Posts Tagged ‘luxmed krasnik’

Zmiany histopatologiczne.

Sunday, September 15th, 2019

Zmiany histopatologiczne mogą być następstwem miejscowych zaburzeń krążenia, które towarzyszą napadom. Powstające stany niedokrwienia lub niedotlenienia prowadzą do zmian nekrotycznych i zbliznowaceń. Za typowe uważa się czasem zmiany stwardnieniowe w obrębie rogu Ammona oraz pewne zmiany w warstwie drobnoziarnistej kory móżdżku. Podnieść jednak trzeba, że mózgi epileptyków otępiałych nie wykazują niekiedy żadnych zmian, dających się stwierdzić dzisiejszą techniką. Spotykana często tzw. …read more

Napad padaczkowy.

Sunday, September 15th, 2019

Jest mnóstwo czynników, które mogą sprzyjać wystąpieniu lub wywołać napad padaczkowy: przepracowanie, stan wycieńczenia, upał, czynniki toksyczne itd. Wystarczy wskazać na wstrząsy kardiazolowe, elektryczne i inne. Stwierdzenie napadu padaczkowego nie jest więc dowodem istnienia padaczki jako choroby. Do myślenia dają np. przypadki padaczki odruchowej, np. …read more

Znaczenie diagnostyki elektroklinicznej.

Sunday, September 15th, 2019

Znaczenie diagnostyki elektroklinicznej jest ogromne, jeżeli chodzi tu o lecznictwo przeciwpadaczkowe. Zależnie od odmiany napadu różna bywa skuteczność leków. Gastaut (1963) dzieli leki przeciwpadaczkowe na dwie grupy, z których jedna odznacza się skutecznością w stosunku do dużych napadów włącznie z ogniskowymi, .a druga w stosunku do napadów typu absence i do innych odmian petit mal. Klasyfikacja tego autora wyróżnia więc dwie kategorie: 1. Napady charakteryzujące się drgawkami częściowymi lub uogólnionymi, bez względu na siedzibę wyładowań (np. …read more

Rodzaje aury.

Saturday, September 14th, 2019

W stosunku do omawianych tu wrażeń zmysłowych nie powinno się mówić o omamach, ponieważ przeżyciom tym brak sądu realizującego, a w każdym razie trudno w stosunku do tych elementarnych doznań o dowód, że chory wierzy np. w rzeczywistość przedmiotową ognia, powiewu itd; b) aura wegetatywna polega na zmianach naczynioruchowych, np. zblednięciu, zaczerwienieniu albo na zmianach wydzielniczych; c) aura ruchowa wyraża się różnymi bezcelowymi ruchami: bieg przed siebie, kręcenie się na miejscu, wykrzykiwania oderwanych słów lub zdań, machanie rękami lub tylko jedną ręką itd. Świadomość w czasie tych automatyzmów ruchowych jest z zasady jakościowo zmieniona w znaczeniu stanu pomrocznego, chociaż nierzadko aura ruchowa nie jest objęta niepamięcią; d) aura psychiczna opisywana bywa przez chorych jako nagłe uczucie strachu lub inne uczucie, którego nie da się wyrazić słowami. Aura może być złożona z kilku z wymienionych składników na raz. …read more

Odmiany napadów drgawkowych.

Saturday, September 14th, 2019

Gastaut rozróżnia wśród omawianych napadów drgawkowych uogólnionych (tzw. centrencefalicznych, czyli środkowo-mózgowych), przebiegających zawsze z utratą świadomości, następujące odmiany: 1) napad toniczno-kloniczny (grand mal) z masowym wyładowaniem wegetatywnym i z bisynchronicznym eeg o rytmie 10jsek przerywanym falami wolnymi w czasie fazy klonicznej; 2) napad toniczny typowy dla dziecka, trwający kilka dziesiątków sekund, z bisynchronicznym eeg polegającym na prostej desynchronizacji albo wyładowaniu 10 sek i więcej; tutaj zalicza się spazmy przy encefalopatii dziecięcej z hipsarytmią, która jest raczej napadem tonicznym krótkotrwałym; 3) napad kloniczny dziecięcy polegający na uogólnionych drgnięciach, często niesynchronicznych i niesymetrycznych; trwa on kilka minut i przebiega z eeg 10 sek i z urozmaiconymi od początku napadu falami wolnymi; 4) mioklonia charakteryzująca się bardzo krótkim uogólnionym drgnięciem (secousse), przy czym eeg wykazuje krótką salwę fal 10sek z następowymi kilku falami wolnymi. Padaczka Kożewnikowa, opisana przez tego badacza w r. 1894, nazywana również epilepsia partialis continua, odmiana rzadka polegająca na występowaniu w okresach między napadami uogólnionymi drgawek klonicznych pewnych grup mięśniowych, przeważnie po jednej stronie. Drgawki te słabną, to znów nasilają się, i wówczas mogą przejść w napad uogólniony. …read more

DUŻY NAPAD PADACZKOWY.

Saturday, September 14th, 2019

DUŻY NAPAD PADACZKOWY (GRAND MAL, PAROXYSMUS MAGNUS). Duży napad padaczkowy jest najczęstszą i najbardziej typową odmianą. Polega on na nagłej utracie świadomości i na drgawkach toniczno-klonicznych. W przebiegu całości tego zjawiska klinicznego rozróżnić można kilka okresów, z których niektóre są koniecznym składnikiem napadu, niektóre zaś niekoniecznym. I tak: 1. …read more

Stan padaczkowy.

Saturday, September 14th, 2019

Po ustąpieniu drgawek chory jest w stanie śpiączkowym, który stopniowo przechodzi poprzez sopor w zwykły sen. W okresie tym jeszcze często można stwierdzić odruch Babińskiego i brak odruchów fizjologicznych. Niepamięć po napadzie jest całkowita. Wielu chorych w ogóle nie pamięta, że napad miał miejsce, większość wnosi o przebytym napadzie z przykrego poczucia zmęczenia, rozbicia i wyczerpania sil. Stopniowo świadomość przejaśnia się, lecz senność utrzymywać się może nadal. …read more

Okres tężcowy (toniczny).

Saturday, September 14th, 2019

Okres tężcowy (toniczny) pojawia się tuż po utracie świadomości. Chory pada wśród tonicznego skurczu wszystkich mięśni ciała. Często wydaje z siebie krzyk (stridor), który albo jest głośny, albo piejąco-skrzeczący, podobny – jak to się określa – do krzyku podrażnionego pawia. Otoczenie chorego dopatruje się w tym krzyku z zasady oznak cierpienia, bólu, strachu. Jest to niesłuszne, gdyż krzyk ma miejsce w okresie nieprzytomności. …read more

Szybkość filtracji kłębuszkowej jedno-nerkowej u zdrowych dorosłych

Thursday, September 5th, 2019

Wskaźnik przesączania kłębuszkowego (GFR) ocenia funkcję wszystkich nefronów, a GFR z pojedynczą nefronem ocenia funkcję poszczególnych nefronów. Nie wiadomo, w jaki sposób GFR w pojedynczej nerce dotyczy cech demograficznych i klinicznych oraz wyników biopsji nerki u ludzi. Metody
Zidentyfikowaliśmy 1388 żywych dawców nerek w Klinice Mayo i Klinice Cleveland, którzy wykonali komputerowy tomografię (CT) nerek za pomocą materiału kontrastowego i pomiaru GFR w oparciu o jodotionian podczas oceny dawcy i poddano biopsji nerki na darowiznę. Średni GFR z pojedynczą nefronem obliczono jako GFR podzielony przez liczbę nefronów (obliczony jako objętość kory obu nerek ocenianą na podstawie CT razy wyznaczoną przez biopsję gęstość kłębuszków nerkowych). Dane demograficzne i kliniczne oraz wyniki biopsji były skorelowane z GFR z pojedynczą nefronem. …read more

Szybkość filtracji kłębuszkowej jedno-nerkowej u zdrowych dorosłych cd

Wednesday, September 4th, 2019

Dwie kolejne skrawki 3 .m zostały wybarwione (jedna z kwasami przejściowymi – Schiff i jedna z trichromem Massona) i zeskanowane na obrazy cyfrowe o wysokiej rozdzielczości (skaner Aperio XT System). Kryteria włączenia dla wszystkich sekcji biopsji były takie, że nie mogły zawierać artefaktów, które poważnie zniekształciły mikrostruktury, musiały mieć obszar z co najmniej 2 mm2 kory i musiały mieć co najmniej cztery kłębuszki. Rysunek 1. Rysunek 1. Próbka z biopsji nerki z pomiarami strukturalnymi. …read more