Posts Tagged ‘olejek arganowy’

Jeden z wybitnych nozografów XVIII

Tuesday, July 12th, 2016

Jeden z wybitnych nozografów XVIII w., Francois Boissier de Sauvages, zwrócił uwagę na napady padaczkowe pochodzenia kilowego, które ustępują pod wpływem rtęci. Autor ten wprowadził dwuznaczne określenie hystero-epUepsia na oznaczenie napadów padaczkowych symulowanych. Nie umiał on różnicować między padaczką a tzw. grand e hysterie. Przechwala się, że wyleczył groźbą chłosty 7-letnią dziew- czynkę udającą napady padaczkowe. Te ostatnie opisywano pod różnymi nazwami, np. 7no.-bus caducus, ono.-bus comitialis (dla zaznaczenia powrotności napadów), cho- roba św. Walentego, w niektórych okolicach Polski “wielka choroba” itd. Nazwa epilepsja pochodzi od greckiego epilambtinejn – napadać, chwytać. J. Ch. Reil (1759-1813) opisał w założonym przez siebie w r. 1796 Archiv fUr die Physiologie rozdwojenie osobowości, nie różnicując tła padaczkowego i histerycznego. Nowo- czesna nozografia zaburzeń padaczkowych jest dziełem neurologów i psychiatrów XIX i XX w. Zwłaszcza w ostatnich dziesiątkach lat dokonał się istotny zwrot w poglądach na padaczkę, głównie dzięki badaniom elektroencefalograficznym i dzięki spostrzeżeniom neurochirurgów. Etiologia. Wciąż jeszcze pokutują rozpowszechnione pod wpływem psychiatrii rasistycznej przesadne zapatrywania, jakoby padaczka była chorobą dziedziczną. Fakty. nie potwierdzają tych mniemań. Obliczono częstość występowania padaczki u 0,6-0,9% ludności, natomiast u krewnych epileptyków 1,5-3,2%, a więc niewiele więcej. Na 817 rodzin epileptyków stwierdzono obciążenie dziedziczne tylko w 11 rodzinach. Badania nad bliźniaczymi epileptykami również nie dowodzą dziedzicz- ności, mianowicię u jednojajowych bliźniaków w 84% obydwaj chorują na pa- daczkę (powyższe dane wg Reichardta). Predyspozycja i dziedziczność to nie jedno i to samo. Mianowicie to samo pogotowie drgawkowe u bliźniaków może pochodzić stąd,• że obaj w czasie ciąży i porodu przeszli te same warunki rozwojowe i byli narażeni na te same szkodliwości. Nie ma dowodów na endogenną etiologię pa- daczki skrytopochodnej. W grę wchodzi mnóstwo czynników etiologicznych różnej natury, które bezpośrednio lub pośrednio wywierają wpływ na część ruchowa kory mozgowet. Poza miejscowym ogniskiem padaczkorodnym mogą to być czynniki na- tury ogólnej, np. substancje toksyczne pochodzące z zaburzeń czynności narządów wewnętrznych. [hasła pokrewne: , olejek arganowy, Karmy dla psów, krem neutrogena ]

Ostatnia wojna swiatowa zawazyla wybitnie

Tuesday, July 12th, 2016

Ostatnia wojna światowa zaważyła wybitnie na szerzeniu się gruźlicy na ziemiach polskich. Okupant stworzył warunki, które obniżyły ogromnie odporność ludności na zakażenie gruźlicą a jednocześnie wybitnie zwięk- szyły możliwości zakażenia się. Brutalne wysiedlanie ludności z miejsc jej zamieszkania, nie kończące się wędrówki w poszukiwaniu dachu nad głową, zniszczenia wsi i miast, przymusowa praca w ciężkich warunkach, ustawiczna obawa o los, duże ograniczenia żywnościowe, przeludnienie mieszkań itp. – te czynniki stwarzały podłoże do łatwego zakażania wyniszczonej Iudności prątkami gruźlicy, rozsiewanymi obficie przez cho- rych, stłoczonych razem ze zdrowymi. Grozę położenia pogarszało świa- dome rozbicie przez najeźdźcę całego aparatu przeciwgruźliczego w Polscs. W bardzo krótkim czasie, po opanowaniu militarnym kraju rozwiązali okupanci wszystkie Towarzystwa Przeciwgruźlicze z Polskim Związkiem Przeciwgruźliczym na czele i prawie wszystkie poradnie przeciwgruźlicze, zabrali sanatoria przeznaczając je wyłącznie dla siebie, przekreślili dla nas leczenie klimatyczne zakazując nam pod karą śmierci dostępu do Za- kopanego. Wprawdzie w ostatnich latach okupacji rozpoczęli Niemcy ma- sowe badania radiologiczne kolejarzy, pracowników Ubezpieczalni Spo- łecznych i osób wywożonych do Niemiec do pracy przymusowej. Zwra- cano się nawet do polskiego świata lekarskiego z wezwaniem do czynnego udziału w tych badaniach obiecując ich umożliwienie. Wszystkie te za- biegi miały jednak na celu wyłącznie zapobieganie zawleczeniu gruźlicy do Niemiec. Ostatecznie zezwolono na dwa oddziały gruźlicze dla Pola- ków całej tzw. Generalnej Gubernii, mianowicie w zakładach dla chorych umysłowych w Tworkach i w Kobierzynie, Szczątki placówek przeciw- gruźliczych w Warszawie uległy całkowitemu zniszczeniu w związku z powstaniem w r. 1944, a jednocześnie z tym nie oszczędzono i ich per- sonelu razem z najwybitniejszymi przedstawicielami fizjologii w Polsce, których pomordowano. Taki stan spowodował nie tylko ogromny, wzrost zagruźliczenia w kraju, ale i nader złośliwy przebieg choroby, który się objawił talk ciężkimi i rozległymi zmianami, jakich nie spostrzegało się przed ostatnią wojną. Miarą spustoszeń, które wywoływała teraz gruźlica, mogą służyć takie fakty, jak skok liczby agonów na gruźlicę W Warszawie z 155 na 100.000 mieszkańców w r. 1939 na 452 w r. 1941 i 500 w r. 1944, a w Łodzi z 176 do 316, i to w tym czasie, kiedy w Kopenhadze np. liczba zgonów na gruźldcę z 51 na 100.000 w r. 1939 obniżyła się do 40 w r. 1944, a w Sztokholmie w tym samym czasie z 92 na 70. [podobne: , masło shea, olejek arganowy, indywidualne kalendarze trójdzielne ]