Posts Tagged ‘indywidualne kalendarze trójdzielne’

DUZY NAPAD PADACZKOWY (GRAND MAL,

Tuesday, July 12th, 2016

DUŻY NAPAD PADACZKOWY (GRAND MAL, PAROXYSMUS MAGNUS) Duży napad padaczkowy jest najczęstszą i najbardziej typ ową odmianą. Po- lega on na nagłej utracie świadomości i na drgawkach toniczno-klońiczr.ych. W przebiegu .całości tego zjawiska klinicznego rozróżnić można kilka okresów, z których niektóre są koniecznym składnikiem napadu, niektóre zaś nieko- niecznym. I tak: 1. Zwiastuny (stadium prodromorum) nie zawsze da się stwierdzić. Po- przedzają one napad lub serię napadów- o kilka godzin, a czasem i o kilka dni. Polegają one na złym samopoczuciu, przygnębieniu, apatii, dolegliwościach hipochondrycznych, skargach na bóle i zawroty głowy. Chorzy w tym czasie• stają się drażliwi, kapryśni, kłótliwi, pełni niesłusznych roszczeń. Zwiększa się wówczas ich lepkość i inne cechy charakteropatyczne. W okresie tym mogą występować odosobnione drgawki miokloniczne różnych grup mięśniowych, zwłaszcza w godzinach porannych lub podczas zasypiania. Klinicznym tym zja- wiskom towarzyszy nasilenie dysrytmii eeg. Znajomość tych endogennych zmian nastroju posiada doniosłość praktyczną, można owiem zapobiec zbliżającemu się napadowi drgawkowemu, zwiększając np. dawkę zażywanego leku. Zwia- stunów czasem w ogóle nie ma lub pozostają nie zauważone. W tych przypad- kach napad przychodzi nagle jak grom z jasnego nieba. 2. Aura(dosłownie – powiew) nie jest również koniecznym okresem w przebiegu napadu. Trwa ona oka mgnienie, najwyżej kilka sekund i bywa rozmaitej treści. Rozróżnia się cztery jej gatunki: a) aura czuciowa polega na bólu lub innych przykrych doznaniach w różnych częściach ciała natury wzrokowej, słuchowej, dotykowej, węchowej, smako- wej. Chory widzi np. iskry, kolor czerwony najczęściej, jakby pożar, albo słyszy gwizd, szum, ton czy inny dźwięk, lub też przeżywa szczególny zapach, smak albo parestezje czuciowe różnej jakości. Termin aura urobiono od doznań do- tykowych w rodzaju jakby chłodnego powiewu. Niektórych doznań chory nie potrafi czasem zakwalifikować ani co do ich jakości, ani nawet modalności. [hasła pokrewne: , indywidualne kalendarze trójdzielne, olejek kokosowy, ortodonta ]

INSTRUKCJA DO FORMULARZA B Nazwa formularza:

Tuesday, July 12th, 2016

INSTRUKCJA DO FORMULARZA B Nazwa formularza: dziennik pracy poradni przeciwgruźliczej. Cel formularza: celem formularza jest zobrazowanie działalności po- radni. Kto, kiedy i w jaki sposób wypełnia formularz. Zasadniczą podstawą do wypełniania formularza Form. są “karty choroby”. Po zakończeniu przyjęć lekarskich pielę- gniarka powinna tegoż dnia posegregować karty na grupy według cech wymienionych w rubrykach: tego formularza, a po przeliczeniu liczby odpowiadające poszczególnym cechom wpisać kolejno do właściwych rubryk. Np. liczbę chorych nowozarejestrowanych w poradni jeszcze nie- leczonych uzyskuje się w ten sposób, że z ogólnej liczby kart przekaza- nych przez lekarza po zakończeniu przyjęć- lekarskich pielęgniarka od- kłada karty te, które zostały wystawione w danym dniu przyjęć i z któ- rych w dziale B II “wywiady” odnotowano na końcu notatki “dotychczas nieleczony” . Przez przeliczenie tych kart uzyskuje się liczbę dla rubryki 4. Pielęgniarka podsumowuje co miesiąc dane liczbowe, umieszcza- w poszczególnych rubrykach i przenosi wyniki do takiegoż arkusza spra- wozdawczego z tą zmianą, że zamiast rubryki “data” wpisuje rubrykę “miesiąc”.Na zakończenie okresu sprawozdawczego pielęgniarka pod- sumowuje arkusz zbiorczy celem otrzymania liczb do sprawozdania pół- rocznego i rocznego. Uwagi do poszczególnych rubryk: Rubryki 1 i 2 – podać liczbę rzeczywiście przepracowanych przez le- karza godzin. Rubryka 3 – dotyczy chorych pierwszy raz zgłoszonych do danej poradni, którzy już poprzednio. byli leczeni z powodu gruźlicy. Rubryka 4 – należy podać liczbę nowozarejestrowanych, którzy do- tąd nie byli leczeni z powodu gruźlicy. Rubryka 5 – liczbę tej rubryki otrzymuje się przez obliczenie z kart G nr 1 osób, które były zarejestrowane w poradni przed rozpoczęciem roku sprawozdawczego, a które zgłosiły ·się po poradę w danym dniu po raz pierwszy w roku sprawozdawczym. Rubryka 6 – stanowi sumę rubryk 3, 4 i 5. Rubryka 7 – liczbę tej rubryki uzyskuje się przez odłożenie i odli- czenie kart choroby, na których jest odpowiednia informacja w rubryce 1 działu A karty choroby. - Rubryka d – liczbę tej rubryki otrzymuje się przez obliczenie kart choroby, w których w danym dniu wpisano w dziale B V rozpoznanie: gruźlica płuc nr 36 na podstawie obowiązującego mianownictwa. Rubryka 9 – liczbę tej rubryki, otrzymuje się przez policzenie kart choroby, w których w danym dniu wpisano w dziale B V rozpoznanie: gruźlica pozaplucna, na podstawie numerów obowiązującego miano- wnictwa. Rubryka 10 – w tej rubryce podaje się liczbę otrzymaną przez poli- czenie kart choroby osób zgłaszających się po raz pierwszy w roku spra- wozdawczym, w którym w dziale B V karty G nr 1 rozpoznanie nie zo- stało ustalone i wpisane. Rubryka 11 – liczba podana w tej rubryce stanowi- sumę liczb po- danych w rubrykach 8, 9 i 10. Rubryka 12 – należy podać liczbę tych chorych z liczby chorych wy- mienionych w rubryce 8, u których w karcie -choroby w rozpoznaniu wpisano P.G. (prątki gruźlicy plus). Rubryka 13 – liczbę porad następnych otrzymuje się -z karty- choro- by osób zgłoszonych do poradni w danym dniu, w którym w dziale C w rubryce 2 lub 4 wpisano kolejność- “następna” na podstawie obowią- zującego mianownictwa. Rubryka 14 – stanowi sumę rubryk 11 i 13. Rubryka 15 i 16 – liczby w tych rubrykach wymienione uzyskuje się z kart choroby dział C rubryki 1 i 3. Rubryki 17, 18 i 19 – liczby tych rubryk otrzymuje się z kart cho- robowych dział C rubryka 10. Rubryka 20 – liczba wytworzeń odmy na oddziale, połączonym z po- radnią, przez lekarza poradni. Rubryka ·21 i 23 – liczba zabiegów dokonanych w poradni odnotowa- nych w kartach choroby dział C rubryka 10. Rubryka 22 – liczbę otrzymuje się z punktu. szczepień B. C. G. Rubryka 24 – suma rubryk 21 i 23. Rubryka 25 – podać liczbę badań rentgenowskich dokonanych w da- nym dniu i odnotowanych w kartach chorobowych dział C, rubryka 8 powiększonych o liczbę prześwietleń i zdjęć masowych . Rubryka 26 – podać liczbę dokonanych w danym dniu badań pły- nów ustrojowych na prątki gruźlicy metodą bakterioskopii, hodowli lub biologiczną, odnotowanych w dzienniku laboratorium. Rubryka 27 – podać liczbę dokonanych odczynów tuberkulinowych Moro, Mantoux i Pirqueta, Rubryka. 28 – podać liczbę wykonanych odczynów r Biernackiego w danym dniu. Rubryka 29 – podać liczbę wykonanych badań pomocniczych według dziennika laboratorium. . Rubryka 30 – suma rubryk 25 i 23. Rubryka 31 – liczbę do tej rubryki otrzymuje się przez policzenie wydanych zaświadczeń o niezdolności do pracy w danym dniu. Rubryka 32 – liczbę do tej rubryki otrzymuje się z kart choroby dział C rubryka 11. Rubryka 33 – podać liczbę odwiedzin domowych pielęgniarki w dniu sprawozdawczym. Rubryka 34 i 35 – podać liczbę rzeczywiście przepracowanych godzin przez- pielęgniarkę. . . Rubryki 36 i 37 – podać liczby z karty. Liczbę pogadanek i odczytów podaje się raz na miesiąc w wierszu numerowanym u dołu formularza. Wskaźnik ilościowy działalności poradni wyrażony W odsetkach uzyskuje się, mnożąc liczbę udzielonych porad przez IDO. i dzieląc otrzy- many iloczyn przez liczbę porad wynikającą z norm. Za normę dla poradni przeciwgruźliczej uważa się 6 porad (badań) na 1 godzinę eta- towej pracy lekarskiej tj. taką godzinę, za którą lekarz pobiera wyna- grodzenie, przy czym 1 porada udzielona w domu chorego odpowiada 4 poradom ambulatoryjnym. W poradni przeciwgruźliczej porada składa się z badania fizycznego i prześwietlenia rentgenowskiego chorego lub odczytania zdjęcia płuc. [hasła pokrewne: , deratyzacja warszawa, magnez i witamina b6, indywidualne kalendarze trójdzielne ]