Posts Tagged ‘chiropraktyk’

Napady ogniskowe Jacksona.

Friday, September 13th, 2019

Nie należą zasadniczo do psychiatrii napady ogniskowe Jacksona, wywołane miejscowym podrażnieniem kory mózgowej przez jakąś sprawę chorobową, np. guz lub bliznę. Najczęściej są to napady ruchowe ograniczone do kciuka, wskaziciela, kącika ust, palucha, przenoszą się następnie na połowę ,twarzy, kończynę górną i dolną. Ich rozprzestrzenianie się może obejmować obszary różnie rozległe, niekiedy ulegają uogólnieniu i wówczas nie różnią się od dużego napadu drgawkowego. Napad jacksonowski najczęściej polega na drgawkach klonicznych, rzadziej wzbogacony jest o fazę toniczną.Przebiega bez utraty przytomności. Po napadzie może być w dotkniętej kończynie przemijający niedowład. Rzadsze bywają napady czuciowe zależne od podrażnienia czuciowej części kory mózgowej. Chorzy opisują te parestezje rozmaicie: jako cierpnięcie, mrowienie, dreszcze. Rozszerzają one swój obszar podobnie jak napady ruchowe, z którymi mogą się czasem sprzęgać. …read more

Lokalizacja i rozległość zmian gruźliczych w płucach.

Friday, September 13th, 2019

Lokalizację i rozległość zmian gruźliczych w płucach należy zaznaczać liczbami w postaci ułamka napisanego po rozpoznaniu zasadniczej postaci gruźlicy. W tym celu powierzchnię każdego płuca dzieli się na trzy pola oznaczone cyframi: 1. pole górne, 2. pole środkowe, 3. pole dolne.Przy wpisywaniu lokalizacji wpisuje się cyfrę odpowiadającą polu, w którym wykrywa się zmiany gruźlicze, w liczniku wpisuje się zmiany 2+3 odpowiadające płucu prawemu, w mianowniku płucu lewemu. Np. -1- oznacza, że zmiany gruźlicze znajdują się w środkowym i dolnym polu płuca prawego i w górnym płuca lewego. Okres zbliznowacenia (zwapnienia) zmian gruźliczych jest jednoznaczny z wygojeniem się zmian; osobnika z takim rozpoznaniem wypisuje się z poradni jako wyleczonego i nie wykazuje dalej w statystyce chorych na gruźlicę. Stan ogólny i stan procesu gruźliczego oznacza się dużymi literami alfabetu wpisanymi po rozpoznaniu postaci gruźlicy, a przed ułamkiem wskazującym lokalizację zmian gruźliczych. …read more

INSTRUKCJA DO FORMULARZA A.

Friday, September 13th, 2019

INSTRUKCJA DO FORMULARZA A. Nazwa formularza: karta choroby. Cel karty: prowadzenie historii choroby i zbieranie danych statystycznych co do każdego chorego, zarejestrowanego w poradni przeciwgruźliczej. Kiedy, kto i w jaki sposób wypełnia kartę. Kartę zakłada się przy pierwszym zgłoszeniu do poradni korzystającego z pomocy poradni. …read more

GRUŹLICA PŁUC.

Friday, September 13th, 2019

GRUŹLICA PŁUC. Określenie przyczyny. Mianem gruźlica płuc nazywamy ogólną chorobę z przeważającymi zmianami w płucach, powstającą wskutek zakażenia ustroju swoistymi zarazkami, które zwiemy prątkami gruźlicy (bacillus tuberculosis ). Nazwa gruźlica jest dokładnym przekładem na język polski nazwy tuberculosis pochodzącej od słowa tuberculum, które oznacza ogruzek, ogruzełek. Chorobę nazwano gruźlicą, ponieważ zmienną jej cechę ze stanowiska anatomicznego stanowią najczęściej gruzełki.Przewlekła postępująca gruźlica płuc może doprowadzić do znacznego wychudnienia i wyniszczenia chorego. Takie postacie gruźlicy płuc zwiemy suchotami płuc, co oznacza dosłownie schnięcie, wiąd, niknięcie płuc, a takich chorych – suchotnikami. Znaczne wychudnienie i wyniszczenie chorego może nastąpić pod wpływem zakażenia gruźliczego także w bardzo krótkim czasie. …read more

Gruźlica.

Thursday, September 12th, 2019

Samo dostanie się do ustroju prątków gruźlicy nie wystarcza do powstania gruźlicy. Dla zachorowania na nią niezbędne jest jeszcze odpowiednie usposobienie. Siły obronne ustroju nie są stale, lecz ulegają zmianom, zależnie od wielu warunków. Zmienne są także własności biologiczne samych prątków gruźlicy. Wzajemne ustosunkowanie się czynników, stanowiących o usposobieniu danej osoby do zakażenia gruźliczego z jednej strony a prątków gruźlicy z drugiej, nie tylko rozstrzyga, czy nastąpi zachorowanie, ale także, w jakiej postaci gruźlica będzie przebiegać.Prątki gruźlicy. Opierając się na różnicy cech morfologicznych, chemicznych i biologicznych odróżnia się kilka typów prątka gruźlicy, mianowicie: 1. Prątki gruźlicy ciepłokrwistych: A. Prątki gruźlicy ssaków: a) prątek gruźlicy; b) prątek gruźlicy bydlęcej; c) prątek gruźlicy norników, gryzoniów leśnych; B. Prątki gruźlicy ptasiej II. Prątki gruźlicy zimnokrwistych. …read more

Prątki gruźlicy typu ludzkiego.

Thursday, September 12th, 2019

W preparatach barwionych plwociny oraz w preparatach ze starych hodowli widać często w prątkach niezabarwione ziarna. Nie są to zarodniki prątków, jak przypuszczano pierwotnie. Są to części prątka o charakterze ciał tłuszczowatych barwiące się metodą Grama – dodatnio. Młode hodowle zawierają ich mniej i dlatego w prątkach z takich hodowli spotyka się ziarna o wiele rzadziej. Pod mikroskopem elektronowym w powiększeniu 20.000-krotnym prątek przedstawia się jako skupienie wałeczkowate ziarn, przeważnie bardzo małych z niewielką liczbą wodniczek. …read more

Prątki typu ludzkiego.

Thursday, September 12th, 2019

Alkohol bezwodny, dodany do plwociny w 10-krotnej ilości, zabija je w 24 godziny, Tak samo. działa 5% kwas karbolowy, zmieszany z plwociną w równej ilości; natomiast 2% sublimat nie zabije nawet po 24 godzinach. Swoistym środkiem działającym bakteriobójczo na prątki typu ludzkiego i bydlęcego jest zwykła, nafta (Jadwiga Zgierska-Strumina): w ciepłocie pokojowej prątki nie rosną już po 24-godzinnym działaniu nafty. Prątki typu ludzkiego nie rosną zupełnie nawet na pożywce z 5% nafty, a prątki typu bydlęcego rosną w tych warunkach bardzo słabo i wyrodnieją. Związki lotne nafty także działają niszcząco na prątki. …read more

Prątki gruźlicy.

Thursday, September 12th, 2019

Prątki gruźlicy. Prątki typu bydlęcego są dla człowieka mniej zjadliwe niż prątki typu ludzkiego. Wprawdzie mogą one także wywołać gruźlicę płuc u ludzi, ale bywa to bardzo rzadko. Świnka morska jest wrażliwa na prątki typu ludzkiego i bydlęcego. Na 2975 chorych na gruźlicę płuc, u których dotychczas określono typ prątka gruźlicy, stwierdzono same prątki typu bydlęcego tylko w 61 przypadkach, zatem w 2,05%, a razem z prątkami typu ludzkiego tylko w 7 przypadkach, co stanowi zaledwie 0,24%, pomimo że typ prątka określano przeważnie u chorych, narażonych na zakażenie typem bydlęcym prątka. …read more

Zakażenia prątkami.

Thursday, September 12th, 2019

Interesujące jest, że 2 z przypadków zakażenia prątkami typu bydlęcego dotyczyły pracowników rzeźni miejskiej, a 3 chorych piło surowe mleko. Jak widać, zakażenie ludzi prątkami gruźlicy typu bydlęcego odgrywa w Polsce małą rolę. Prątki gruźlicy ptasiej rosną w ciepłocie 41-45° e, zatem w ciepłocie, w której prątki typu ludzkiego i bydlęcego nie rozwijają się wcale. Morfotycznie oraz w stosunku do metod barwienia zachowują się tak jak prątki gruźlicy ludzkiej. Na pożywkach sztucznych rosną szybko. …read more

Zagadnienie przesączalności zarazka gruźlicy.

Wednesday, September 11th, 2019

Zagadnienie przesączalności zarazka gruźlicy oraz jego wielopostaciowości wymaga osobnych badań. Skład chemiczny ciała prątka gruźlicy typu ludzkiego nie jest ostatecznie wyjaśniony. Badania zbiorowe podjęte w r. 1926 przez Komitet Badań Amerykańskiego Związku Przeciwgruźliczego, przemawiają w głównych swych wynikach za obecnością w ciele prątka dwóch odrębnych składników, mianowicie: 1. grupy ciał białkowych i wielocukrów oraz 2.grupy ciał tłuszczowych z frakcją fosfatydową. Fosfatydy prątka gruźlicy są odmienne od znanych dotychczas typów fosfatydowych. Są one prawdziwymi antygenami, ponieważ wprowadzone do ustroju wywołują powstanie niweczników. …read more