Posts Tagged ‘odżywka do rzęs’

W doswiadcze- niaeh na myszach

Tuesday, July 12th, 2016

W doświadczę- niaeh na myszach stwierdzono małą toksyczność tego związku. Jeśli zaś człowiek zażyje wewnętrznie 4-8 mg lub otrzyma podskórnie 3-5 mg, to pojawiają się omamy i iluzje, zaburzenia poczucia czasu. i Schematu ciała oraz stosunku jaźni do otocze- nia. W stanie podobnym do snu jak na jawie wyłaniają się z przeszłości zapomniane przeżycia, dlatego niektórzy pracują nad wykorzystaniem psylocybiny do nowego sposobu narkoanalizy, mianowicie analizy w stanie snu na jawie (Wacht1•aumanalyse). Badania nad psychotoksynami, czyli haiucynogenami, zwanymi również psycholy- tica, nie dały wprawdzie chyba pożytku dla terapii, jednakże przyczyniły się do poznania psychopatologii i psychofizjologii świadomości. Leuner (1961) opierając się na koncepcji K. Conrada podzielił te związki na dwie grupy. Jedne z nich działają na pień mózgu wywołując zaburzenia wegetatywne i ilościowe zaburzenia świado- mości (tzw. sensorium scalare), drugie działają na wyższe czynności psychiczne po- zostawiając świadomość klarowną w znaczeniu jakościowych zaburzeń świadomości (sensorium P1•otopathicum). Do tej drugiej grupy należą halucynogeny w rodzaju meskaliny, LSD-25, psylocybiny; są to halucynogeny I rzędu. Do halucynogenów II rzędu zalicza się związki, które zamącają ilościowo świadomość: stopnie obniże- nia sensorium można by wykreślić na skali (stąd nazwa), obejmującej stany od pełnego wysycenia świadomości aż do śpiączki. Przedstawicielem tej grupy jest ha- szysz. Działając na układ wegetatywny, wywołują one nudności, wymioty, wysycha- nie śluzówek lub ślinotok, poty, tachykardię, zwyżkę ciepłoty ciała itd. Przy pona- wianiu doświadczeń następuje zazwyczaj przyzwyczajenie, po czym objawy te stop- niowo ustępują. Przy protopatycznych zaburzeniach świadomości nie widuje się przyzwyczajenia, lecz raczej odwrotne zjawisko paradoksalne, mianowicie z bie- giem eksperymentów coraz mniejsze dawki wystarczą do wywołania psychozy. Po- równując eksperymentalne psychozy z powstałymi samorzutnie, dochodzi się do wniosku, że taki czy inny afekt kliniczny działania związku toksycznego zależy nie tylko od jego struktury cząsteczkowej i dawki, ale również od konstytucji osobni- czej, przyzwyczajenia i niemało od dowolnego wysiłku zatrutego człowieka, który może Wywierać wpływ na stan świadomości zarówno skalarnej jak i protopatycznej, już to opanowując ją, już to pogłębiając przeżywane zjawiska. [hasła pokrewne: , opieka medyczna, powiększanie piersi, odżywka do rzęs ]

Pierwotna zmiana gruzlicza znajdujaca sie

Tuesday, July 12th, 2016

Pierwotna zmiana gruźlicza znajdująca się w stanie utajenia jest podstawą wszystkich Późniejszych postaci gruźlicy płuc u dzieci i dorosłych. Rzecz w tym, że torebka włóknista, otaczająca takie ognisko gruźlicze, nie sta- nowi (Hiibschmann) szczelnej błony odgradzającej je od zdrowej tkanki. Zwłaszcza dotyczy to. węzłowego członu zespołu pierwotnego. Toteż w ra- zie załamania się sił odpornościowych ustroju prątki mogą dostawać się z tego członu (o wiele rzadziej z ogniska pierwotnego w miąższu płuc- nym) do ustroju i wywoływać nowe ogniska gruźlicze nawet po szeregu lat. Gruźlica pierwszorzędna Bankego (tuberculosis primitiva) przechodzi teraz w gruźlicę drugorzędną (tuberculosis secundaria). Przej- ście może nastąpić stosunkowo wcześnie po pierwszym zakażeniu gruźli- czym, tak iż objawy pierwszego i drugiego okresu kojarzą się z sobą. W innych przypadkach okres drugorzędny następuje po upływie dłuższego czasu – 5-9 lat, a nawet wtedy, gdy odnosi się wrażenie, że pierwotna zmiana gruźlicza wygasła. W pierwszym wypadku mamy wczesny okres drugorzędny, w dru- gi, – późny (stadium secundarium). Są to przypadki skrajne, pomiędzy którymi mieszczą się wszystkie inne. Dużo pracy włożono dla rozstrzygnięcia zagadnienia, w jaki sposób li osób, które przebyły zakażenie gruźlicze, następuje ponowne zakażenie prątkami. Według jednych jest to “dodatkowe zakażenie z zewnątrz ustroju” (heteroinfectio s. superinfectio). Tym zaka- żeniom nadaje się także miano: “reinfectio exoqenes aerogenes”, chociaż miano “reinfectio” jest właściwe tylko dla tych przypadków, w których nowe zakażenie następuje już po doszczętnym wygojeniu wszystkich ognisk gruźliczych w ustroju. Inni utrzymują, że czynniki osłabiające ustrój mogą rozbudzać powstały w wieku dziecięcym zespół pierwotny, pozostający w stanie utajenia, zwłaszcza jego człon węzłowy, a wtedy prątki mogą dostawać się zeń do naczyń chłonnych i poprzez przewód piersiowy i żyłę główną do krwi. W ten sposób powstaje „bacteruiemia tuberculosa”, która wiedzie do powstania nowych ognisk. Zatem w tym pojęciu nowe zakażenie jest “zakażeniem przerzutowym”. Wyłonił się także- pogląd łączący oba zapatrywania na sposób powstania nowego zakażenia prątkami. Miano- wicie ponowne zakażenie może być “dodatkowe”. Prątki dostające się przez to zakażenie dodatkowe do płuc u osoby już przedtem zaka- żonej rozpadają się. Wyzwalające się jady gruźlicze podniecają w pew- nych warunkach istniejące już ognisko gruźlicze, które było w spoczynku, wywołują w nim stan zapalny i uruchomiają znajdujące się w nim prątki gruźlicy, działając tak jak duża dawka tuberkuliny. Zatem według tego poglądu nowe ogniska gruźlicze powstają wskutek “reinfectio etuio- genes”, podnieconej przez zakażenie dodatkowe (superinfetio). Ze stanowiska tego poglądu jest zrozumiałe działanie w gruźlicy płuc także bodźców nieswoistych. [podobne: , olejek cbd, odżywka do rzęs, Bielizna nocna damska ]