Posts Tagged ‘implanty zębów’

Dnia 31. IX. 1923 r.

Tuesday, July 12th, 2016

Dnia 31. IX. 1923 r. zwolniono chorego w dobrym stanie cielesnym, stwierdzono na- tomiast dużego stopnia otępienie i euforię. I oto po 21 latach chory pojawia się znowu. Nie wiemy, co porabiał przez tyle lat. Opowiadania chorego na ten temat mają charakter konfabulacji: uczęszczał do gi- mnazjum, do seminarium .duchownego, był oficerem polskim lub niemieckim, go- spodarzył na dużych majątkach. Gdy się mu dowiedzie grubych nieścisłości wikła się w dodatkowych wyjaśnieniach, sprostowaniach lub krętactwach, nie troszcząc się bezkrytycznie o coraz to nowe sprzeczności i nieprawdopodobieństwa. Przechwala się znajomością języków, również łaciny, o której nie ma pojęcia. Zapędzony w kozi róg śmieje się bezradnie. Badanie wykazało wybitne upośledzenie zdolności zapa- miętywania, rozległe luki pamięciowe przy nieźle zachowanych wyspach pamięcio- wych, a także duże obniżenie zdolności przypominania. Rozległe luki pamięciowe porozrzucane są bezładnie, głównie dotyczą jednak okresu przed zaczadzeniem i okresu późniejszego aż do ostatnich lat. Wspomnienia z okresu ubytków pamię- ciowych mieszają się choremu z przeżyciami sprzed wypadku. Otępienie dotyczy zarówno czynności intelektualnych, jak i uczuciowych. Afekt tępy, uczuciowość wyż- sza w zaniku. Chory jest spokojny. Stan ogólny niezły. Neurologicznie poza pewnym zwiotczeniem muskulatury lewej połowy twarzy przy lekkim niedowładzie nerwu twarzowego brak odchyleń od stanu prawidłowego. Płyn mózgowo-rdzeniowy bez zmian. Zdjęcia pneumoencefalograficzne, dokonane po odmie dolędźwiowej, wyka- zały znaczne, równomierne poszerzenie całego układu komorowego z zanikami kory mózgowej, przeważnie części przednich i środkowych. Na mocy orzeczenia sądowo- psychiatrycznego chory uznany został za niepoczytalnego po myśli § 51, 1 niem. k. k., po czym dnia 18. I. 1945 r. przyjęty został ponownie jako internowany sądow- nie. W r. 1946 spotkałem się z chorym jako przewodniczący komisji poborowej. Chory popadł w trudności, gdyż zgłosił się do wojska jako rzekomy oficer. Po moim wy- jaśnieniu, że chodzi tu o konfabulacje, sprawa skończyła się bez przykrych dla chorego następstw. [więcej w: , implanty zębów, salon fryzjerski mokotów, logopeda warszawa ]

Lokalizacje i rozleglosc zmian gruzliczych

Tuesday, July 12th, 2016

Lokalizację i rozległość zmian gruźliczych w płucach należy zazna- czać liczbami w postaci ułamka napisanego po rozpoznaniu zasadniczej postaci gruźlicy. W tym celu powierzchnię każdego płuca dzieli się na trzy pola oznaczone cyframi: 1. pole górne, 2. pole środkowe, 3. pole dolne. Przy wpisywaniu lokalizacji wpisuje się cyfrę odpowiadającą polu, w którym wykrywa się zmiany gruźlicze, w liczniku wpisuje się zmiany 2+3 odpowiadające płucu prawemu, w mianowniku płucu lewemu. Np. -1- oznacza, że zmiany gruźlicze znajdują się w środkowym i dolnym polu płuca prawego i w górnym płuca lewego.. - Okres zbliznowacenia (zwapnienia) zmian gruźliczych jest jednozna- czny z wygojeniem się zmian; osobnika z takim rozpoznaniem wypisuje się z poradni jako wyleczonego i nie wykazuje dalej w statystyce cho- rych na gruźlicę. Stan ogólny i stan procesu gruźliczego oznacza się dużymi literami alfabetu wpisanymi po rozpoznaniu postaci gruźlicy, a przed ułamkiem wskazującym lokalizację zmian gruźliczych. Stan ogólny dobry i stan wyrównania procesu gruźliczego oznacza się literą A (brak objawów toksemii gruźliczej, ciepłota i odczyn Biernackie- go prawidłowe, wydolność oddechowa i krążenia zachowana). Stan ogólny i stan zachwiania procesu gruźliczego oznacza się literą B (stany pod- gorączkowe, spadek wagi ciała, pogorszenie samopoczucia itd.). Stan ogólny zły i stan niewyrównania procesu gruźliczego oznacza się literą C (objawy toksemii gruźliczej, spadek wagi, ciepłota podwyższona i stala niewydolność oddechowa i krążenia). A. Stan wyrównania procesu gruźliczego. B. Stan zachwiana procesu gruźliczego. C. Stan niewyrównania procesu gruźliczego. Całkowite rozpoznanie może więc przedstawiać się następująco: prze- wlekła gruźlica płuc jamista plus, w okresie szerzenia się zmian. Stan nie wyrównania, jama znajduje się w szczycie płuca le- wego, rokowanie jest złe. Chory niezdolny do pracy całkowicie; o ile ma złe warunki domowe i ma ma le dzieci, musi być hospitalizowany. Zależnie od stanu procesu gruźliczego chorych na gruźlicę dzieli się na 5 grup: Grupa I – do tej grupy zalicza się chorych stale wydalających w pIwo- dnie prątki gruźlicy, chorych leczonych odmą, chorych z rozległymi prze- wlekłymi postaciami gruźlicy płuc oraz chorych z ostrymi świeżymi i po- stępującymi zmianami w płucach. Grupa II – do tej grupy zalicza się chorych z zaostrzeniem poprzed- nio uspokojonego procesu gruźliczego, wyrażającym się niektórymi obja- wai klinicznymi czynnego procesu gruźliczego. Dwie pierwsze grupy – to chorzy z czynnymi postaciami gruźlicy. Grupa III – do tej grupy zalicza się chorych z nieczynnymi pośta- darni gruźlicy płuc, wymagających okresowej kontroli poradni. Grupa IV – do tej grupy zalicza się osoby zdrowe, znajdujące się w styczności z chorymi na gruźlicę. Grupa V – zalicza się tu chorych na gruźlicę pozapłucną. [podobne: , odżywka do włosów, implanty zębów, stomatologia Kraków ]