Posts Tagged ‘krem neutrogena’

Padaczka.

Saturday, February 24th, 2018

Jeden z wybitnych nozografów XVIII w., Francois Boissier de Sauvages, zwrócił uwagę na napady padaczkowe pochodzenia kilowego, które ustępują pod wpływem rtęci. Autor ten wprowadził dwuznaczne określenie hystero-epuepsia na oznaczenie napadów padaczkowych symulowanych. Nie umiał on różnicować między padaczką a tzw. grand e hysterie. Przechwala się, że wyleczył groźbą chłosty 7-letnią dziewczynkę udającą napady padaczkowe. Te ostatnie opisywano pod różnymi nazwami, np. onobus caducus, onobus comitialis (dla zaznaczenia powrotności napadów), choroba św. Walentego, w niektórych okolicach Polski “wielka choroba” itd. Nazwa epilepsja pochodzi od greckiego epilambtinejn – napadać, chwytać. J. Ch. Reil (1759-1813) opisał w założonym przez siebie w r. 1796 Archiv fur die Physiologie rozdwojenie osobowości, nie różnicując tła padaczkowego i histerycznego. Nowoczesna nozografia zaburzeń padaczkowych jest dziełem neurologów i psychiatrów XIX i XX w. Zwłaszcza w ostatnich dziesiątkach lat dokonał się istotny zwrot w poglądach na padaczkę, głównie dzięki badaniom elektroencefalograficznym i dzięki spostrzeżeniom neurochirurgów. Etiologia. Wciąż jeszcze pokutują rozpowszechnione pod wpływem psychiatrii rasistycznej przesadne zapatrywania, jakoby padaczka była chorobą dziedziczną. Fakty nie potwierdzają tych mniemań. Obliczono częstość występowania padaczki u 0,6-0,9% ludności, natomiast u krewnych epileptyków 1,5-3,2%, a więc niewiele więcej. Na 817 rodzin epileptyków stwierdzono obciążenie dziedziczne tylko w 11 rodzinach. Badania nad bliźniaczymi epileptykami również nie dowodzą dziedziczności, mianowicie u jednojajowych bliźniaków w 84% obydwaj chorują na padaczkę (powyższe dane wg Reichardta). Predyspozycja i dziedziczność to nie jedno i to samo. Mianowicie to samo pogotowie drgawkowe u bliźniaków może pochodzić stąd, że obaj w czasie ciąży i porodu przeszli te same warunki rozwojowe i byli narażeni na te same szkodliwości. Nie ma dowodów na endogenną etiologię padaczki skrytopochodnej. W grę wchodzi mnóstwo czynników etiologicznych różnej natury, które bezpośrednio lub pośrednio wywierają wpływ na część ruchowa kory mózgowej. Poza miejscowym ogniskiem padaczkorodnym mogą to być czynniki natury ogólnej, np. substancje toksyczne pochodzące z zaburzeń czynności narządów wewnętrznych. [hasła pokrewne: , olejek arganowy, Karmy dla psów, krem neutrogena ]

Obserwacje morfinistów i innych narkomanów.

Saturday, February 24th, 2018

Rozpoznanie i różnicowanie w ostrych i przewlekłych zatruciach oraz w narkomaniach jest zagadnieniem znacznie zawilszym, niż by to mogło wynikać z przedstawionej powyżej symptomatologii. Wchodzą tu mianowicie w grę następujące trudności: 1. Nieodzowny jest tu wywiad, gdyż dotknięty nałogiem może dysymulować, a w chwili badania może nie zdradzać objawów zatrucia; o wywiad zaś czasem trudno. 2. Badanie przedmiotowe w lekkich przypadkach alkoholizmu nałogowego lub innej narkomanii wypada zazwyczaj ujemnie; grube zmiany somatyczne widuje się dopiero w daleko posuniętych sprawach, a przecież istotne znaczenie ma tu jak najwcześniejsze rozpoznanie. 3. W praktyce często sądzi się, że rozpoznanie alkoholizmu lub innej narkomanii wyczerpuje już zadanie lekarza. Zapomina się zbyt często, że pod nałogiem kryć się może jakieś głębsze zaburzenie natury psychotycznej lub charakteropatycznej, które popycha osobnika do nałogu lub nie pozwala mu się z nałogu otrząsnąć; stąd wymaganie, aby poradnictwo przeciwalkoholowe było w ręku psychiatrów. 4. W wątpliwych przypadkach postawienie właściwego rozpoznania możliwe jest tylko w warunkach zakładu zamkniętego, który musi w tym celu rozporządzać odpowiednimi urządzeniami, pracowniami. Obecnie np. obserwacje morfinistów i innych narkomanów przeprowadza się w warunkach jak najdalej posuniętej swobody ruchów, tak aby przemyt narkotyku nie był utrudniony; wówczas niespodzianie dokonujemy badania moczu, treści żołądkowej lub krwi i udaje nam się wykryć narkotyk; zdobywa się w ten sposób ostateczny dowód, wobec którego milkną wszelkie usiłowania dysymulacyjne. 5. Poważna trudność różnicowania powstaje, gdy mamy rozstrzygnąć genezę zaburzeń charakteru; czy powstały one jako następstwo nałogu, czy też przeciwnie, nałóg jest ich następstwem. Zagadnienia te już wkraczają raczej w dziedzinę psychiatrii społecznej. Rokowanie w każdym przypadku narkomanii jest poważne. Zależy ono w decydującym stopniu od rozmiarów charakteropatii danego osobnika, ale jeszcze w wyższym stopniu od środowiska, w którym narkoman po “wyleczeniu” będzie przebywał. [patrz też: , salon fryzjerski mokotów, krem neutrogena, psycholog Kraków ]