Posts Tagged ‘olejek cbd’

PODZIAL SCHORZEN PADACZKOWYCH Nazwa padaczki

Tuesday, July 12th, 2016

PODZIAŁ SCHORZEN PADACZKOWYCH Nazwą padaczki obejmujemy wszystkie stany patologiczne mózgu, przebiegające z napadami, czyli z atakami. Napady w ogóle są to ściśle ograniczone w czasie, prze- ważnie krótkotrwałe, według pewnych praw przebiegające stany wyjątkowe, po- wodujące zaburzenia świadomości ilościowe, a czasem i jakościowe, oraz zaburze- nia układu ruchowego. Napady w tym znaczeniu są osiowym objawem padaczki, chociaż bywają przypadki padaczki utajonej (epilepsia latens), gdzie tego objawu w obrazie klinicznym nie da się dowieść, chyba co najwyżej elektroencefalograficz- nie. Podział na różne odmiany padaczki opiera się na sprawdzianach kliniczno-feno- menologicznych, etiopatogenetycznych i bioelektrycznych. Chociaż znamy już dobrze różne typy napadów i potrafimy je w wielu przypadkach przyporządkować odpo- wiedniemu wzorcowi krzywej eeg i ustalić umiejscowienie sprawy według aktyw- ności bioelektrycznej .i według danych pneumoencefalograficznych i angiograficz- nych, to jednak w wielu przypadkach pogranicznych nie udaje się nam zsyntetyzo- wać wszystkich tych danych. Trudności rozpoznawczo-różnicowe dają się nam we znaki już przy próbie różnicowania obrazów klinicznych ze względu na mnogość napadów poronnych i mieszanych. Aby się w tym gąszczu zorientować, Orać trzeba pod uwagę naj drobniejsze szczegóły, których dostarczyć mogą wywiady, obserwacja kliniczna i wyniki badań dodatkowych, a w wielu wypadkach i wyniki leczenia. Wielu błędów można uniknąć, jeżeli się wciągnie w rozważania rozpoznawcze spo- strzeżenia psychiatryczne, dokonywane w okresach przed-, po- i mięczynapadowym. Dotyczy to znamiennych następstw otępiennych i charakteropatycznych. na które neurolodzy i inni lekarze bardzo często nie zwracają uwagi, nie doceniając ich zna- czenia diagnostycznego. Trafne zastosowanie właściwego środka symptomo- lub syn- dromolitycznego, a w wielu przypadkach i no zoli tycznego, musi być poprzedzone takim skrupulatnym postępowaniem rozpoznawczym. W piśmiennictwie światowym czasem zbyt wiele różnych spraw zalicza się do kręgu padaczki tylko dlatego, że cierpienie występuje napadowo. W rzeczy samej obowiązuje zasada, że w każdym przypadku występowania objawów w sposób na- padowy należy w pierwszym rzędzie myśleć .0 padaczce. Napady padaczkowe wy- stępują bowiem nieporównanie częściej niż niepadaczkowe. Tak często przez lekarzy rozpoznawane napady omdleniowe, wegetatywno-dystoniczne, tetanoidne,• anginoidalne i histeryczne okazują się po dokładniejszym badaniu napadami padaczkowymi bodaj czy nie w większości przypadków. Szczególnie dużo błędów rozpoznawczych dostar- cza padaczka skroniowa, której bogata symptomatologia jakże często brana jest przez niewprawnych . diagnostów za histerię lub nawet schizofrenię. Nie potrzeba tu osobno podkreślać ogromnego znaczenia wczesnego wykrycia tła padaczkowego. Od tego prze- cież zależy los chorego. Mniejszym błędem jest niesłuszne podejrzewanie padaczki niż zlekceważenie tej możliwości. Czasem zresztą pogląd, że dane jednostki są po- chodzenia padaczkowego, posuwa się zbyt daleko i próbowano włączyć tu wszelkie napadowe zjawiska, np. tężyczkę; migrenę, narkolepsję, katapleksję, wegetatywne omdlenia, spazmy wściekłości “i krzyku, nawet napady histeryczne psychogenne iid. [patrz też: , olejek cbd, masło shea, Stomatolog Kraków ]

Okres tezcowy (toniczny) pojawia sie

Tuesday, July 12th, 2016

Okres tężcowy (toniczny) pojawia się tuż po utracie świadomości. Chory pada wśród tonicznego skurczu wszystkich mięśni ciała. Często wydaje z siebie krzyk (stridor), który albo jest głośny, albo piejąco-skrzeczący, po- dobny – jak to się określa – do krzyku podrażnionego pawia. Otoczenie cho- rego dopatruje się w tym krzyku z zasady oznak cierpienia, bólu, strachu. Jest to niesłuszne, gdyż krzyk ma miejsce w okresie nieprzytomności. Jest to krzyk wdechowy, spowodowany głównie przez skurcz przepony i przeciskanie się: powietrza przez zaciśnięte struny głosowe. U jednego i tego samego chorego nie zawsze występuje krzyk. Jeżeli w chwili rozpoczęcia się okresu tonicznego oddychanie było w fazie wdechu, to do krzyku nie dochodzi. Ponieważ pro- stowniki są na ogół silniejsze niż zginacze, ciało chorego pręży się, kończyny dolne prostują się, usta otwierają, ręce zwykle są zgięte i przywiedzione, palce zaciśnięte, kciuki wtłoczone w dłonie. Przez chwilę ciało jest znieruchomiałe lub odbywa się przy zmaganiu się antagonistów powolny skręt części ciała w stronę silniejszych antagonistów, np. głowa zwraca się w jedną stronę, cały tułów może się skręcić, kończyny mogą się ustawić niesymetrycznie. Oczy są otwarte, gałki oczne zazwyczaj zwracają się w tę stronę co głowa, źrenice są rozszerzone i niewrażliwe na światło. Pojawia się ciężka sinica. 4. Okres drgawekklonicznych pojawia się mniej więcej . po 20-39 sek. trwania skurczu tonicznego. Najpierw pojawiają się drobne drżenia w mięśniach; a potem zaraz typowe drgawki kloniczne: dość szybkie, rytmiczne, przeważnie symetryczne. W czasie skurczu tężcowego zwieracze. są zaciśnięte, dopiero w okresie naprzemiennych skurczów i rozkurczów zwieraczy – jeżeli pęcherz moczowy. i ampulla recti są przepełnione moczem lub. płynnym stol- cem – mimowolne wypieranie• tych wydalin, mianowicie porcjami. Po krót- szym lub dłuższym okresie bezdechu mięśnie oddechowe ulegają zwolnieniu, pojawiają się oddechy, sinica zaczyna ustępować. Na ustach pojawia się ślina, często podbarwiona krwią wskutek przygryzienia języka lub śluzówki warg i policzka. Ślina często jest spieniona. Czasem po ustąpieniu ostatnich drgawek utrzymuje się bezdech, zwłaszcza po wstrząsie elektrycznym, po czym pojawia się głęboki oddech. Całość napadu drgawkowego łącznie z okresem tonicznym i klonicznym trwa ok. 1-2 min., nigdy dłużej. Informacje o 5-minutowych drgawkach są nieścisłe. o czym można się łatwo przekonać, mierząc czas ze sto- perem w ręku. Nawet naj cięższe napady drgawkowe, wywolane kardiazolem lub prądem elektrycznym, nie trwają nigdy dłużej niż 2 min. Otoczenie cho- rego często określa czas trwania napadu od 5 do 10 min., ponieważ zatroska- nej rodzinie czas wydaje się podmiotowo bardzo długi. [patrz też: , prawo medyczne, przydomowe oczyszczalnie, olejek cbd ]