Posts Tagged ‘olej kokosowy’

SPRAWY MOZGOWE WYRAZAJACE SIE KLINICZNIE

Tuesday, July 12th, 2016

SPRAWY MOZGOWE WYRAŻAJĄCE SIĘ KLINICZNIE NAPADAMI PADACZKI (EPILEPSIA) Poglądy na istotę padaczki zmieniły się w ostatnich latach do tego stopnia, że rozdziały dotyczące tego zagadnienia w starych podręcznikach straciły na aktualności. Do niedawna uważano padaczkę za chorobę w znaczeniu jed- nostki nozologicznej. Okazało się, że jest to zespół objawowy, który może wy- stępować na przerozmaitym tle. W praktyce mówi się jeszcze czasem o padaczce samoistnej, czyli skrytopochodnej (epilepsia genuina sive idiopathica sive cryp- togenes), przeciwstawiając ją objawowej (e pile psia symptomatica), jednakże granica między tymi pojęciami coraz bardziej się zaciera. Za padaczkę samo- istną uważamy te przypadki, w których dzisiejszymi sposobami badania nie udaje się nam stwierdzić czynnika etiologicznego powodującego napady, Z upły- wem czasu względna ta granica na pewno przesunie się tak daleko, że kiedyś wszystkie przypadki padaczki będzie można uznać za objawowe. Obecnie w stosunku do padaczki obowiązuje pogląd syndromologiczny, a nie nozolo- giczny. Dane historyczne. Padaczka znana jest od niepamiętnych czasów. Naj- starszy dowód źródłowy zachował się z czasów kultury babilońsko-asyryjskiej. W Kodeksie Hammurabiego (ok. r. 1900 p.n.e.) zastrzeżono nieważność kupna nie- wolnika, jeżeli w ciągu miesiąca wyszło na jaw, że cierpi on, na chorobę zwaną bennu. W asyryjskich kontraktach z VII wieku p.n.e. okres ten rozciągnięto do stu dni i włączono tu drugie cierpienie unieważniające akt kupna niewolnika, miano- wicie chorobę zwaną siptu. Powszechnie przyznaje się słuszność wyjaśnieniu Sud- hoffa, że pierwsze z tych cierpień to padaczka, a drugie – trąd. Badacz ten zwrócił uwagę na analogię z greckimi kontraktami kupna niewolnika z czasów Egiptu helleńskiego, gdzie również dwie te choroby upoważniały do zwrotu niewolnika. Do czasów Hipokratesa rozpowszechniona była wiara w nadprzyrodzone pocho- dzenie padaczki w znaczeniu morbus sacer. Lekarz ten w stanowczych słowach przeciwstawił się tym poglądom: “Padaczka nie jest bardziej boska ani bardziej święta niż• inne choroby, lecz ma swoją przyrodzoną przyczynę, z której pochodzi jak inne dolegliwości. Ci, którzy pierwsi przypisywali tę chorobę bogom, byli zdaje się ludźmi w rodzaju czarowników, egzorcystów, jarmarcznych krzykaczy i szarla- tanów, którzy i obecnie żyją uroszczeniami świątobliwości i jasnowidzenia. Leczą oni oczyszczaniem i zamawianiami, czyniąc z boskości coś nikczemnego i bezboż- nego … Jeśli rozetniesz głowę, znajdziesz w niej mózg wilgotny, pełen humorów i śmierdzący. W ten sposób zobaczysz, że to nie -•bóg uszkadza ciało, lecz choroba”. Te naukowo brzmiące sl owa Hipokratesa, przez wiele wieków nie doceniane, do- czekały się uznania dopiero w dobie Odrodzenia. Levinus Lemnius (1505-1568) stwierdził w r. 1561, że choroby umysłowe włącznie z padaczką, nie są pochodzenia nadprzyrodzonego. [hasła pokrewne: , ból pleców, olej kokosowy, Kabiny Sanitarne ]

Zarazek gruzlicy ma byc w

Tuesday, July 12th, 2016

Zarazek gruźlicy ma być w odmianie przesączalnej, przechodzącej przez sączki bakteriologiczne wytrzymalszy niż jego postać dojrzała. Zda- niem Leona Karwackiego prątek gruźlicy przechodzi w odmianę prze- sączalną wtedy, gdy napotyka pewne trudności w trwaniu w typowej po- staci kwasoopornej. Zależnie od warunków zarazek gruźlicy może, jego zdaniem, występować w różnych odmianach, mianowicie jako twór prze- sączalny, w postaciach przejściowych, ziarnistych i jako prątek dojrzały kwascepomy. Przesącz zarazka gruźlicy, otrzymany dwukrotnym sączkowaniem przez sączka bakteriologiczne, nigdy nie zawiera, według Valtisa i innych, składników widzialnych. Taki przesącz wstrzyknięty śwince morskiej ma wywoływać jedynie zmiany nieswoiste w postaci obrzmienia węzłów chłonnych, zwłaszcza tchawiczych i oskrzelowych, bez względu na drogę zakażenia, natomiast nie wywołuje gruzełków znamiennych dla zaka- żenia zjadliwymi prątkami gruźlicy. Serowacenie zdarza się tylko bardzo rzadko. Wprawdzie w takich węzłach można zawsze wykryć prątki kwa- sooporne, lecz ani te prątki, ani ich zawiesina z roztartych węzłów nigdy nie wywołują UJ świnek morskich klasycznej gruźlicy, przynajmniej, w pierwszym pasażu. Zdaniem Valtisa, pochodzą one z odmiany przesą- czalnej prątków gruźlicy. Prócz nieswoistych zmian zapalnych w węzłach chłonnych i w błonach surowiczych, od- miennych od typowych zmian gruźliczych, zarazek gruźliczy przesą- czalny wywołuje u świnek morskich postępujące charłactwo i śmierć. Noworodki ludzkie pochodzące z matek chorych na gruźlicę, w razie ciężkiego zakażenia odmianą przesączalną prątka giną wskutek zatrucia. Jeżeli natomiast zakażenie jest słabe, to upadek odżywienia wkrótce ustępuje, pozostawiając nieznaczną, szybko przemijającą odpor- ność na zakażenie gruźlicze dodatkowe. W przypadkach średnio, ciężkich zarazek przesączalny przebywając w ustroju może być, według Calmettea, przyczyną powstania u dziecka chorób, zwanych “chorobami zarazka przesączalnego” (maladie de lultravirus) lub też “proto- tubercuiosis”, W ten sposób, zdaniem Caimettea i innych, może powstać zapalenie surowicze opłucnej, otrzewnej, osierdzia lub kilku błon surowi- czych na raz, zapalenie Stawów, opon mózgowych, zakażenie ogólne typu Landouzyego (typhobacillosis), rumień guzowaty. Natomiast sprawy ce- chujące się typowymi dla gruźlicy zmianami anatomiczno-patologicznymi w postaci gruzelków z komórkami olbrzymimi, wywołuje jedynie postać kwasoodporna zarazka gruźlicy, opisana przez Kocha. [hasła pokrewne: , psycholog Kraków, odzież termoaktywna, olej kokosowy ]