Posts Tagged ‘krem neutrogena’

Jeden z wybitnych nozografów XVIII

Tuesday, July 12th, 2016

Jeden z wybitnych nozografów XVIII w., Francois Boissier de Sauvages, zwrócił uwagę na napady padaczkowe pochodzenia kilowego, które ustępują pod wpływem rtęci. Autor ten wprowadził dwuznaczne określenie hystero-epUepsia na oznaczenie napadów padaczkowych symulowanych. Nie umiał on różnicować między padaczką a tzw. grand e hysterie. Przechwala się, że wyleczył groźbą chłosty 7-letnią dziew- czynkę udającą napady padaczkowe. Te ostatnie opisywano pod różnymi nazwami, np. 7no.-bus caducus, ono.-bus comitialis (dla zaznaczenia powrotności napadów), cho- roba św. Walentego, w niektórych okolicach Polski “wielka choroba” itd. Nazwa epilepsja pochodzi od greckiego epilambtinejn – napadać, chwytać. J. Ch. Reil (1759-1813) opisał w założonym przez siebie w r. 1796 Archiv fUr die Physiologie rozdwojenie osobowości, nie różnicując tła padaczkowego i histerycznego. Nowo- czesna nozografia zaburzeń padaczkowych jest dziełem neurologów i psychiatrów XIX i XX w. Zwłaszcza w ostatnich dziesiątkach lat dokonał się istotny zwrot w poglądach na padaczkę, głównie dzięki badaniom elektroencefalograficznym i dzięki spostrzeżeniom neurochirurgów. Etiologia. Wciąż jeszcze pokutują rozpowszechnione pod wpływem psychiatrii rasistycznej przesadne zapatrywania, jakoby padaczka była chorobą dziedziczną. Fakty. nie potwierdzają tych mniemań. Obliczono częstość występowania padaczki u 0,6-0,9% ludności, natomiast u krewnych epileptyków 1,5-3,2%, a więc niewiele więcej. Na 817 rodzin epileptyków stwierdzono obciążenie dziedziczne tylko w 11 rodzinach. Badania nad bliźniaczymi epileptykami również nie dowodzą dziedzicz- ności, mianowicię u jednojajowych bliźniaków w 84% obydwaj chorują na pa- daczkę (powyższe dane wg Reichardta). Predyspozycja i dziedziczność to nie jedno i to samo. Mianowicie to samo pogotowie drgawkowe u bliźniaków może pochodzić stąd,• że obaj w czasie ciąży i porodu przeszli te same warunki rozwojowe i byli narażeni na te same szkodliwości. Nie ma dowodów na endogenną etiologię pa- daczki skrytopochodnej. W grę wchodzi mnóstwo czynników etiologicznych różnej natury, które bezpośrednio lub pośrednio wywierają wpływ na część ruchowa kory mozgowet. Poza miejscowym ogniskiem padaczkorodnym mogą to być czynniki na- tury ogólnej, np. substancje toksyczne pochodzące z zaburzeń czynności narządów wewnętrznych. [hasła pokrewne: , olejek arganowy, Karmy dla psów, krem neutrogena ]

Rozpoznanie i róznicowanie w ostrych

Tuesday, July 12th, 2016

Rozpoznanie i róznicowanie w ostrych i przewlekłych zatruciach oraz w narkomaniach jest zagadnieniem znacznie zawilszym, niż by to mogło wynikać z przedstawionej powyżej symptomatologii. Wchodzą tu mianowicie w grę następu- jące trudności: 1. Nieodzowny jest tu wywiad, gdyż dotknięty nałogiem może dysymulować, a w chwili badania może nie zdradzać objawów zatrucia; o wywiad zaś czasem trudno. 2. Badanie przedmiotowe w lekkich przypadkach alkoholizmu nałogowego lub innej narkomanii wypada zazwyczaj ujemnie; grube zmiany somatyczne widuje się do- piero w daleko posuniętych sprawach, a przecież istotne znaczenie ma tu jak naj- wcześniejsze rozpoznanie. 3. W praktyce często sądzi się, że rozpoznanie alkoholizmu lub innej narkomanii wyczerpuje już zadanie lekarza. Zapomina się zbyt często, że pod nałogiem kryć sie, może jakieś głębsze zaburzenie natury psychotycznej lub charakteropatycznej, które popycha osobnika do nałogu lub nie pozwala mu się z nałogu otrząsnąć; stąd wyma- ganie, aby poradnictwo przeciwalkoholowe było w ręku psychiatrów. 4. W wątpliwych przypadkach postawienie właściwego rozpoznania możliwe jest tylko w warunkach zakładu zamkniętego, który musi w tym celu rozporządzać od- powiednimi urządzeniami, pracowniami. Obecnie np. obserwacje morfinistów i in- nych narkomanów przeprowadza się w warunkach jak naj dalej posuniętej swobody ruchów, tak a.by przemyt narkotyku nie był utrudniony; wówczas niespodzianie do- konu iemy badania moczu, treści żołądkowej lub krwi i udaje nam sie wykryć nar- kotyk; zdobywa się w ten sposób ostateczny dowód, wobec którego milkną wszelkie usiłowania dysymulacyjne. 5. Poważna trudność różnicowania powstaje, gdy mamy rozstrzygnąć genezę za- burzeń charakteru; czy powstały one jako następstwo nałogu, czy też przeciwnie, nałóg jest ich na.stępstwem. Zagadnienia te już wkraczają raczej w dziedzinę psy- chiatrii społecznej. Rokowanie w każdym przypadku narkomanii jest poważne. Zależy ono w de- cydującym stopniu. od rozmiarów charakteropatii danego osobnika, ale jeszcze W wyższym stopniu od środowiska, w którym narkoman po ,.wyleczeniu” będzie przebywał. [patrz też: , salon fryzjerski mokotów, krem neutrogena, psycholog Kraków ]