Posts Tagged ‘masło shea’

PODZIAŁ SCHORZEŃ PADACZKOWYCH.

Friday, February 23rd, 2018

PODZIAŁ SCHORZEŃ PADACZKOWYCH. Nazwą padaczki obejmujemy wszystkie stany patologiczne mózgu, przebiegające z napadami, czyli z atakami. Napady w ogóle są to ściśle ograniczone w czasie, przeważnie krótkotrwałe, według pewnych praw przebiegające stany wyjątkowe, powodujące zaburzenia świadomości ilościowe, a czasem i jakościowe, oraz zaburzenia układu ruchowego. Napady w tym znaczeniu są osiowym objawem padaczki, chociaż bywają przypadki padaczki utajonej (epilepsia latens), gdzie tego objawu w obrazie klinicznym nie da się dowieść, chyba co najwyżej elektroencefalograficznie. Podział na różne odmiany padaczki opiera się na sprawdzianach kliniczno-feno- menologicznych, etiopatogenetycznych i bioelektrycznych. Chociaż znamy już dobrze różne typy napadów i potrafimy je w wielu przypadkach przyporządkować odpowiedniemu wzorcowi krzywej eeg i ustalić umiejscowienie sprawy według aktywności bioelektrycznej i według danych pneumoencefalograficznych i angiograficznych, to jednak w wielu przypadkach pogranicznych nie udaje się nam zsyntetyzować wszystkich tych danych. Trudności rozpoznawczo-różnicowe dają się nam we znaki już przy próbie różnicowania obrazów klinicznych ze względu na mnogość napadów poronnych i mieszanych. Aby się w tym gąszczu zorientować, brać trzeba pod uwagę najdrobniejsze szczegóły, których dostarczyć mogą wywiady, obserwacja kliniczna i wyniki badań dodatkowych, a w wielu wypadkach i wyniki leczenia. Wielu błędów można uniknąć, jeżeli się wciągnie w rozważania rozpoznawcze spostrzeżenia psychiatryczne, dokonywane w okresach przed-, po- i międzynapadowym. Dotyczy to znamiennych następstw otępiennych i charakteropatycznych, na które neurolodzy i inni lekarze bardzo często nie zwracają uwagi, nie doceniając ich znaczenia diagnostycznego. Trafne zastosowanie właściwego środka symptomo- lub syndromolitycznego, a w wielu przypadkach i nozolitycznego, musi być poprzedzone takim skrupulatnym postępowaniem rozpoznawczym. W piśmiennictwie światowym czasem zbyt wiele różnych spraw zalicza się do kręgu padaczki tylko dlatego, że cierpienie występuje napadowo. W rzeczy samej obowiązuje zasada, że w każdym przypadku występowania objawów w sposób napadowy należy w pierwszym rzędzie myśleć 0 padaczce. Napady padaczkowe występują bowiem nieporównanie częściej niż niepadaczkowe. Tak często przez lekarzy rozpoznawane napady omdleniowe, wegetatywno-dystoniczne, tetanoidne, anginoidalne i histeryczne okazują się po dokładniejszym badaniu napadami padaczkowymi bodaj czy nie w większości przypadków. Szczególnie dużo błędów rozpoznawczych dostarcza padaczka skroniowa, której bogata symptomatologia jakże często brana jest przez niewprawnych diagnostów za histerię lub nawet schizofrenię. Nie potrzeba tu osobno podkreślać ogromnego znaczenia wczesnego wykrycia tła padaczkowego. Od tego przecież zależy los chorego. Mniejszym błędem jest niesłuszne podejrzewanie padaczki niż zlekceważenie tej możliwości. Czasem zresztą pogląd, że dane jednostki są pochodzenia padaczkowego, posuwa się zbyt daleko i próbowano włączyć tu wszelkie napadowe zjawiska, np. tężyczkę; migrenę, narkolepsję, katapleksję, wegetatywne omdlenia, spazmy wściekłości i krzyku, nawet napady histeryczne psychogenne itd. [patrz też: , olejek cbd, masło shea, Stomatolog Kraków ]

Gruźlica.

Sunday, February 18th, 2018

Przewód pokarmowy może być także miejscem, przez które prątki gruźlicy wkraczają do ustroju. Dosadnie dowodzi tego historia niemowląt, zaszczepionych w Lubece przez pomyłkę zjadliwymi prątkami gruźlicy zamiast prątków BCG: prawie połowa tych dzieci zmarła na gruźlicę uogólnioną. Niezbity dowód przenikania prątków gruźlicy przez nieuszkodzoną ścianę przewodu pokarmowego u ludzi zdobyła także Eugenia Piasecka-Zeyland stwierdzając prątki BCG w węzłach chłonnych krezki u dzieci, szczepionych tymi prątkami “peros”. Przewód pokarmowy jako wrota zakażenia odgrywa mniejszą rolę niż narząd oddechowy. Statystyki uwzględniające siedzibę pierwotnego ogniska gruźliczego dowodzą, że zaledwie 3-5% wszystkich sekcyj przypada na pierwotną gruźlicę jelit. W wieku dziecięcym odsetek wzrasta do 10-12%. Chodzi tu przeważnie o zakażenie ustroju prątkami typu bydlęcego przez surowe mleko krów chorych na perlicę. Zakażenie przez przewód pokarmowy prątkami typu ludzkiego może następować przez nieodkażone naczynia stołowe i zakażone pokarmy. Inne wrota pierwotnego wtargnięcia prątków gruźlicy do ustroju ludzkiego (uszkodzona skóra, błona śluzowa nosa, spojówki, oczu itd.) nie mają większego znaczenia. Wyjątek stanowi pierwotna gruźlica prącia, wszczepiana przez chorego na gruźlicę rzezaka podczas obrzezania rytualnego u Żydów, oraz pierwotna gruźlica migdałków podniebiennych. Dla zachorowania ma gruźlicę niezbędne jest oprócz dostania się do ustroju prątków gruźlicy współdziałanie czynników zewnętrznych i wewnętrznych usposabiających. Zakażenie przelotne bardzo nieznaczną liczbą prątków (w kościołach, teatrach, kunach, tramwajach itp.) często nie tylko nie wywołuje wyraźnej choroby, ale sprzyja wytwarzaniu się w ustroju niweczników i może go poniekąd uodporniać. Są to tzw. “zakażenia uświadamiane” (Tomasz Janiszewski). Do czynników zewnętrznych, narażających wybitnie na zachorowanie na gruźlicę (usposobienie nabyte, dispositio acquisita) należą ciasne i przeludnione mieszkania, jeżeli w nich znajduje się chory na gruźlicę. Im dłuższy jest pobyt w takich mieszkaniach, zwłaszcza należycie nieprzewietrzanych, tym częściej i liczniej dostają się do ustroju prątki gruźlicy, a zatem tym większa jest możność zachorowania na gruźlicę. Okoliczność ta jest między innymi przyczyną szerzenia się gruźlicy przez szkoły nie odpowiadające warunkom higienicznym i przeludnione. Świadczą o tym badania Lucjana Regmunt-Sobieszczańskiego chłopców i dziewcząt szkół powszechnych w Warszawie, które stwierdziły wśród 395 chłopców dodatni odczyn Pirqueta dowodzący zakażenia gruźlicą u 66% i wśród 355 dziewcząt u 58%, przy czym na 7 rok życia przypada 48%, 8 rok życia 51%, g r. ż.     – 59%, 10 r. ż, – 71%, 11 r. ż. – 65%, 12 r. ż. – 67%, 13 r. ż. – 61%, 14 r ż. – 62% i 15 r. ż. – 100 %. Zarażaniem się w szkole od chorych uczniów oraz chorego personelu nauczycielskiego i pomocniczego tłumaczą także Janusz Zeyland i Maria Zelewska-Deżyna znaczny skok odsetka dodatnich odczynów Pirqueta – u chłopców z 36 na 46%, u dziewcząt z 52 na 56% – wśród uczących się w powszechnych szkołach poznańskich w ósmym roku życia, w porównaniu do lat poprzednich. [patrz też: , witamina b6, bielizna nocna, masło shea ]