Posts Tagged ‘artykuły fryzjerskie’

Napady padaczkowe, wystepujace wczesnym rankiem.

Tuesday, July 12th, 2016

Napady padaczkowe, występujące wczesnym rankiem. mogą no. mieć przyczynę w hipoglikemii; wystarczy wówczas zalecić zażywanie 200 g cukru na czczo, aby wyleczyć taką niby padaczkę samoistną. Jej przyczyna leży oczywiście w zakłóconym metabolizmie. Ale z kolei i zaburzenia metabolizmu mogą być wro- dzone. Przez tzw. pogotowie drgawkowe rozumie się wrodzoną skłonność, ale znowu niekoniecznie dziedziczną, lecz wcześnie nabytą. Te wrodzone skłonności określano rozmaicie: psychopatia epileptoidalna czyli epileptoidia, constitutio ictaffinis (Mauz), la personnalite glischroide (Winkowska) lub ixoide (Strómgen). Określeń tych używa się na oznaczenie zespołu cech psychicznych i somatycznych, które są wyrazem klinicznym konstytucyjnej skłonności do wystąpienia jawnej padaczki, chociaż w sprzyjających warunkach może taki osobnik nawet nigdy nie mieć napadu pa- daczkowego. Nawet w przypadkach, w których nie da się wykryć uchwytnych objawów neu- rologicznych, nie mamy wątpliwości, że chodzi tu o proces organiczny mózgu,« nie zawsze zresztą dający objawy zespołu psycheorganicznego otępiennego lub charak- teropatycznego. Obecność organicznie uwarunkowanej skłonności może sprawiać, że czasem toksyczny czynnik, który przy braku predyspozycji u zdrowego człowieka przeszedłby bez następstw, u predysponowanego konstytucyjnie może wywołać atak padaczkowy klinicznie jawny. Istotą tej predyspozycji jest zawsze organiczne usz- kodzenie mózgu. Padaczka dziecięca jest wyrazem encefalopatii i idzie przeważnie równolegle z niedorozwojem umysłowym i cechami charakteropatycznymi. Sprawy te bywają wywołane przez te same przyczyny. Naliczono ich kilkadziesiąt. Przyczyny te mogą imitować dziedziczność, podobnie jak w oligofrenii. Dla przy- kładu przytoczmy konstytucyjne anomalie anatomiczne kostnego kanału porodo- wego, dziedziczone z matek na córki, a usposabiające do ciężkich poroddw, naraża- jących noworodki na urazy czaszki. Przykład ten obrazuje istotną różnicę między prawdziwą dziedzicznością, zachodzącą przy przenoszeniu cech za pomocą masy dziedzicznej, a dziedzicznością rzekomą, gdy dziedziczy się tylko, jak w podanym przykładzie, anatomiczne cechy usposabiające pośrednio do powstania encefalopatii. Taka sama rzekoma dziedziczność zachodzi w wypadku zmian anatomicznych mied- nicy kostnej, wywołanych krzywicą. Jeżeli w ciągu wielu pokoleń warunki odży- wiania pozostaną tak samo niekorzystne, to dla genealoga powstanie tu łudzące zjawisko pozornego dziedziczenia się cech anatomicznych i ich następstw neurolo- giczno-psychiatrycznych. [patrz też: , bielizna damska sklep internetowy, artykuły fryzjerskie, integracja sensoryczna ]

Znaczenie warunków mieszkaniowych wyjasniaja dobrze

Tuesday, July 12th, 2016

Znaczenie warunków mieszkaniowych wyjaśniają dobrze statystyki dowodzące, że z ich poprawą zmniejsza się zachorowanie i śmiertelność na gruźlicę. Np. w Glasgow gruźlica płuc u mieszkających w małych miasteczkach jest o 65 % częstsza niż u osób lepiej mieszkających, a różnica śmiertelności jest jeszcze większa, dochodzi bowiem do 341 %. Rola warunków mieszkaniowych jest tym znaczniejsza, że w parze z ciasnotą mieszkań idzie zwykle brak w nich słońca, złe odżywienie, wy- tężona praca fizyczna lub umysłowa, niedosypianie, częste nadużywanie latami napojów wyskokowycli. Czynniki te osłabiają siły żywotne ustroju i przez to sprzyjają zachorowaniu na gruźlicę, gdy prątki wtargną do ustroju. U kobiet mają wielkie znaczenie częste porody i trwałe karmienie piersią. Silne urazy psychiczne zwłaszcza wywołujące znaczne upośledzenie odżywienia chorego, sprzyjają wybuchowi gruźlicy albo po- garszają jej przebieg. Przeziębienie, z którym chory tak często łączy początek swe] choroby, działa najprawdopodobniej przez osłabie- nie ustroju. Ogólne osłabienie ustroju pod wpływem zmian atmosfe- rycznych jest prawdopodobnie jedną z przyczyn zaostrzania się gruźlicy płuc na wiosnę. Znaczenie niedostatecznego odżywiania oraz różnych ograniczeń życiowych i urazów psychicznych wyjaśniają dobrze dane statystyczne Tadeusza Kopcia do- wodzące znacznego wzrostu umieralności na gruźlicę w Warszawie za czasów okupacji niemieckiej w okresie wojny 1914-1918, gdy wszystkie te czynniki dzia- łały łącznie: przed wojną umierało na gruźlicę w Warszawie średnio 3,2Dfoo ludności, podczas zaś okupacji w r. 1917 umarło 9,75%0. Znaczenie warunków higieniczno-sanitarnych oraz zamożności i kultury lud- ności dla szerzenia się gruźlicy można zilustrować terytorialnym rozmieszczeniem w Warszawie umieralności na gruźlicę. Najmniejsza umieralność na gruźlicę w okre- sie od r. 1929 do r. 1933 (1,15-1,59%0) była (Stanisława Bakalowa) w okręgach zamieszkałych przez zamożniejszą klasę ludności, wolne zawody i inteligencję pra- cującą (1,1-1,63%0) Natomiast najwyższa umieralność była w okręgach robotni- czych (2,33-3,34%0) Wszelkie zawody, wykonywane w lokalach zamkniętych, źle przewie- trzanych, pełnych kurzu, bardziej narażają na zakażenie gruźlicze, niż te, które są połączone z pracą na wolnym powietrzu. Toteż ogrodnicy, woź- nice, a nawet zamiatacze ulic itp. zapadają na gruźlicę płuc rzadziej niż kelnerzy, robotnicy fabryczni i inni. Do zachorowania na gruźlicę płuc usposabiają także zawody, połączone z ustawicznym uciskiem na klatkę piersiową (zawód szewski i in.). [podobne: , artykuły fryzjerskie, olejowanie włosów, olej kokosowy ]