Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

Zaburzenia psychiczne zjawiaja sie albo

Tuesday, July 12th, 2016

Zaburzenia psychiczne zjawiają się albo bezpośrednio po odzyskaniu przy- tomności, albo po przerwie, trwającej przeciętnie od kilku godzin do jednego mie- siąca. W czasie tej przerwy otoczenie chorego mało co zauważa, ponieważ prze- ważają raczej objawy przygnębienia, apatii, zahamowania psychoruchowego. Okres utajenia trwa w rzadkich przypadkach do 6 tyg., po czym zazwyczaj nagle wybucha ostra psychoza z głębokim zamąceniem świadomości, ciężką dezorientacją, podnie- ceniem psychoruchowym lub tylko nastrojem depresyjnym. Na pierwszy plan wy- bija się zazwyczaj zespół amnestyczny Korsakowa ze skłonnością do konfabulacji. Opisywano też obrazy kliniczne z puerylizmem i pseudodemencją. W stanach tych stwierdza się już w ostrym okresie ubytki pamięciowe o cechach niepamięci wstecz- nej i następowej. Z opisów w piśmiennictwie zdaje się wynikać, że najczęściej cho- dzi o zespół amentywny lub amentywno-zamroczeniowy, chociaż opisywano i przy- padki majaczenia. Na ogół zaburzenia te są przemijające i zdają się nie pozosta- wiać trwałych następstw psychoorganicznych, w pewnej jednak liczbie przypadków ostre stany psychotyczne przechodzą w trwałe stany ubytkowe. Z badań pneumo- encefalograficznych wynika, że tlenek węgla już wcześnie, w pierwszych dniach zatrucia, powoduje grube zmiany w tkance nerwowej. Czym jest spowodowana przerwa (intervallum) między bezpośrednimi następstwami zatrucia a “JTstąpieniem bujnych objawów psychotycznych, trudno powiedzieć. Niewątpliwie tkanka mózgowa przechodzi przemiany patologiczne, których tempo bywa rozmaicie długie. Tempo to zdaje się nie zależeć od ciężkości zatrucia, lecz od jakichś warunków osobni- czych. Chorzy z zespołem psycheorganicznym mogą po wypadku żyć niekiedy wiele lat. Bilikiewicz opisał przypadek zespołu Korsakowa po ciężkim zatruciu tlenkiem węgla, badany po 22 latach. [więcej w: , olejek arganowy do włosów, badania psychologiczne, olejek kokosowy ]

DUZY NAPAD PADACZKOWY (GRAND MAL,

Tuesday, July 12th, 2016

DUŻY NAPAD PADACZKOWY (GRAND MAL, PAROXYSMUS MAGNUS) Duży napad padaczkowy jest najczęstszą i najbardziej typ ową odmianą. Po- lega on na nagłej utracie świadomości i na drgawkach toniczno-klońiczr.ych. W przebiegu .całości tego zjawiska klinicznego rozróżnić można kilka okresów, z których niektóre są koniecznym składnikiem napadu, niektóre zaś nieko- niecznym. I tak: 1. Zwiastuny (stadium prodromorum) nie zawsze da się stwierdzić. Po- przedzają one napad lub serię napadów- o kilka godzin, a czasem i o kilka dni. Polegają one na złym samopoczuciu, przygnębieniu, apatii, dolegliwościach hipochondrycznych, skargach na bóle i zawroty głowy. Chorzy w tym czasie• stają się drażliwi, kapryśni, kłótliwi, pełni niesłusznych roszczeń. Zwiększa się wówczas ich lepkość i inne cechy charakteropatyczne. W okresie tym mogą występować odosobnione drgawki miokloniczne różnych grup mięśniowych, zwłaszcza w godzinach porannych lub podczas zasypiania. Klinicznym tym zja- wiskom towarzyszy nasilenie dysrytmii eeg. Znajomość tych endogennych zmian nastroju posiada doniosłość praktyczną, można owiem zapobiec zbliżającemu się napadowi drgawkowemu, zwiększając np. dawkę zażywanego leku. Zwia- stunów czasem w ogóle nie ma lub pozostają nie zauważone. W tych przypad- kach napad przychodzi nagle jak grom z jasnego nieba. 2. Aura(dosłownie – powiew) nie jest również koniecznym okresem w przebiegu napadu. Trwa ona oka mgnienie, najwyżej kilka sekund i bywa rozmaitej treści. Rozróżnia się cztery jej gatunki: a) aura czuciowa polega na bólu lub innych przykrych doznaniach w różnych częściach ciała natury wzrokowej, słuchowej, dotykowej, węchowej, smako- wej. Chory widzi np. iskry, kolor czerwony najczęściej, jakby pożar, albo słyszy gwizd, szum, ton czy inny dźwięk, lub też przeżywa szczególny zapach, smak albo parestezje czuciowe różnej jakości. Termin aura urobiono od doznań do- tykowych w rodzaju jakby chłodnego powiewu. Niektórych doznań chory nie potrafi czasem zakwalifikować ani co do ich jakości, ani nawet modalności. [hasła pokrewne: , indywidualne kalendarze trójdzielne, olejek kokosowy, ortodonta ]