Posts Tagged ‘olejek arganowy do włosów’

Zaburzenia psychiczne.

Monday, February 26th, 2018

Zaburzenia psychiczne zjawiają się albo bezpośrednio po odzyskaniu przytomności, albo po przerwie, trwającej przeciętnie od kilku godzin do jednego miesiąca. W czasie tej przerwy otoczenie chorego mało co zauważa, ponieważ przeważają raczej objawy przygnębienia, apatii, zahamowania psychoruchowego. Okres utajenia trwa w rzadkich przypadkach do 6 tyg., po czym zazwyczaj nagle wybucha ostra psychoza z głębokim zamąceniem świadomości, ciężką dezorientacją, podnieceniem psychoruchowym lub tylko nastrojem depresyjnym. Na pierwszy plan wybija się zazwyczaj zespół amnestyczny Korsakowa ze skłonnością do konfabulacji. Opisywano też obrazy kliniczne z puerylizmem i pseudodemencją. W stanach tych stwierdza się już w ostrym okresie ubytki pamięciowe o cechach niepamięci wstecznej i następowej. Z opisów w piśmiennictwie zdaje się wynikać, że najczęściej chodzi o zespół amentywny lub amentywno-zamroczeniowy, chociaż opisywano i przypadki majaczenia. Na ogół zaburzenia te są przemijające i zdają się nie pozostawiać trwałych następstw psycheorganicznych, w pewnej jednak liczbie przypadków ostre stany psychotyczne przechodzą w trwałe stany ubytkowe. Z badań pneumo- encefalograficznych wynika, że tlenek węgla już wcześnie, w pierwszych dniach zatrucia, powoduje grube zmiany w tkance nerwowej. Czym jest spowodowana przerwa (intervallum) między bezpośrednimi następstwami zatrucia a wystąpieniem bujnych objawów psychotycznych, trudno powiedzieć. Niewątpliwie tkanka mózgowa przechodzi przemiany patologiczne, których tempo bywa rozmaicie długie. Tempo to zdaje się nie zależeć od ciężkości zatrucia, lecz od jakichś warunków osobniczych. Chorzy z zespołem psycheorganicznym mogą po wypadku żyć niekiedy wiele lat. Bilikiewicz opisał przypadek zespołu Korsakowa po ciężkim zatruciu tlenkiem węgla, badany po 22 latach. [więcej w: , olejek arganowy do włosów, badania psychologiczne, olejek kokosowy ]

Znaczenie diagnostyki elektroklinicznej.

Friday, February 23rd, 2018

Znaczenie diagnostyki elektroklinicznej jest ogromne, jeżeli chodzi tu o lecznictwo przeciwpadaczkowe. Zależnie od odmiany napadu różna bywa skuteczność leków. Gastaut (1963) dzieli leki przeciwpadaczkowe na dwie grupy, z których jedna odznacza się skutecznością w stosunku do dużych napadów włącznie z ogniskowymi, .a druga w stosunku do napadów typu absence i do innych odmian petit mal. Klasyfikacja tego autora wyróżnia więc dwie kategorie: 1. Napady charakteryzujące się drgawkami częściowymi lub uogólnionymi, bez względu na siedzibę wyładowań (np. rolandyczną lub skroniową dla ogniskowych, albo korowo-podkorową lub śródmózgowo-międzymózgową dla uogólnionych). W stosunku do tej grupy skuteczne są barbiturany, pochodne hydantoiny, ureidy, myzolina i niektóre inne. 2. Rzadsze odmiany napadów uogólnionych bezdrgawkowych o symptomatyce amiotonicznej lub astatycznej, albo omdleniowej, ponadto tutaj należą stany absence włącznie z różnymi odmianami petit mal. W stosunku do tej grupy skuteczne są oksazolidyno-diony (toksyczny tridion i mniej toksyczny paradion) i sukcynimidy np. zarontyna (natomiast lifene jest bez wartości). Do szczegółów tej klasyfikacji nawiążemy jeszcze przy omawianiu symptomatyki schorzeń padaczkowych i lecznictwa. Warto tu tylko zaznaczyć, że nowoczesne układy klasyfikacyjne nie przewidują miejsca dla drgawek dziecięcych rzekomo nieepileptycznych, w których istnienie wciąż jeszcze wierzą niektórzy pediatrzy. Mianownictwo i symptologia. Opis napadów padaczkowych jest zadaniem niezwykle trudnym wobec różnorodności objawów i mnogości terminów. Wczytując się w różnych autorów starszych i nowszych, nigdy nie mamy pewności, czy pod różnymi nazwami nie kryją się przypadkiem zjawiska już dawno opisane, jednakże inaczej klasyfikowane i inaczej mianowane. Może nie ma drugiej dziedziny, w której by panowało tak wielkie zamieszanie. Przedstawiając poniżej symptomatologię stanów napadowych, będziemy musieli co chwilę przytaczać układy klasyfikacyjne różnych miarodajnych autorów i opisywane zjawiska ze sobą porównywać i dążyć do wyjaśnienia, czy też nie jest to ęadem res multis expressa modis. Można dokonywać podziału stanów napadowych z różnego punktu widzenia i według różnych sprawdzianów. Zadaniem medycyny jest leczyć i zapobiegać. Dlatego lekarz musi dążyć do uproszczenia różnorodności objawów. Przytoczony powyżej podział Gastaut jest pod tym względem wygodny. Poniżej powołamy się na różne układy klasyfikacyjne, jednak w taki sposób, aby nie stracić z oczu praktycznie ważnej cechy różnicowej, mianowicie czy w symptomatyce stanu napadowego są elementy drgawkowe, czy też nie. Od tego zależy bowiem wybór właściwego środka leczniczo-zapobiegawczego. [więcej w: , Depilacja laserowa, olejek arganowy do włosów, badania psychologiczne ]