Posts Tagged ‘histamina w żywności’

Zapalenie dławicy jako predyktor szybkiej trombolizy wieńcowej u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego ad 7

Tuesday, December 4th, 2018

Ta możliwość może wyjaśniać podobne frakcje wyrzutowe w dwóch grupach pacjentów w obecnym badaniu, pomimo dużych różnic w szacowanej wielkości zawału. Kilku poprzednich badaczy oceniło związek między dławicą przed zawałem a rozmiarem uszkodzenia mięśnia sercowego lub wyniku krótkoterminowego. Wyniki były sprzeczne, a niektóre badania wykazały wyraźnie pozytywny wpływ wcześniejszej dławicy na wynik kliniczny1,2,34-37, a inne nie wykazały żadnego efektu23 lub nawet szkodliwego efektu.38-40 Rozbieżności mogą być częściowo wyjaśnione przez różne definicje dławicy przed zaworem, ponieważ w wielu badaniach nie rozróżniono dławicy od początku i od przewlekłej dusznicy bolesnej.1,34-36 Ponadto, definicja dławicy o niedawnym początku często obejmowała objawy poprzedzające zawał aż o 3 miesiące, okres, który prawie nie wydaje się być związany z ostrą patogenezą kolejnego zawału.23,38,40 Żadne z tych badań nie wykorzystywało seryjnej angiografii do określenia związku między dławicą przed zaworem a prędkością trombolizy wieńcowej.
Podsumowując, niniejsze badanie pokazuje, że wśród pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego ci z prodromalną niestabilną dławicą piersiową lub sporadycznym bólem związanym z zawałem mają znacznie szybsze reakcje na leczenie t-PA niż osoby bez takich objawów. Wcześniejsza reperfuzja mięśnia sercowego może wyjaśnić, przynajmniej częściowo, zmniejszoną wielkość zawału u pacjentów z poprzednią dławicą piersiową otrzymujących terapię trombolityczną.1,2 Brak dławicy przed zaworem serca u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego może również pomóc w zidentyfikowaniu podgrupy pacjentów ze stosunkowo powolnymi odpowiedziami do leków trombolitycznych, które mogą najbardziej skorzystać z pierwotnej angioplastyki wieńcowej na wczesną i pełną reperfuzję mięśnia sercowego. …read more

Znaczenie warunków mieszkaniowych dla gruźlicy.

Tuesday, November 13th, 2018

Znaczenie warunków mieszkaniowych wyjaśniają dobrze statystyki dowodzące, że z ich poprawą zmniejsza się zachorowanie i śmiertelność na gruźlicę. Np. w Glasgow gruźlica płuc u mieszkających w małych miasteczkach jest o 65 % częstsza niż u osób lepiej mieszkających, a różnica śmiertelności jest jeszcze większa, dochodzi bowiem do 341 %. Rola warunków mieszkaniowych jest tym znaczniejsza, że w parze z ciasnotą mieszkań idzie zwykle brak w nich słońca, złe odżywienie, wytężona praca fizyczna lub umysłowa, niedosypianie, częste nadużywanie latami napojów wyskokowych. Czynniki te osłabiają siły żywotne ustroju i przez to sprzyjają zachorowaniu na gruźlicę, gdy prątki wtargną do ustroju. …read more

Gruźlica.

Monday, November 12th, 2018

Tezę przekazywania przez rodziców swoistego usposobienia do gruźlicy starano się udowodnić także badaniem drzew genealogicznych rodzin gruźliczych oraz badaniem bliźniąt ze środowisk gruźliczych. Dowody te nie są jednak bezsporne. Więcej już przekonują takie spostrzeżenia, w których stwierdzono, że u kilku członków rodziny pierwotna zmiana gruźlicza powstała zawsze w tym samym miejscu płuc (dispositio localis), gruźlica płuc objawiała się w tej samej postaci, miała jednakowy przebieg, a nawet powstawała w tym samym wieku. Pogląd o przekazywaniu przez rodziców chorych na gruźlicę dzieciom swoistego usposobienia do gruźlicy, chociaż rozpowszechniony zwłaszcza wśród laików, nie jest uznany przez wszystkich. Nie da się co prawda zaprzeczyć, ile w rodzinie gruźliczej dzieci giną bardzo często na gruźlicę już w niemowlęctwie. …read more

Gruźlica w schizofrenii.

Monday, November 12th, 2018

Wpływom dokrewno-konstytucjonalnym przypisuje się bardzo częste zapadanie na gruźlicę płuc chorych na otępienie wczesne (schizofrenia). Częstości tej nie można tłumaczyć samymi tylko warunkami zewnętrznymi, o których była już mowa, gdyż w innych chorobach psychicznych zakażenie gruźlicze, chociaż w ogóle częste, zdana się stosunkowo o wiele rzadziej. Z dalszych spostrzeżeń dowodzących ogromnej roli terenu ustrojowego w patogenezie i w rozwoju gruźlicy płuc wynika stosunkowa rzadkość tej choroby i łagodny jej przebieg o charakterze przeważnie zmian włóknistych u dorosłych, dotkniętych skazą dnawą. U dzieci neuroartretycznych przeważa łagodna gruźlica gruczołowa. Osoby o budowie astenicznej zapadają nieraz na gruźlicę, ale przeważnie na łagodne jej postaci krwiopochodne, natomiast osoby o budowie silnej, atletycznej oraz piknicznej – przeważnie na przewlekłą gruźlicę płuc postępującą, rozpoczynającą się naciekiem wczesnym. …read more