Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

W przypadkach bez uchwytnych zmian

Tuesday, July 12th, 2016

W przypadkach bez uchwytnych zmian gruźliczych w płucach oraz krtani, w których badanie wykrywa w plowocinie prątki gruźlicy zwykle niestale i w nikłej liczbie – należy przekonać się me- todą szczepienia śwince morskiej, czy nie są to w rzeczywistości bardzo rozpowszechnione prątki kwasooporne niechorobotwórcze, które nie róż- nią się kształtem od prątków gruźlicy . Rozsadnikami zarazków gruźlicy mogą być także wszelkie przedmioty zakażone Przez chorego, np. brudna bielizna, nieod- każone naczynia stołowe, ubranie, książki, zwłaszcza jeżeli chory ma zwy- czaj ślinić palce przy przewracaniu kartek. Brudna bielizna chorych na gruźlicę (ręczniki, koszule, prześcieradła, chusteczki itd.), często zanie- czyszczona prątkami gruźlicy, jest szczególnie niebezpieczna dla praczek. Zanieczyszczeniu prątkami gruźlicy typu ludzkiego mogą ulegać także pokarmy, jeżeli osoba sprzedająca lub wytwarzająca je choruje na gruźlicę płuc. Zwłaszcza dotyczy to mleka krowiego: Maria Hry- niewicz i Aleksander Ławrynowicz stwierdzili prątki gruźlicy w 50,8% prób mleka, pobranego z rynku warszawskiego. Pokarmy mogą ulegać zanieczyszczeniu prątkami gruźlicy także za pośrednictwem owadów, najczęściej much, które przenoszą na nie zarazki gruźlicy, a także przez osiadanie na pokarmy zakażonego kurzu ulicznego lub sklepowego. Owa- dy, zwłaszcza muchy, przenoszą prątki gruźlicy na człowieka także wprost, siadając na naszych rękach, twarzy, włosach itd. Mocz, stolec chorego, ropne jego wydzieliny odgrywają w rozsiewa- niu prątków gruźlicy znacznie mniejszą rolę, zawierają bowiem zwykle mało prątków i zarazki te są wydalane z ustroju tak, że szerzenie się gruźlicy w ten sposób nie może być duże. Obok człowieka chorego na gruźlicę drugim źródłem zakażenia gru- źlicą jest chore na gruźlicę bydło rogate, przede wszystkim krowy, dotknięte gruźlicą wymienia. Prątki stwierdza się w mleku krów także w przypadkach gruźlicy ich przewodu pokarmowego oraz narządu moczowego, gdy zanieczyszczeniu kałem lub moczem zawierającym prątki gruźlicy ulega powierzchnia skóry, zwłaszcza wymię, podściółka itd. i gdy stąd prątki dostają sią do mleka. Zarazek gruźlicy stwierdzano także w mleku krów klinicznie zdrowych, Lecz oddziałujących dodatnim odczynem tuberkulinowym. Wy- kryto prątku również w maśle i serach, sporządzonych z mleka krów perliczych, tzn. chorych na gruźlicę. Obecność prątków w maśle ma większe znaczenie praktyczne niż w mleku, ponieważ masło, spożywane w życiu codziennym, sporządza się przeważnie z mleka surowego, mleko zaś spożywa się najczęściej po poprzednim przegotowaniu. W śmietance z mleka krów perliczych prątki gruźlicy stwierdza się częściej niż w mleku. [patrz też: , odżywki do rzęs, rehabilitacja, Kabiny Sanitarne ]

Choroby jako czynniki usposabiajace do

Tuesday, July 12th, 2016

Choroby jako czynniki usposabiające do gruźlicy płuc. Zagadnienie wpływu chorób, zwłaszcza narządu oddechowego na powstawanie gruźlicy płuc, było przedmiotem licznych badań. Przeko- nano się, że powstawaniu i rozwojowi gruźlicy płuc sprzyja pylica, a to wskutek tego, że długoletnie wdychiwanie wielkiej ilości różnego. rodzaju pyłu krzemowego wywołuje zapalenie zarostowe dróg chłonnych w płucach oraz zmiany zapalne z rozwodem tkanki łącznej, zwłaszcza wzdłuż naczyń, i przez to usposabia do zatrzymywania prątków gruźlicy w płucach. Najszkodliwsza jest pylica płuc kamieniarska (chalicosis pul- monum), szczególnie powstająca wskutek wdychiwania bardzo drobnego pyłu piaskowcowego. W materiale lwowskiej kliniki w okresie 1927–1929 r. było na 535 chorych na gruźlicę płuc ślusarzy 32%, stolarzy 28%, kamieniarzy 20%, szewców 12%, kraw- ców 8%, a więc gruźlica dotyczyła przede wszystkim tych zawodów, w których wchodzi w rachubę pył żelazny, piaskowy i drzewny. Natomiast przewlekłe wdychiwanie pyłu węglowego oraz wapiennego wikła się gruźlicą płuc rzadko, a wtenczas – tak jak w pylicy porcela- nowej – gruźlica płuc ma przebieg zwykle przewlekły i łagodny. Roz- szerzenie oskrzeli, kiła oraz promienica płuc sprzyjają powstawaniu gruźlicy. Pogląd Rokitanskyego o antagonizmie między rakiem a gruźlicą płuc okazał się mylny. Co się tyczy zapalenia opłucnej, które dawniej często uwa- żano za przyczynę gruźlicy płuc, to według nowoczesnych pojęć, zapalenie opłucnej powstaje w przeważnej liczbie przypadków na tle istniejącej już gruźlicy. Uodporniając ustrój, zapalenie to powstrzymuje nieraz roz- wój gruźlicy płuc. Ostre choroby zakaźne płuc, grypa,odra nie usposabiają do gruźlicy płuc, ani nie pogarszają jej przebiegu. Grypa, którą chory podaje nieraz w wywiadach, jest bardzo często wykazem nawału gruźliczego. Co do krztuśca, to sprawa nie jest jeszcze ostatecznie wyja- śniona. Jedni twierdzą, że krztusiec wywiera wyraźny wpływ ujemny na gruźlicę płuc u dzieci (Jan Bogdanowicz), inni natomiast tego nie po- twierdzają, Gazy bojowe a zwłaszcza iperyt, jak można o tym sądzić na podstawie statystycznych badań następstw zatrucia nimi, mogą sprzyjać powstaniu gruźlicy płuc. Przebieg jej w tych wypadkach jest najczęściej powolny, łagodny, ze skłonnością do zmian włóknistych z następową ro- zedmą płuc. Przewlekły nieżyt nosa, skrzywienie przegrody nosowej, wyrośle gru- czołowate i inne zmiany w nosie utrudniające oddychanie przez nos, mogą sprzyjać dostawaniu się zarazków gruźlicy przez jamę ustną. Próchnica zębów ułatwia zatrzymywanie się prątków gru- źlicy w jamie ustnej. Tutaj prątki mogą się rozmnażać, a następnie do- stawać się do innych części ustroju. W okresie przedinsulinowym na gruźlicę płuc zapadali bardzo często chorzy na cukrzycę, zależnie od wyniszczającego działania tej choroby. [hasła pokrewne: , Kabiny Sanitarne, Zdrowa żywność, olejek kokosowy na włosy ]