Posts Tagged ‘bielizna nocna’

Olów ma duze znaczenie w

Tuesday, July 12th, 2016

Ołów ma duże znaczenie w zakresie zatruć zawodowych. Niekiedy w ciągu dłuższego czasu nie stwierdza się nic prócz skarg neurastenicznych. Potem nagle może nastąpić zespół majaczeniowy, często poprzedzony napadami padaczkowymi. Bez wywiadów i bez dokładnego badania cielesnego i neurologicznego trudno jest zazwyczaj odgraniczyć te zaburzenia psychotyczne od tych, które towarzyszą tak często padaczce. Są to często stany majaczeniowo-zamroczeniowe z wizyjnymi oma- mami wzrokowymi. Majaczenia podobne do deli7•ium tremens przypisuje się raczej równoczesnemu nadużywaniu wódki. Przypuszcza się poza tym, że zaburzenia psy- chotyczne są nie tyle wynikiem intoksykacji, co następstwem spustoszeń wywoła- nych przez ciężkie zatrucie ołowiem w nerkach, w układzie krążeniowym i w mózgu. Rtęć w przewlekłym zatruciu prowadzi do stanów wzmożonej pobudliwości, drażliwości i nadwrażliwości, którym nadano nazwę erethism•us me7•curialis. Obok typowych objawów somatycznych, stwierdza się w rzadkich przypadkach ciężkiego zatrucia przewlekłego zespól Korsakowa, przebiegający ze stanem lękowej drażliwości. Dotychczas nie opisano odpowiedniego stanu anatomopatologicznego i neurohisto- patologicznego. Przewlekle zatrucia rtęcią zdarzają się najczęściej w fabrykach wy- robów pilśniowych i-w fabrykach amunicji. Bezyna. Jeśli zatrucie nie jest śmiertelne, widuje się tu stan upojenia z na- strojem euforycznym i pobudzeniem psychoruchowym, a niekiedy i ze stanami psy- chotycznymi, najczęściej typu majaczeniowego, Znane są i przewlekłe zatrucia ben- zyną, w przebiegu których występowały różne zespoły psychotyczne. Czteroetylek ołowiu stosowany bywa jako zaprawa do benzyny dla rów- nomiernego spalania jej w silnikach. Domieszka ta nosi nazwę etyliny, używa się też określenia benzyna etylizowana. Związek ten też jest głównym składnikiem tzw. płynu etylowego, służącego do rozpuszczania farb i impregnowania drewna. W Polsce od r. 1946 opisano wiele spowodowanych nim zatruć nawet zbiorowych. Dostaje się on do ustroju przez wdychanie, przenika też nawet przez nienaruszoną skórę, Na ciężkie zatrucie narażeni są najbardziej robotnicy zatrudnieni przy spo- rządzaniu płynów etylowych i przemieszaniu ich z benzyną. Zatrucie polega przede wszystkim na uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego, szpiku oraz na zabu- rzeniu chemizmu białek. W ostrym zatruciu stwierdza się pod względem neurolo- gicznym (Paszkowski) zaburzenia równowagi, niezborność ruchową i hiperki nezy. Albo następuje szybka utrata przytomności i śmierć, albo w pewnych przypadkach dochodzi do psychozy, najczęściej o typie majaczenia (Łęcka, 1951). [przypisy: , psycholog Kraków, Zdrowa żywność, bielizna nocna ]

Przewód pokarmowy moze byc takze

Tuesday, July 12th, 2016

Przewód pokarmowy może być także miejscem, przez które prątki gruźlicy wkraczają do ustroju. Do- sadnie dowodzi tego historia niemowląt, zaszczepionych w Lubece przez pomyłkę zjadliwymi prątkami gruźlicy zamiast prątków BCG: prawie połowa tych dzieci zmarła na gruźlicę uogólnioną. Niezbity dowód prze- nikania prątków gruźlicy przez nieuszkodzoną ścianę przewodu pokar- mowego u ludzi zdobyła także Eugenia Piasecka-Zeyland stwierdzając prątki BCG w węzłach chłonnych krezki u dzieci, szczepionych tymi prątkami “peros”. Przewód pokarmowy jako wrota zakażenia odgrywa mniejszą rolę niż narząd oddechowy. Statystyki uwzględniające siedzibę pierwotnego ogni- ska gruźliczego dowodzą, że zaledwie 3-5% wszystkich sekcyj przy- pada na pierwotną gruźlicę jelit. W wieku dziecięcym odsetek wzrasta do 10-12%. Chodzi tu przeważnie o zakażenie ustroju prątkami typu bydlęcego przez surowe mleko krów chorych na perlicę. Zakażenie przez przewód pokarmowy prątkami typu ludzkiego może następować przez nieodkażone naczynia stołowe i zakażone pokarmy. Inne wrota pierwotnego wtargnięcia prątków gruźlicy do ustroju ludz- kiego (uszkodzona skóra, błona śluzowa nosa, spojówki, oczu itd.) nie mają większego znaczenia. Wyjątek stanowi pierwotna gruźlica prącia, wszczepiana przez chorego na gruźlicę rzezaka podczas obrzezania rytu- alnego u żydów, oraz pierwotna gruźlica migdałków podniebiennych. Dla zachorowania ma gruźlicę niezbędne jest oprócz dostania się do ustroju prątków gruźlicy współdziałanie czynników zewnętrznych i wewnętrznych usposabiających. Zakażenie przelotne bardzo nieznaczną liczbą prątków (w kościołach, teatrach, kunach, tramwajach itp.) często nie tylko nie wywołuje wyraźnej choroby, ale sprzyja wytwarzaniu się w ustroju niweczników i może go poniekąd uodporniać. Są to tzw. “za- każenia uświadamiane” (Tomasz Janiszewski). Do czynników zewnętrznych, narażających wybitnie na zachorowanie na gruźlicę (usposobienie nabyte, dispositio acquisita) należą ciasne i przeludnione mieszkania, jeżeli w nich znajduje się chory na gru- źlicę. Im dłuższy jest pobyt w takich mieszkaniach, zwłaszcza należycie nieprzewietrzanych, tym częściej i liczniej dostają się do ustroju prątki gruźlicy, a zatem tym większa jest możność zachorowania na gruźlicę. Okoliczność ta jest między innymi przyczyną szerzenia się gruźlicy przez szkoły nie odpowiadające warunkom higienicznym i przeludnione. Świadczą o tym badania Lucjana Regmunt-Sobieszczańskiego chłopców i dziew- cząt szkół powszechnych w Warszawie, które stwierdziły wśród 395 chłopców do- datni odczyn Pirqueta dowodzący zakażenia gruźlicą u 66% i wśród 355 dziewcząt u 58%, przy czym na 7 rok życia przypada 48%, 8 rok życia 51%, g r. Ż. – 59%, 10 r. Ż, – 71%, 11 r. Ż. – 65%, 12 r. Ż. – 67%, 13 r. Ż. – 61%, 14 r Ż. – 62% i 15 r. Ż. – 100 %. Zarażaniem się w szkole od chorych uczniów oraz chorego per- sonelu nauczycielskiego i pomocniczego tłumaczą także Janusz Zeyland i Maria Zelewska-Deżyna znaczny skok odsetka dodatnich odczynów Pirqueta – u chłop- ców z 36 na 46%, u dziewcząt z 52 na 56% – wśród uczących się w powszechnych szkołach poznańskich w ósmym roku życia, w porównaniu do lat poprzednich. [patrz też: , witamina b6, bielizna nocna, masło shea ]