Posts Tagged ‘olejek arganowy do włosów’

Zaburzenia psychiczne zjawiaja sie albo

Tuesday, July 12th, 2016

Zaburzenia psychiczne zjawiają się albo bezpośrednio po odzyskaniu przy- tomności, albo po przerwie, trwającej przeciętnie od kilku godzin do jednego mie- siąca. W czasie tej przerwy otoczenie chorego mało co zauważa, ponieważ prze- ważają raczej objawy przygnębienia, apatii, zahamowania psychoruchowego. Okres utajenia trwa w rzadkich przypadkach do 6 tyg., po czym zazwyczaj nagle wybucha ostra psychoza z głębokim zamąceniem świadomości, ciężką dezorientacją, podnie- ceniem psychoruchowym lub tylko nastrojem depresyjnym. Na pierwszy plan wy- bija się zazwyczaj zespół amnestyczny Korsakowa ze skłonnością do konfabulacji. Opisywano też obrazy kliniczne z puerylizmem i pseudodemencją. W stanach tych stwierdza się już w ostrym okresie ubytki pamięciowe o cechach niepamięci wstecz- nej i następowej. Z opisów w piśmiennictwie zdaje się wynikać, że najczęściej cho- dzi o zespół amentywny lub amentywno-zamroczeniowy, chociaż opisywano i przy- padki majaczenia. Na ogół zaburzenia te są przemijające i zdają się nie pozosta- wiać trwałych następstw psychoorganicznych, w pewnej jednak liczbie przypadków ostre stany psychotyczne przechodzą w trwałe stany ubytkowe. Z badań pneumo- encefalograficznych wynika, że tlenek węgla już wcześnie, w pierwszych dniach zatrucia, powoduje grube zmiany w tkance nerwowej. Czym jest spowodowana przerwa (intervallum) między bezpośrednimi następstwami zatrucia a “JTstąpieniem bujnych objawów psychotycznych, trudno powiedzieć. Niewątpliwie tkanka mózgowa przechodzi przemiany patologiczne, których tempo bywa rozmaicie długie. Tempo to zdaje się nie zależeć od ciężkości zatrucia, lecz od jakichś warunków osobni- czych. Chorzy z zespołem psycheorganicznym mogą po wypadku żyć niekiedy wiele lat. Bilikiewicz opisał przypadek zespołu Korsakowa po ciężkim zatruciu tlenkiem węgla, badany po 22 latach. [więcej w: , olejek arganowy do włosów, badania psychologiczne, olejek kokosowy ]

Znaczenie diagnostyki elektroklinicznej jest ogromne,

Tuesday, July 12th, 2016

Znaczenie diagnostyki elektroklinicznej jest ogromne, jeżeli chodzi tl lecznictwo przeciwpadaczkowe. Zależnie od odmiany napadu różna bywa skuteczność leków. Gastaut (1963) dzieli leki przeciwpadaczkowe na dwie grupy, z których jedna odzna- cza się skutecznością w stosunku do dużych napadów włącznie z ogniskowymi, .a druga w stosunku do napadów typu absence i -do innych odmian petit mal. Kla- syfikacja tego autora wyróżnia więc dwie kategorie: 1. Napady charakteryzujące się drgawkami częściowymi lub uogólnionymi, bez względu na siedzibę wyładowań .(np. rolandyczną lub skroniową dla ogniskowych, .albo korowo-podkorową lub śródmózgowo-międzymózgówą dla uogólnionych). W sto- .sunku do tej grupy skuteczne są barbiturany, pochodne hydantoiny, ureidy, myzo- lina i niektóre inne. 2. Rzadsze odmiany napadów uogólnionych bezdrgawkowych o symptomatyce .amiotonicznej lub astatycznej, albo omdleniowej, ponadto tutaj należą stany absence włącznie z różnymi odmianami petit mal. W stosunku do tej grupy skuteczne są oksazolidyno-diony (toksyczny tridion i mniej toksyczny paradion) i sukcynimidy np. zarontyna (natomiast lifene jest bez wartości). Do szczegółów tej klasyfikacji nawiążemy jeszcze przy omawianiu symptomaty ki schorzeń padaczkowych i lecznictwa. Warto tu tylko zaznaczyć, że nowoczesne układy klasyfikacyjne nie przewidują miejsca dla drgawek dziecięcych rzekomo nieepilep- tycznych, w których istnienie wciąż jeszcze wierzą niektórzy pediatrzy. Mianownictwo i symptologia. Opis napadów padaczkowych jest zadaniem niezwykle trudnym wobec różnorodności objawów i mnogości terminów. Wczytując się w różnych autorów starszych i nowszych, nigdy nie mamy pewności, czy pod różnymi nazwami nie kryją się przypadkiem zja- wiska już dawno opisane, jednakże inaczej klasyfikowane i inaczej miano- wane. Może nie ma drugiej dziedziny, w której by panowało tak wielkie za- mieszanie. Przedstawiając poniżej symptomatologię stanów napadowych, bę- dziemy musieli co chwilę przytaczać układy klasyfikacyjne różnych miarodaj- nych autorów i opisywane zjawiska ze sobą porównywać i dążyć do wyjaś- nienia, czy też nie jest to ęadem res multis expressa modis. Można dokonywać podziału stanów napadowych z różnego punktu widzenia i według różnych sprawdzianów. Zadaniem medycyny jest leczyć i zapobiegać. Dlatego lekarz musi dążyć do uproszczenia różnorodności objawów. Przytoczony powyżej po- dział Gastaut jest pod tym względem wygodny. Poniżej powołamy się na różne układy klasyfikacyjne, jednak w taki sposób, aby nie stracić z oczu praktycz- nie ważnej cechy różnicowej, mianowicie czy w syrnptornatyce stanu napado- wego są elementy drgawkowe, czy też nie. Od tego zależy bowiem wybór właściwego środka leczniczo-zapobiegawczego. [więcej w: , Depilacja laserowa, olejek arganowy do włosów, badania psychologiczne ]