Posts Tagged ‘artykuły fryzjerskie’

Napady padaczkowe.

Saturday, February 24th, 2018

Napady padaczkowe, występujące wczesnym rankiem mogą mieć przyczynę w hipoglikemii; wystarczy wówczas zalecić zażywanie 200 g cukru na czczo, aby wyleczyć taką niby padaczkę samoistną. Jej przyczyna leży oczywiście w zakłóconym metabolizmie. Ale z kolei i zaburzenia metabolizmu mogą być wrodzone. Przez tzw. pogotowie drgawkowe rozumie się wrodzoną skłonność, ale znowu niekoniecznie dziedziczną, lecz wcześnie nabytą. Te wrodzone skłonności określano rozmaicie: psychopatia epileptoidalna czyli epileptoidia, constitutio ictaffinis (Mauz), la personnalite glischroide (Winkowska) lub ixoide (Strómgen). Określeń tych używa się na oznaczenie zespołu cech psychicznych i somatycznych, które są wyrazem klinicznym konstytucyjnej skłonności do wystąpienia jawnej padaczki, chociaż w sprzyjających warunkach może taki osobnik nawet nigdy nie mieć napadu padaczkowego. Nawet w przypadkach, w których nie da się wykryć uchwytnych objawów neurologicznych, nie mamy wątpliwości, że chodzi tu o proces organiczny mózgu, nie zawsze zresztą dający objawy zespołu psycheorganicznego otępiennego lub charakteropatycznego. Obecność organicznie uwarunkowanej skłonności może sprawiać, że czasem toksyczny czynnik, który przy braku predyspozycji u zdrowego człowieka przeszedłby bez następstw, u predysponowanego konstytucyjnie może wywołać atak padaczkowy klinicznie jawny. Istotą tej predyspozycji jest zawsze organiczne uszkodzenie mózgu. Padaczka dziecięca jest wyrazem encefalopatii i idzie przeważnie równolegle z niedorozwojem umysłowym i cechami charakteropatycznymi. Sprawy te bywają wywołane przez te same przyczyny. Naliczono ich kilkadziesiąt. Przyczyny te mogą imitować dziedziczność, podobnie jak w oligofrenii. Dla przykładu przytoczmy konstytucyjne anomalie anatomiczne kostnego kanału porodowego, dziedziczone z matek na córki, a usposabiające do ciężkich porodów, narażających noworodki na urazy czaszki. Przykład ten obrazuje istotną różnicę między prawdziwą dziedzicznością, zachodzącą przy przenoszeniu cech za pomocą masy dziedzicznej, a dziedzicznością rzekomą, gdy dziedziczy się tylko, jak w podanym przykładzie, anatomiczne cechy usposabiające pośrednio do powstania encefalopatii. Taka sama rzekoma dziedziczność zachodzi w wypadku zmian anatomicznych miednicy kostnej, wywołanych krzywicą. Jeżeli w ciągu wielu pokoleń warunki odżywiania pozostaną tak samo niekorzystne, to dla genealoga powstanie tu łudzące zjawisko pozornego dziedziczenia się cech anatomicznych i ich następstw neurologiczno-psychiatrycznych. [patrz też: , bielizna damska sklep internetowy, artykuły fryzjerskie, integracja sensoryczna ]

Znaczenie warunków mieszkaniowych dla gruźlicy.

Saturday, February 17th, 2018

Znaczenie warunków mieszkaniowych wyjaśniają dobrze statystyki dowodzące, że z ich poprawą zmniejsza się zachorowanie i śmiertelność na gruźlicę. Np. w Glasgow gruźlica płuc u mieszkających w małych miasteczkach jest o 65 % częstsza niż u osób lepiej mieszkających, a różnica śmiertelności jest jeszcze większa, dochodzi bowiem do 341 %. Rola warunków mieszkaniowych jest tym znaczniejsza, że w parze z ciasnotą mieszkań idzie zwykle brak w nich słońca, złe odżywienie, wytężona praca fizyczna lub umysłowa, niedosypianie, częste nadużywanie latami napojów wyskokowych. Czynniki te osłabiają siły żywotne ustroju i przez to sprzyjają zachorowaniu na gruźlicę, gdy prątki wtargną do ustroju. U kobiet mają wielkie znaczenie częste porody i trwałe karmienie piersią. Silne urazy psychiczne zwłaszcza wywołujące znaczne upośledzenie odżywienia chorego, sprzyjają wybuchowi gruźlicy albo pogarszają jej przebieg. Przeziębienie, z którym chory tak często łączy początek swej choroby, działa najprawdopodobniej przez osłabienie ustroju. Ogólne osłabienie ustroju pod wpływem zmian atmosferycznych jest prawdopodobnie jedną z przyczyn zaostrzania się gruźlicy płuc na wiosnę. Znaczenie niedostatecznego odżywiania oraz różnych ograniczeń życiowych i urazów psychicznych wyjaśniają dobrze dane statystyczne Tadeusza Kopcia dowodzące znacznego wzrostu umieralności na gruźlicę w Warszawie za czasów okupacji niemieckiej w okresie wojny 1914-1918, gdy wszystkie te czynniki działały łącznie: przed wojną umierało na gruźlicę w Warszawie średnio 3,2% ludności, podczas zaś okupacji w r. 1917 umarło 9,75%. Znaczenie warunków higieniczno-sanitarnych oraz zamożności i kultury ludności dla szerzenia się gruźlicy można zilustrować terytorialnym rozmieszczeniem w Warszawie umieralności na gruźlicę. Najmniejsza umieralność na gruźlicę w okresie od r. 1929 do r. 1933 (1,15-1,59%) była (Stanisława Bakalowa) w okręgach zamieszkałych przez zamożniejszą klasę ludności, wolne zawody i inteligencję pracującą (1,1-1,63%) Natomiast najwyższa umieralność była w okręgach robotniczych (2,33-3,34%). Wszelkie zawody, wykonywane w lokalach zamkniętych, źle przewietrzanych, pełnych kurzu, bardziej narażają na zakażenie gruźlicze, niż te, które są połączone z pracą na wolnym powietrzu. Toteż ogrodnicy, woźnice, a nawet zamiatacze ulic itp. zapadają na gruźlicę płuc rzadziej niż kelnerzy, robotnicy fabryczni i inni. Do zachorowania na gruźlicę płuc usposabiają także zawody, połączone z ustawicznym uciskiem na klatkę piersiową (zawód szewski i in.). [podobne: , artykuły fryzjerskie, olejowanie włosów, olej kokosowy ]