Posts Tagged ‘Depilacja laserowa’

Zmiany histopatologiczne moga byc nastep-

Tuesday, July 12th, 2016

Zmiany histopatologiczne mogą być następ- stwem miejscowych zaburzeń krążenia, które towarzyszą napadom. Powstające stany niedokrwienia lub niedotlenienia prowadzą do zmian nekrotycznych i zbliznowaceń. Za typowe uważa się czasem zmiany stwardnieniowe w obrębie rogu Ammona oraz pewne zmiany w warstwie drobnoziarnistej kory móżdżku. Podnieść jednak trzeba, że mózgi epileptyków otępiałych nie wykazują niekiedy żadnych zmian, dających się stwierdzić dzisiejszą techniką. Spotykana często tzw. glioza brzeżna Chaslina, polegająca na wybitnym tworzeniu się gleju na powierzchni kory mózgowej, jest prawdopodobnie następstwem licznych napadów padaczkowych. Zmiany te można zresztą znaleźć i w innych przewlekłych cierpieniach. W mózgach epileptyków znaj- dujemy zaburzenia rozwojowe w rodzaju komórek Cajala, tj. wrzecionowatych du- żych komórek nerwowych w pierwszej warstwie kory. Można je spotkać również w jądrach podkorowych. Zaburzenia te nie są jednak rzadkością i u zdrowych. Poza tym fiduje się w mózgach epileptyków ogniska na biegunach oraz na powierzchni kory płatów czołowych i skroniowych, stanowiące skutki urazów powstałych w cza- sie napadów drgawkowych. Patogeneza napadów padaczkowych nie jest wyjaśniona. Przyjmuje się konieczność współistnienia trwałego lub, czasowego uszkodzenia mózgu, które może mieć charakter rozlany lub ogniskowy, z tzw. pogotowiem drgawkowym, które zależy od wrodzonej albo nabytej skłonności. Istnienie tego pogotowia tłumaczono różnymi hipotezami, np. zakłóceniem równowagi kwasowo-zasadowej, niedotlenie- niem komórek nerwowych, niedocukrzeniem na tle hiperinsulinizmu i innymi zabu- rzeniami metabolizmu, czynnościowym zakłóceniem ukrwienia części ruchowych mózgu itd. Mózg dziecięcy wykazuje znacznie większą gotowość drgawkową niż mózg dorosłych, co zależy być może od większej zawartości wody w mózgu dziecię- cym i jego większej nasiąkliwości. Zachodzi również jakiś związek między padaczką a alkoholem. Wielu epileptyków odznacza się nietolerancją alkoholową. Wielu z nich reaguje na jednorazowe nawet małe dawki alkoholu napadem drgawkowym, pato- logicznym upojeniem itd. Dotyczy to również chorób mózgu przebiegających z na- padami padaczkowatymi. Przy skłonności do drgawek alkohol obniża tolerancję lub wprost wywołuje drgawki. Tak zwana epilepsia aiconouca przemija po skutecz- nym leczeniu odwykowym. [więcej w: , olejek makadamia, bielizna damska sklep internetowy, Depilacja laserowa ]

Znaczenie diagnostyki elektroklinicznej jest ogromne,

Tuesday, July 12th, 2016

Znaczenie diagnostyki elektroklinicznej jest ogromne, jeżeli chodzi tl lecznictwo przeciwpadaczkowe. Zależnie od odmiany napadu różna bywa skuteczność leków. Gastaut (1963) dzieli leki przeciwpadaczkowe na dwie grupy, z których jedna odzna- cza się skutecznością w stosunku do dużych napadów włącznie z ogniskowymi, .a druga w stosunku do napadów typu absence i -do innych odmian petit mal. Kla- syfikacja tego autora wyróżnia więc dwie kategorie: 1. Napady charakteryzujące się drgawkami częściowymi lub uogólnionymi, bez względu na siedzibę wyładowań .(np. rolandyczną lub skroniową dla ogniskowych, .albo korowo-podkorową lub śródmózgowo-międzymózgówą dla uogólnionych). W sto- .sunku do tej grupy skuteczne są barbiturany, pochodne hydantoiny, ureidy, myzo- lina i niektóre inne. 2. Rzadsze odmiany napadów uogólnionych bezdrgawkowych o symptomatyce .amiotonicznej lub astatycznej, albo omdleniowej, ponadto tutaj należą stany absence włącznie z różnymi odmianami petit mal. W stosunku do tej grupy skuteczne są oksazolidyno-diony (toksyczny tridion i mniej toksyczny paradion) i sukcynimidy np. zarontyna (natomiast lifene jest bez wartości). Do szczegółów tej klasyfikacji nawiążemy jeszcze przy omawianiu symptomaty ki schorzeń padaczkowych i lecznictwa. Warto tu tylko zaznaczyć, że nowoczesne układy klasyfikacyjne nie przewidują miejsca dla drgawek dziecięcych rzekomo nieepilep- tycznych, w których istnienie wciąż jeszcze wierzą niektórzy pediatrzy. Mianownictwo i symptologia. Opis napadów padaczkowych jest zadaniem niezwykle trudnym wobec różnorodności objawów i mnogości terminów. Wczytując się w różnych autorów starszych i nowszych, nigdy nie mamy pewności, czy pod różnymi nazwami nie kryją się przypadkiem zja- wiska już dawno opisane, jednakże inaczej klasyfikowane i inaczej miano- wane. Może nie ma drugiej dziedziny, w której by panowało tak wielkie za- mieszanie. Przedstawiając poniżej symptomatologię stanów napadowych, bę- dziemy musieli co chwilę przytaczać układy klasyfikacyjne różnych miarodaj- nych autorów i opisywane zjawiska ze sobą porównywać i dążyć do wyjaś- nienia, czy też nie jest to ęadem res multis expressa modis. Można dokonywać podziału stanów napadowych z różnego punktu widzenia i według różnych sprawdzianów. Zadaniem medycyny jest leczyć i zapobiegać. Dlatego lekarz musi dążyć do uproszczenia różnorodności objawów. Przytoczony powyżej po- dział Gastaut jest pod tym względem wygodny. Poniżej powołamy się na różne układy klasyfikacyjne, jednak w taki sposób, aby nie stracić z oczu praktycz- nie ważnej cechy różnicowej, mianowicie czy w syrnptornatyce stanu napado- wego są elementy drgawkowe, czy też nie. Od tego zależy bowiem wybór właściwego środka leczniczo-zapobiegawczego. [więcej w: , Depilacja laserowa, olejek arganowy do włosów, badania psychologiczne ]