Posts Tagged ‘bielizna damska sklep internetowy’

ZATRUCIE TLENKIEM WEGLA Zatrucia czystym

Tuesday, July 12th, 2016

ZATRUCIE TLENKIEM WĘGLA Zatrucia czystym tlenkiem węgla widuje się raczej tylko w pracowniach chemicz- nych. W praktyce lekarskiej spotykamy się zazwyczaj z zatruciem gazami, których najbardziej trującym składnikiem Jest tlenek węgla. Najpospolitsze bywa zatrucie gazem świetlnym lub czadem, który powstaje przy spalaniu drzewa, węgla kamien- nego-I torfu, tudzież przy niezupełnym spalaniu drzewa. Zwłaszcza piecyki żelazne bywają niebezpieczne, gdyż utrudniony jest odpływ gazów spalinowych do komina. Zaczadzenie odgrywa ogromną rolę w medycynie zawodowej. Przy pożarach w ko- palniach padają górnicy przeważnie ofiarą zaczadzenia. Szczególnie niebezpieczna pod tym względem. jest fabryka sody, także praca vv hutach, gazowniach, przy ru- rociągach gazowych itd. Zatrucie gazem świetlnym polega w głównej mierze na zatruciu tlenkiem węgla. Zatrucia te zdarzają się nie tylko przy samobójstwach lub z powodu nieuwagi, ale i wskutek pękania w okresie zimowym rur gazowych. Ulat- niający się gaz przenika w sąsiednich kamienicach w górę. Niebezpteczeństwo po- lega na tym, że gaz przesączkowany przez ziemię traci swój znamienny zapach. Tlenek węgla powstaje również przy wytwarzaniu gazu acetylenowego z karbidu. Na wszystkie te możliwości trzeba zwracać uwagę w przypadkach podejrzanych. Tlenek węgla jest jadem krwi. Powoduje on wewnętrzne uduszenie, tworząc tlenkohemoglobinę w miejsce oksyhemoglobiny. Poza tym przyjmuje się jednak i bezpośrednie, pierwotne działanie tlenku węgla na ośrodkowy układ nerwowy, za którym to przypuszczeniem przemawia krótki czas potrzebny do wywołania zaburzeń nerwowych w przypadkach krótkotrwałego dzia- lania tlenku węgla. W medycynie zawodowej odgrywają dużą rolę przypadki prze- wlekłego zatrucia tlenkiem węgla, powodujące niedokrwistość, bóle głowy i niety- powe zaburzenia o cechach neurastenicznyh, które mijają, gdy robotnik pewien czas jest z dala od miejsca pracy. W przypadkach tych niesłusznie całą zasługę wyleczenia przypisuje się wypoczynkowi. Z przykładu widać, że skarg neu- rastenicznych nie wolno nigdy lekceważyć i że należy zawsze szukać ich przyczyn w środowisku chorego. [więcej w: , przedłużanie rzęs, bielizna damska sklep internetowy, olejki do włosów ]

Napady padaczkowe, wystepujace wczesnym rankiem.

Tuesday, July 12th, 2016

Napady padaczkowe, występujące wczesnym rankiem. mogą no. mieć przyczynę w hipoglikemii; wystarczy wówczas zalecić zażywanie 200 g cukru na czczo, aby wyleczyć taką niby padaczkę samoistną. Jej przyczyna leży oczywiście w zakłóconym metabolizmie. Ale z kolei i zaburzenia metabolizmu mogą być wro- dzone. Przez tzw. pogotowie drgawkowe rozumie się wrodzoną skłonność, ale znowu niekoniecznie dziedziczną, lecz wcześnie nabytą. Te wrodzone skłonności określano rozmaicie: psychopatia epileptoidalna czyli epileptoidia, constitutio ictaffinis (Mauz), la personnalite glischroide (Winkowska) lub ixoide (Strómgen). Określeń tych używa się na oznaczenie zespołu cech psychicznych i somatycznych, które są wyrazem klinicznym konstytucyjnej skłonności do wystąpienia jawnej padaczki, chociaż w sprzyjających warunkach może taki osobnik nawet nigdy nie mieć napadu pa- daczkowego. Nawet w przypadkach, w których nie da się wykryć uchwytnych objawów neu- rologicznych, nie mamy wątpliwości, że chodzi tu o proces organiczny mózgu,« nie zawsze zresztą dający objawy zespołu psycheorganicznego otępiennego lub charak- teropatycznego. Obecność organicznie uwarunkowanej skłonności może sprawiać, że czasem toksyczny czynnik, który przy braku predyspozycji u zdrowego człowieka przeszedłby bez następstw, u predysponowanego konstytucyjnie może wywołać atak padaczkowy klinicznie jawny. Istotą tej predyspozycji jest zawsze organiczne usz- kodzenie mózgu. Padaczka dziecięca jest wyrazem encefalopatii i idzie przeważnie równolegle z niedorozwojem umysłowym i cechami charakteropatycznymi. Sprawy te bywają wywołane przez te same przyczyny. Naliczono ich kilkadziesiąt. Przyczyny te mogą imitować dziedziczność, podobnie jak w oligofrenii. Dla przy- kładu przytoczmy konstytucyjne anomalie anatomiczne kostnego kanału porodo- wego, dziedziczone z matek na córki, a usposabiające do ciężkich poroddw, naraża- jących noworodki na urazy czaszki. Przykład ten obrazuje istotną różnicę między prawdziwą dziedzicznością, zachodzącą przy przenoszeniu cech za pomocą masy dziedzicznej, a dziedzicznością rzekomą, gdy dziedziczy się tylko, jak w podanym przykładzie, anatomiczne cechy usposabiające pośrednio do powstania encefalopatii. Taka sama rzekoma dziedziczność zachodzi w wypadku zmian anatomicznych mied- nicy kostnej, wywołanych krzywicą. Jeżeli w ciągu wielu pokoleń warunki odży- wiania pozostaną tak samo niekorzystne, to dla genealoga powstanie tu łudzące zjawisko pozornego dziedziczenia się cech anatomicznych i ich następstw neurolo- giczno-psychiatrycznych. [patrz też: , bielizna damska sklep internetowy, artykuły fryzjerskie, integracja sensoryczna ]