Posts Tagged ‘apteka gemini sopot’

Znaczenie warunków mieszkaniowych dla gruźlicy.

Tuesday, September 10th, 2019

Znaczenie warunków mieszkaniowych wyjaśniają dobrze statystyki dowodzące, że z ich poprawą zmniejsza się zachorowanie i śmiertelność na gruźlicę. Np. w Glasgow gruźlica płuc u mieszkających w małych miasteczkach jest o 65 % częstsza niż u osób lepiej mieszkających, a różnica śmiertelności jest jeszcze większa, dochodzi bowiem do 341 %. Rola warunków mieszkaniowych jest tym znaczniejsza, że w parze z ciasnotą mieszkań idzie zwykle brak w nich słońca, złe odżywienie, wytężona praca fizyczna lub umysłowa, niedosypianie, częste nadużywanie latami napojów wyskokowych. Czynniki te osłabiają siły żywotne ustroju i przez to sprzyjają zachorowaniu na gruźlicę, gdy prątki wtargną do ustroju. …read more

Gruźlica.

Monday, September 9th, 2019

Tezę przekazywania przez rodziców swoistego usposobienia do gruźlicy starano się udowodnić także badaniem drzew genealogicznych rodzin gruźliczych oraz badaniem bliźniąt ze środowisk gruźliczych. Dowody te nie są jednak bezsporne. Więcej już przekonują takie spostrzeżenia, w których stwierdzono, że u kilku członków rodziny pierwotna zmiana gruźlicza powstała zawsze w tym samym miejscu płuc (dispositio localis), gruźlica płuc objawiała się w tej samej postaci, miała jednakowy przebieg, a nawet powstawała w tym samym wieku. Pogląd o przekazywaniu przez rodziców chorych na gruźlicę dzieciom swoistego usposobienia do gruźlicy, chociaż rozpowszechniony zwłaszcza wśród laików, nie jest uznany przez wszystkich. Nie da się co prawda zaprzeczyć, ile w rodzinie gruźliczej dzieci giną bardzo często na gruźlicę już w niemowlęctwie. …read more

Gruźlica w schizofrenii.

Monday, September 9th, 2019

Wpływom dokrewno-konstytucjonalnym przypisuje się bardzo częste zapadanie na gruźlicę płuc chorych na otępienie wczesne (schizofrenia). Częstości tej nie można tłumaczyć samymi tylko warunkami zewnętrznymi, o których była już mowa, gdyż w innych chorobach psychicznych zakażenie gruźlicze, chociaż w ogóle częste, zdana się stosunkowo o wiele rzadziej. Z dalszych spostrzeżeń dowodzących ogromnej roli terenu ustrojowego w patogenezie i w rozwoju gruźlicy płuc wynika stosunkowa rzadkość tej choroby i łagodny jej przebieg o charakterze przeważnie zmian włóknistych u dorosłych, dotkniętych skazą dnawą. U dzieci neuroartretycznych przeważa łagodna gruźlica gruczołowa. Osoby o budowie astenicznej zapadają nieraz na gruźlicę, ale przeważnie na łagodne jej postaci krwiopochodne, natomiast osoby o budowie silnej, atletycznej oraz piknicznej – przeważnie na przewlekłą gruźlicę płuc postępującą, rozpoczynającą się naciekiem wczesnym. …read more

Choroby jako czynniki usposabiające do gruźlicy płuc.

Sunday, September 8th, 2019

Choroby jako czynniki usposabiające do gruźlicy płuc. Zagadnienie wpływu chorób, zwłaszcza narządu oddechowego na powstawanie gruźlicy płuc, było przedmiotem licznych badań. Przekonano się, że powstawaniu i rozwojowi gruźlicy płuc sprzyja pylica, a to wskutek tego, że długoletnie wdychiwanie wielkiej ilości różnego rodzaju pyłu krzemowego wywołuje zapalenie zarostowe dróg chłonnych w płucach oraz zmiany zapalne z rozwodem tkanki łącznej, zwłaszcza wzdłuż naczyń, i przez to usposabia do zatrzymywania prątków gruźlicy w płucach. Najszkodliwsza jest pylica płuc kamieniarska (chalicosis pulmonum), szczególnie powstająca wskutek wdychiwania bardzo drobnego pyłu piaskowcowego. W materiale lwowskiej kliniki w okresie 1927-1929 r. …read more

Częstość zakażanie gruźliczego oraz umieralność na gruźlicę.

Sunday, September 8th, 2019

Częstość zakażanie gruźliczego oraz umieralność na gruźlicę. Pierwsze ściślejsze dane o częstości zakażenia gruźliczego zawdzięczamy Naegeliemu. Stwierdził on zmiany gruźlicze lub takie, które należy z dużym prawdopodobieństwem uznać za następstwo wyleczonej gruźlicy, w 96-97% zwłok osób, których przyczyną śmierci nie była gruźlica. Zmiany gruźlicze stają się coraz, częstsze z wiekiem, tak iż w 18 roku życia prawie wszyscy są już zakażeni gruźlicą. Znacznego rozpowszechnienia zakażenia gruźliczego dowodzą także masowe badania ludności co do odczynu berkulinowego Pirqueta, którego dodatni odczyn świadczy, że badana osoba uległa już zakażeniu gruźliczemu. …read more

Tuberkuliny.

Sunday, September 8th, 2019

Prócz pierwotnej tuberkuliny, zwanej dawną tuberkuliną Kocha (Alttuberculin), są tuberkuliny uzyskane innymi metodami, między innymi, wzorcowa oczyszczona pochodna proteinowa tuberkuliny której używa się do wykonywania odczynów tuberkulinowych. Dawna tuberkulina Kocha nie zawiera żywych prątków gruźlicy i dlatego jej wstrzyknięcie nie wywołuje gruźlicy. Zdrowe zwierzę oraz zdrowy człowiek, który nie uległ jeszcze zakażeniu prątkami gruźlicy, nie oddziaływa w ogóle na wstrzyknięcie tuberkuliny ani na zaszczepienie jej na wzór szczepienia ospy. Natomiast wstrzyknięcie podskórne tuberkuliny zwierzętom i ludziom chorym na gruźlicę lub mającym ogniska gruźlicze, nawet nieczynne, wywołuje gorączkę i inne objawy ogólne i ogniskowe, a jej wkroplenie w zadraśnięcie skóry – tzw. dodatni odczyn tuberkulinowy w postaci ograniczonego zaczerwienienia, przechodzącego w grudkę. …read more

Zakażenie gruźlicze.

Sunday, September 8th, 2019

W miarę poprawy stosunków zdrowotnych liczba osób zakażających się gruźlicą w dzieciństwie maleje. Dowodzą tego badania, przeprowadzone z odczynem skórnym Pirqueta w różnych wielkich zbiorowiskach ludzkich. Pierwsze zakażenie gruźlicze u dorosłych spostrzega się częściej wśród ludności bardzo mało stykającej się z chorymi na gruźlicę. Zgodnie z tym pierwotną zmianę gruźliczą 1:1 dorosłych widuje się często u tubylców krajów nie zakażonych jeszcze gruźlicą, gdy przybywają do skupisk ludzkich z endemicznym zakażeniem gruźliczym, oraz u rolników naszych krajów, jeżeli pozostając stale na wsi stykają się z zakażeniem gruźliczym dopiero w wieku dojrzałym po przesiedleniu się do miasta. Bardzo liczne przykłady tego dało doświadczenie, nabyte podczas wojny światowej 1914-1918 przez wszystkie armie, które miały w swym składzie oddziały wojskowe, przewiezione do metropolii z kolonii. …read more

Badania radioskopowe.

Saturday, September 7th, 2019

Badania radioskopowe przeprowadzone wkrótce po wojnie wykazały, że na terenie Lublina wśród młodzieży przedszkoli, szkół powszechnych, gimnazjów, liceów, szkół zawodowych i obu wyższych uczelni na 17.412 osób w roku szkolnym 1945/46 było przypadków gruźlicy czynnej 911 (5,23%), gruźlicy wymagającej obserwacji 1996 (11,46%) i wygojonego zespołu gruźliczego pierwotnego 1964 (9,6%) (Julia Krajewska i Tadeusz Kielanowski). W masowych badaniach małoobrazkowych, przeprowadzonych przez Poradnię Przeciwgruźliczą w Warszawie w okresie od 1. VI. do 30. XI 1946 r. …read more

Statystyki w gruźlicy.

Saturday, September 7th, 2019

Co do ludności całej Polski, to według teoretycznych obliczeń Michała Telatyckiego liczba chorych na gruźlicę wynosiła w Polsce w r. 1946 970.000, w tym 520.000 wśród mieszkańców wsi. Stanowi to 440 osób na każde 10.000 mieszkańców, w tej liczbie wykrztuszających prątki gruźlicy 176 na każde 10.000 mieszkańców. Liczba zgonów z powodu gruźlicy wynosiła w roku 1946 w całej Polsce 64,460 osób, czyli 29,3ro na każde 10.000 mieszkańców (przed wojną – 17,5%). Tych obliczeń nie można uważać też za ścisłe. …read more

Wyniki pięcioletnie po wyłączeniu pompki wieńcowej i poza pompą wieńcową ad 6

Monday, September 2nd, 2019

W tym ograniczonym okresie żadne pierwotne ani wtórne wyniki nie zostały zidentyfikowane (patrz Dodatek dodatkowy). Dyskusja
Badanie to było wieloośrodkowym, opartym na Stanach Zjednoczonych, wielostanowiskowym badaniem porównującym 5-letnie wyniki kliniczne u pacjentów, którzy zostali losowo przydzieleni do poddania się operacjom typu off-pump lub pump-pump . Po 5 latach CABG w warunkach iniekcji było lepsze niż CABG bez użycia pompy w odniesieniu do zgonu z jakiejkolwiek przyczyny i pierwotnego złożonego wyniku MACE. We wszystkich 5-letnich ocenach klinicznych, które oceniono, podejście pozapompowe nie dawało żadnej przewagi nad procedurami CABG na pompach.
Pacjenci w naszym badaniu mieli nieznacznie wyższe wskaźniki nadciśnienia tętniczego, choroby naczyń obwodowych i migotania przedsionków niż pacjenci w badaniu CORONARY; pacjenci w naszym badaniu mieli również niższe wskaźniki pilnego stanu, cukrzycę i płeć żeńską. …read more