Posts Tagged ‘czarne kropki w kale’

Zgony z gruźlicy.

Saturday, September 7th, 2019

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego R. P. w r. 1936 zgony z gruźlicy w dużych miastach Polski, liczących ponad 100.000 mieszkańców, zajmowały drugie miejsce. Mianowicie na 100 zgonów w tych miastach przypadało na choroby narządu krążenia 18 na gruźlicę 14, na nowotwory złośliwe 9,5, zapalenie płuc 9,5, ostre choroby zakaźne 4,84 itd.Zatem każdy siódmy zgon przypadał w tych miastach na gruźlicę. Największą umieralność z powodu gruźlicy spostrzega się, wśród niemowląt i w pierwszym roku życia, zależnie od zakażenia rodzinnego, następnie się obniża, tak iż u dzieci między 8-9 rokiem życia jest najniższa, po czym w latach poprzedzających dojrzewanie płciowe, znowu wzrasta, utrzymując się na wysokim poziomie zwłaszcza między 19-40 rokiem życia, więc w okresie najproduktywniejszym życia, i stopniowo spada już od 30 roku życia. Wyjaśnia to dobrze wykres Stanisława Sielickiego, sporządzony przez prześledzenie umieralności na gruźlicę poszczególnych pokoleń na podstawie danych z 11 państw, które prowadzą od kilkunastu lat rejestrację zgonów z gruźlicy według wieku. …read more

WYWÓD CHOROBOWY GRUŹLICY.

Saturday, September 7th, 2019

WYWÓD CHOROBOWY GRUŹLICY. Obecne poglądy na powstanie i rozwój gruźlicy opierają się na klasycznym doświadczeniu, znanym jako zjawisko Kocha, oraz na nowszych badaniach histologiczno-patologicznych (zwłaszcza Rankego), bakteriologicznych i klinicznych łącznie z rentgenowskimi. Zjawisko Kocha. Koch zwrócił (w r.1891) uwagę na dużą różnicę w oddziaływaniu zwierząt, wrażliwych na zakażenia gruźlicze, na pierwsze i na następne zakażenie prątkami gruźlicy. Mianowicie, jeżeli zdrowej śwince morskiej wetrzeć w nacięcie skóry zawiesinę prątków gruźlicy w małej dawce nie wywołującej posocznicy, to ranka zasklepia się i goi, a po 10-14 dniach wytwarza się w jej miejscu twarda grudka.W następnych dniach grudka ulega zropieniu i wkrótce przechodzi w owrzodzenie, które nie ma skłonności, do gojenia się i zawiera obficie żywe prątki gruźlicy. Okoliczne, węzły chłonne obrzmiewają. Taki sam przebieg ma u ludzi zmiana gruźlicza, rozwijająca się na tle zakażenia gruźliczego przy obrzezaniu. Odmienny obraz powstaje wtedy, jeżeli prątki gruźlicy zaszczepia się śwince morskiej, która była zaszczepiona już poprzednio, zwłaszcza 4-6 tygodniu przedtem. …read more

Powstanie alergii.

Friday, September 6th, 2019

Niezbędnym warunkiem do powstania alergii jest obecność w ustroju żywych prątków gruźlicy oraz tkanki gruźliczej. Z chwilą zupełnego zniknięcia zmian, wywołanych przez zarazki gruźlicy alergia zdaniem większości, również znika, a zdaniem innych (Ksawery Lewkowicz) wybitnie opada, prawdopodobnie jednak nie zanika nigdy bez śladu. Stan alergiczny można uzyskać także przez wprowadzenie do ustroju wielkiej dawki prątków zabitych. Alergia w tym wypadku jest jednak bardzo słaba i trwa krótko. Alergia gruźlicza jest zjawiskiem swoistym.Wprawdzie odczyny tuberkulinowe, będące jej wyrazem u osób zakażonych gruźlicą, można wywołać także pewnymi ciałami nieswoistymi. Takie odczyny jednak wymagają zastosowania wielkich dawek tych ciał, są słabsze i znikają szybciej niż odczyn, który powstaje u zakażonych prątkami gruźlicy w związku z działaniem tuberkuliną. …read more

Stan alergiczny.

Friday, September 6th, 2019

Szkoła niemiecka utrzymuje, że nadwrażliwość i nabyta odporność powstają u zwierząt i u ludzi, przy pierwszym zakażeniu prątkami gruźlicy równocześnie, stwarzając stan alergiczny. Natomiast szkoła francuska odróżnia obydwa składniki zjawiska: odporność i nadwrażliwość. Jako jeden z dowodów słuszności tego zapatrywania przytacza się, że u tubylców Południowej Afryki oraz obszarów Afryki Wschodniej, należących do Portugalii, często stwierdza się wybitną nadwrażliwość na zakażenia gruźlicze w postaci silnego skórnego odczynu tuberkulinowego, a pomimo to ludność ta łatwo zapada na ciężką gruźlicę. U tych spośród 93.000 Murzynów, u których odczyn tuberkulinowy śródskórny był przy przyjęciu do kopalń w Johanesburgu bardzo silny, stwierdzono po kilku latach pracy gruźlicę u 154,7 na 10.000, u Murzynów ze słabym odczynem – w 68,3 na 10.000, natomiast u tych, którzy mieli odczyn ujemny – zaledwie w 34,7 na 10.000. Spostrzeżenia te dowodzą, że alergia może powstać w pewnych okolicznościach bez równoczesnej odporności. …read more

Cechy alergii gruźliczej.

Friday, September 6th, 2019

Znamienną cechą alergii gruźliczej jest jej zmienność. Jak o tym świadczą odczyny turbekulinowe, które są wyrazem stanu alergicznego, na alergię wpływają liczne czynniki, przede wszystkim gruczoły dokrewne. Tyroksyna wzmaga odczyny tuberkulinowe, adrenalina i pituitryna hamują. Alergia obniża się w pewnych okresach życia płciowego kobiet. Wpływają na nią także czynniki nerwowe i naczyniowe: wybitne wzmożenie odczynów tuberkulinowych spostrzegano w przypadkach porażenia połowiczego, porażenia poprzecznego, zapalenia wielu nerwów i na odwrót osłabienie, a nawet zniknięcie odczynów spostrzega się w miejscach niedokrwionych wskutek sprawy zarostowej tętnic.Obniżenie alergii, a nawet stan anergii spostrzega się także w przebiegu wielu ostrych chorób zakaźnych (dur brzuszny, zapalenie płuc, płonica, grypa, ksztusiec, ostry gościec stawowy, gościec wiewiórowy: kila w okresie pierwszym i drugim. zwłaszcza zaś odra), a także wtedy, kiedy siły obronne chorego na gruźlicę wyczerpią się, jak to często bywa w daleko posuniętej gruźlicy rozpadowej oraz w ostrych postaciach gruźlicy. …read more

Alergia przy pierwszym zakażeniu gruźliczym.

Friday, September 6th, 2019

Przy pierwszym zakażeniu gruźliczym alergia nie wytwarza się natychmiast. W miejscu wtargnięcia prątków do ustroju, zatem u ludzi przeważnie w płucach, powstaje tzw. pierwotna zmiana gruźlicza w postaci pierwotnego ogniska gruźliczego lub pierwotnego zespołu gruźliczego. Alergia, zwana pierwotną (alergia primitiva), rozwija się zaraz po okresie przedalergicznym. Przez to miano rozumie się okres od wtargnięcia prątków gruźlicy do ustroju aż do ujawnienia się wrażliwości skóry na tuberkulinę.U ludzi okres ten trwa najczęściej od 10 dni do 3 miesięcy (L. Beinarti), a może przeciągać się do 4 miesięcy i dłużej. O powstającej alergii świadczą dodatnie odczyny tuberkulinowe, którym mogą towarzyszyć inne objawy kliniczne (gorączka i inne), nieraz bardzo nikłe. Odczyny tuberkulinowe wzmagają się stopniowo i są zazwyczaj żywsze w tym okresie, w którym zmiany gruźlicze w węzłach chłonnych pierwotnego zespołu gruźliczego są największe. Pierwotna alergia jest znamienną cechą biologiczną ustroju, dotkniętego pierwszym zakażeniem gruźliczym, wywołującym gruźlicę pierwszorzędną (tuberculosis primitiva), według terminologii Rankego. …read more

Pierwotna zmiana gruźlicza.

Friday, September 6th, 2019

Pierwotna zmiana gruźlicza znajdująca się w stanie utajenia jest podstawą wszystkich późniejszych postaci gruźlicy płuc u dzieci i dorosłych. Rzecz w tym, że torebka włóknista, otaczająca takie ognisko gruźlicze, nie stanowi (Hiibschmann) szczelnej błony odgradzającej je od zdrowej tkanki. Zwłaszcza dotyczy to węzłowego członu zespołu pierwotnego. Toteż w razie załamania się sił odpornościowych ustroju prątki mogą dostawać się z tego członu (o wiele rzadziej z ogniska pierwotnego w miąższu płucnym) do ustroju i wywoływać nowe ogniska gruźlicze nawet po szeregu lat. Gruźlica pierwszorzędna Bankego (tuberculosis primitiva) przechodzi teraz w gruźlicę drugorzędną (tuberculosis secundaria).Przejście może nastąpić stosunkowo wcześnie po pierwszym zakażeniu gruźliczym, tak iż objawy pierwszego i drugiego okresu kojarzą się z sobą. W innych przypadkach okres drugorzędny następuje po upływie dłuższego czasu – 5-9 lat, a nawet wtedy, gdy odnosi się wrażenie, że pierwotna zmiana gruźlicza wygasła. …read more

Trial of Pregabalin na ostrą i przewlekłą rwa kulszową ad 7

Thursday, September 5th, 2019

Analiza post hoc potwierdziła, że dostosowanie dotyczące płci nie miało wpływu na wynik pierwotny. Średnia różnica między grupą otrzymującą pregabalinę a grupą placebo w liczbie godzin, w których pacjenci byli nieobecni w miejscu pracy w ciągu roku, nie była znacząca, ani ogólna (średnia różnica, -50,6 godziny, 95% CI, -105,5 do 8,2; P = 0,09) lub wśród pacjentów, którzy byli zatrudnieni na początku badania (średnia analiza po hoc, 97,6 godziny, 95% CI, 213,8 do 18,6, P = 0,10). Podobnie, nie zaobserwowano znaczącej różnicy w stosunku do odsetka pacjentów, którzy stosowali dodatkowe leki przeciwbólowe (72,5% w grupie pregabaliny i 66,0% w grupie placebo, P = 0,47) lub odsetki pacjentów, którzy korzystali z usług zdrowotnych (68,4%). odpowiednio:% i 61,7%, P = 0,48) (tabela S3 w dodatkowym dodatku). Nie przeprowadzono oceny ekonomicznej, ponieważ nie znaleziono efektu leczenia, który został wstępnie określony w planie analizy statystycznej. …read more

Wpływ na zdrowie nadwagi i otyłości w 195 krajach na przestrzeni 25 lat czesc 4

Sunday, September 1st, 2019

Najniższe całkowite ryzyko zgonu zaobserwowano dla BMI od 20 do 25. Analiza statystyczna
Aby oszacować obciążenie chorobami związanymi z wysokim BMI dla każdego punktu końcowego choroby, obliczyliśmy frakcję przypisywaną populacji według kraju, wieku, płci i roku.16 Obliczono liczbę zgonów i skorygowanych o niepełnosprawność lat życia związanych z wysokim poziomem BMI dla każdego kraju, w zależności od wieku, płci, roku i przyczyny, przez pomnożenie liczby ludności przypisanej do populacji przez całkowitą liczbę zgonów lub skorygowanych o niepełnosprawność lat życia, jak oszacowano w badaniu Global Burden of Disease dla tego kraju, wiek , płeć, rok i przyczyna. Obliczyliśmy całkowite obciążenie chorobowe związane z wysokim BMI jako sumą obciążeń specyficznych dla choroby. Aby zrozumieć, gdzie w rozkładzie BMI występuje większość obciążeń, oszacowaliśmy frakcje przypisane populacji dla trzech zakresów BMI (20 do 24, 25 do 29 i .30) i dla pięciu grup punktów końcowych choroby (choroba sercowo-naczyniowa, cukrzyca mellitus, przewlekła choroba nerek, nowotwory i zaburzenia mięśniowo-szkieletowe).
Stosując metody opracowane przez Das Gupta, 17 przełamaliśmy zmianę liczby zgonów i liczby lat życia skorygowanych o niepełnosprawność, które przypisuje się wysokiemu BMI pomiędzy wzrostem populacji, strukturą wieku populacji, narażeniem na wysokie BMI, oraz wskaźniki śmiertelności z utraconego ryzyka i lat życia skorygowanych o niepełnosprawność. …read more

Ograniczanie “słodkich napojów” w celu zmniejszenia otyłości – kto decyduje

Sunday, September 1st, 2019

Kiedy sędzia uderzył w częściowy zakaz spożycia słodkich napojów w pojemnikach zawierających więcej niż 16 płynnych uncji w Nowym Jorku, reakcja była szybka. Zasada Cap porcji była powszechnie postrzegana jako podpis pod koniec trzeciej kadencji burmistrza Michaela Bloomberga jako burmistrza ds. Zdrowia publicznego , a on obiecał odwołać się, mówiąc: Muszę bronić swoich dzieci i waszych, i robić to, co dobre ratować życie. Otyłość zabija. 1 Ale pytanie przed sędzią nie dotyczyło ryzyka dla zdrowia stwarzanego przez otyłość, a nawet relacji między otyłością a dostępem do dużych kubków słodyczy; Chodziło o to, czy Rada Zdrowia Miasta (część nowojorskiego Departamentu Zdrowia i Higieny Psychicznej) była prawnie upoważniona do ograniczenia wielkości serwowanych napojów. …read more