typowa gruźlica płuc jest okresem końcowym choroby wywołanej przez odmianę przesączalną zarazka gruźlicy przekształcającego się stopniowo w postać kwasooporną. Za takim ujęciem sprawy przemawiają poniekąd przypadki niemowląt, odosobnionych natychmiast po przyjściu na świat, które zmarły na ostrą gruźlicę prosówkową lub na gruźlicze zapalenie opon. mózgowych po upływie 6-9 miesięcy, chociaż nie było sposobności do ich zakażenia się gruźlicą w życiu poza płodowym. Przeciw koncepcji zakażenia typową postacią prątka Kocha- w życiu płodowym przemawia w tych przypadkach późne uogólnienie zakażenia oraz możność otrzy- mania u tych dzieci dodatniego odczynu Pirqueta dopiero na miesiąc przed zgonem. Wielu badaczów nie godzi się z tak rozległym ujęciem roli chorobotwór- czej zarazka przesączalnego. Badacz tej miary, co ArIoing, nawołuje do wielkiej ostrożności w tej sprawie. Wedle jego badań typowe kwaso- oporne prątki gruźlicy można wykryć w krwi chorych na gruźlicę rzadko, natomiast odmianą przesączalną można stwierdzić często nawet w cho- robach nie mających żadnego stosunku ani przyczynowego, ani patoge- netycznego z gruźlicą, jeżeli chory taki ma ognisko gruźlicze, chociażby wygasłe. Odmiana przesączalna ma jego zdaniem bardzo często przeoho- dzić z matki chorej .na gruźlice na płód, lecz rzadko, pociąga za sobą cięż- kie następstwa w postaci wyniszczenia oraz zgonu noworodków, chociaż badanie zwłok nie wykrywa przyczyny. Niezjadliwość zarazka przesą- czalnego u ludzi tłumaczy ArIoing łatwym niszczeniem jego przez fago- cyty. Zatem wbrew tym klinicystom, którzy przypisują odmianie przesą- czalnej rolę czynnika przyczynowego wielu chorób, ArIoing utrzymuje, że odmiana ta, chociaż ją można wykryć często u osób z ogniskiem gru- źliczym, nawet wygasłym, nie odgrywa prawie zupełnie roli chorobo- twórczej poza pierwszymi miesiącami życia. Inni badacze posuwają się jeszcze dalej i nawet zaprzeczają istnieniu zarazka przesączalnego gruźlicy. Powołują się oni między, innymi na to; że sączki bakteriologiczne nie są doskonałe, gdyż przepuszczają zwykłe, widzialne zarazki gruźlicy, wprawdzie, tylko w nader nielicznych oka- zach. Nadto badacze ci wskazują na szerokie rozpowszechnianie w przy- rodzie roztoczy kwasoopornych i na ujemne wyniki własnych badań (Eugenia Piasecka-Zeyland i inni), wykonanych metodami zwolenników teorii przesączalności zarazka gruźlicy. Słusznie tedy oświadcza Eugenia Piasecka-Zeyland: “Pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami teorii prze- sączalności są poważne prace i wybitne nazwiska, ale uderza fakt, że po- między zwolennikami każdy badacz otrzymał wyniki dodatnie tylko własną techniką; żadna z opisanych metod nie dała tych samych wyni- ków w rękach innego autora nie należącego do tej samej szkoły. Inaczej powiedziawszy, doświadczeń tych nie można powtórzyć, a niemożność ta jest główną przeszkodą ogólnego uznania spostrzeganego faktu w nauce doświadczalnej”. [hasła pokrewne: , domowe sposoby na trądzik, olejki do włosów, rozstanie ]

# Znamienna cecha alergii gruzliczej jest

Tuesday, July 12th, 2016

#
Znamienną cechą alergii gruźliczej jest jej zmienność. Jak o tym świadczą odczyny turbekulinowe, które są wyrazem sta- nu alergicznego, na alergię wpływaj ą liczne czynniki, przede wszystkim gruczoły dokrewne. Tyroksyna wzmaga odczyny tuberkulinowe, adrenalina i pituitryna hamują. Alergia obniża się w pewnych okresach życia płciowego kobiet. Wpływają na nią także czynniki nerwowe i naczyniowe: wybitne wzmożenie odczy- nów tuberkulinowych spostrzegano w przypadkach porażenia połowi- czego, porażenia poprzecznego, zapalenia wielu nerwów i na odwrót osłabienie, a nawet zniknięcie odczynów spostrzega się w miejscach nie- dokrwionych wskutek sprawy zarostowej tętnic. Obniżenie alergii, a na- wet stan anergii spostrzega się także w przebiegu wielu ostrych chorób zakaźnych (dur brzuszny, zapalenie płuc, płonica, grypa, ksztusiec, ostry gościec stawowy, gościec wiewiórowy: kila w okresie pierwszym i drugim. zwłaszcza zaś odra), a także wtedy, kiedy siły Obronne chorego na gru- źlicę wyczerpią się, jak to często bywa w daleko posuniętej gruźlicy rozpadowej oraz w ostrych postaciach gruźlicy. W tych przypadkach aler- gia przechodzi nieraz w tzw. alergię wtórną, czyli ujemną. Nazwano ją wtórną dla odróżnienia od anergii pierwotnej (anergia primitiva) , inaczej zwanej dodatnią (anergia positiva). Jest to anergia stwierdzona u osób, które nie miały sposobności zetknięcia się z prątkami gruźlicy, a czasami także u chorych na gruźlicę w razie nabycia przez nich wybitnej odporności swoistej. Od- czyny tuberkulinowe są we wszystkich tych przypadkach ujemne. Ogólne osłabienie ustroju wskutek niedożywiania, nad- miernej pracy, opilstwa, ciężkich chorób wyniszczających, zwłaszcza cu- krzycy, także promienie pozafiołkowe (naświetlanie lampą kwarcową) również znoszą nieraz alergię gruźliczą. Bardzo często (w 75%) stwierdza się ujemne odczyny tuberkulinowe u chorych na raka nawet w tym okresie, gdy wyniszczenia jeszcze nie ma. Czynniki atmosferyczne mogą także wpływać na stan alergii poprzez. działanie na gruczoły do- krewne. Dłuższy wypoczynek i higieniczny tryb życia mogą przeciwdziałać czynnikom niszczącym alergię. O zmienności alergii należy pamiętać, gdy chodzi o ocenę odczynów tuberkulinowych. [więcej w: , implanty Warszawa, powiększanie piersi, olejki do włosów ]