Posts Tagged ‘gemini radziejów’

Zatrucia zawodowe.

Tuesday, September 17th, 2019

Ołów ma duże znaczenie w zakresie zatruć zawodowych. Niekiedy w ciągu dłuższego czasu nie stwierdza się nic prócz skarg neurastenicznych. Potem nagle może nastąpić zespół majaczeniowy, często poprzedzony napadami padaczkowymi. Bez wywiadów i bez dokładnego badania cielesnego i neurologicznego trudno jest zazwyczaj odgraniczyć te zaburzenia psychotyczne od tych, które towarzyszą tak często padaczce. Są to często stany majaczeniowo-zamroczeniowe z wizyjnymi omamami wzrokowymi. …read more

Tal (thallium).

Tuesday, September 17th, 2019

Tal (thallium), niebezpieczny dla człowieka składnik środków odszczurzających, prowadzi do ostrego zatrucia. Ułatwieniem zatruć przypadkowych u dzieci bywa postać trutki, mianowicie dość przyjemna w smaku marmoladka. Najczęściej miewamy do czynienia z zamachami samobójczymi. Objawy ostrego zatrucia pojawiają się niekiedy już po kilku godzinach albo po kilku dniach. Polegają one na podobnych do kauzalgii bólach kończyn dolnych, także bólach w krzyżu, brzuchu, za mostkiem, ponadto na uporczywej bezsenności i gwałtownym pragnieniu. …read more

ZATRUCIA.

Tuesday, September 17th, 2019

Rozpoznanie etiologiczne było tu ułatwione dzięki zachowanej z przed 22 lat historii choroby. Rzadko się zdarza, aby można było prześledzić dynamikę rozwoju choroby na przestrzeni tak długiego czasu. Potwierdza się tu spostrzeżenie Lotmara, że zmiany w palidium prowadzą wyłącznie do wzmożonego napięcia mięśniowego i objawów akinezy bez hiperkinezy i objawów wegetatywnych. Już wcześnie ujawniają się zaburzenia pamięci i orientacji. Mimo potęgującego się otępienia i innych zaburzeń stan psychiczny chorego widocznie nie rzucał się w oczy otoczeniu, jeśli był on zdolny nawet do podjęcia służby. …read more

Leczenie odwykowe.

Tuesday, September 17th, 2019

W Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku stosujemy leczenie odwykowe antabusem (disulfiram, anticol-Polfa) w skojarzeniu z leczeniem odruchowo-warunkowym. Wiemy, że jedną z najważniejszych przeszkód jest konieczność codziennego zażywania tabletek. Poddają się tej metodyce o tylko alkoholicy mało jeszcze zaawansowani, którzy chcą się wyleczyć i posiadają opad tym względem dość wytrwałości. Takich chorych samokrytycznych można skłonić do poddania się o hospitalizacji i związanym z nią przykrym rygorom. U chorych takich, jeżeli ich stan zdrowia jest poza tym dobry, robimy 2 razy tygodniowo próbę alkoholowo-antykolową. …read more

EPILEPSJA.

Monday, September 16th, 2019

SPRAWY MÓZGOWE WYRAŻAJĄCE SIĘ KLINICZNIE NAPADAMI PADACZKI (EPILEPSIA). Poglądy na istotę padaczki zmieniły się w ostatnich latach do tego stopnia, że rozdziały dotyczące tego zagadnienia w starych podręcznikach straciły na aktualności. Do niedawna uważano padaczkę za chorobę w znaczeniu jednostki nozologicznej. Okazało się, że jest to zespół objawowy, który może występować na przerozmaitym tle. W praktyce mówi się jeszcze czasem o padaczce samoistnej, czyli skrytopochodnej (epilepsia genuina sive idiopathica sive cryptogenes), przeciwstawiając ją objawowej (epilepsia symptomatica), jednakże granica między tymi pojęciami coraz bardziej się zaciera. …read more

Padaczka.

Monday, September 16th, 2019

Jeden z wybitnych nozografów XVIII w., Francois Boissier de Sauvages, zwrócił uwagę na napady padaczkowe pochodzenia kilowego, które ustępują pod wpływem rtęci. Autor ten wprowadził dwuznaczne określenie hystero-epuepsia na oznaczenie napadów padaczkowych symulowanych. Nie umiał on różnicować między padaczką a tzw. grand e hysterie. Przechwala się, że wyleczył groźbą chłosty 7-letnią dziewczynkę udającą napady padaczkowe. …read more

Obserwacje morfinistów i innych narkomanów.

Monday, September 16th, 2019

Rozpoznanie i różnicowanie w ostrych i przewlekłych zatruciach oraz w narkomaniach jest zagadnieniem znacznie zawilszym, niż by to mogło wynikać z przedstawionej powyżej symptomatologii. Wchodzą tu mianowicie w grę następujące trudności: 1. Nieodzowny jest tu wywiad, gdyż dotknięty nałogiem może dysymulować, a w chwili badania może nie zdradzać objawów zatrucia; o wywiad zaś czasem trudno. 2. Badanie przedmiotowe w lekkich przypadkach alkoholizmu nałogowego lub innej narkomanii wypada zazwyczaj ujemnie; grube zmiany somatyczne widuje się dopiero w daleko posuniętych sprawach, a przecież istotne znaczenie ma tu jak najwcześniejsze rozpoznanie. …read more

Napady padaczkowe.

Monday, September 16th, 2019

Napady padaczkowe, występujące wczesnym rankiem mogą mieć przyczynę w hipoglikemii; wystarczy wówczas zalecić zażywanie 200 g cukru na czczo, aby wyleczyć taką niby padaczkę samoistną. Jej przyczyna leży oczywiście w zakłóconym metabolizmie. Ale z kolei i zaburzenia metabolizmu mogą być wrodzone. Przez tzw. pogotowie drgawkowe rozumie się wrodzoną skłonność, ale znowu niekoniecznie dziedziczną, lecz wcześnie nabytą. …read more

Rozmieszczenie zmian pokrwotocznych i innych uszkodzeń tkanki mózgowej.

Monday, September 16th, 2019

Rozmieszczenie zmian pokrwotocznych i innych uszkodzeń tkanki mózgowej bywa różne zależnie od przypadku. Od tego umiejscowienia zależy obraz kliniczny i postać padaczki elektroencefalograficzna. Fakty te są podstawą podziału padaczki według Penfielda. Nie zawsze potrafimy udowodnić, dlaczego w pewnych przypadkach padaczki dochodzi do ciężkich zaburzeń psychoorganicznych, a w innych przypadkach nie. Także patogeneza psychoz czynnościowych wikłających obraz kliniczny padaczki pozostaje zagadnieniem nierozwiązanym. …read more

PODZIAŁ SCHORZEŃ PADACZKOWYCH.

Sunday, September 15th, 2019

PODZIAŁ SCHORZEŃ PADACZKOWYCH. Nazwą padaczki obejmujemy wszystkie stany patologiczne mózgu, przebiegające z napadami, czyli z atakami. Napady w ogóle są to ściśle ograniczone w czasie, przeważnie krótkotrwałe, według pewnych praw przebiegające stany wyjątkowe, powodujące zaburzenia świadomości ilościowe, a czasem i jakościowe, oraz zaburzenia układu ruchowego. Napady w tym znaczeniu są osiowym objawem padaczki, chociaż bywają przypadki padaczki utajonej (epilepsia latens), gdzie tego objawu w obrazie klinicznym nie da się dowieść, chyba co najwyżej elektroencefalograficznie. Podział na różne odmiany padaczki opiera się na sprawdzianach kliniczno-feno- menologicznych, etiopatogenetycznych i bioelektrycznych. …read more