PODZIAL SCHORZEN PADACZKOWYCH Nazwa padaczki

PODZIAŁ SCHORZEN PADACZKOWYCH Nazwą padaczki obejmujemy wszystkie stany patologiczne mózgu, przebiegające z napadami, czyli z atakami. Napady w ogóle są to ściśle ograniczone w czasie, prze- ważnie krótkotrwałe, według pewnych praw przebiegające stany wyjątkowe, po- wodujące zaburzenia świadomości ilościowe, a czasem i jakościowe, oraz zaburze- nia układu ruchowego. Napady w tym znaczeniu są osiowym objawem padaczki, chociaż bywają przypadki padaczki utajonej (epilepsia latens), gdzie tego objawu w obrazie klinicznym nie da się dowieść, chyba co najwyżej elektroencefalograficz- nie. Podział na różne odmiany padaczki opiera się na sprawdzianach kliniczno-feno- menologicznych, etiopatogenetycznych i bioelektrycznych. Chociaż znamy już dobrze różne typy napadów i potrafimy je w wielu przypadkach przyporządkować odpo- wiedniemu wzorcowi krzywej eeg i ustalić umiejscowienie sprawy według aktyw- ności bioelektrycznej .i według danych pneumoencefalograficznych i angiograficz- nych, to jednak w wielu przypadkach pogranicznych nie udaje się nam zsyntetyzo- wać wszystkich tych danych. Trudności rozpoznawczo-różnicowe dają się nam we znaki już przy próbie różnicowania obrazów klinicznych ze względu na mnogość napadów poronnych i mieszanych. Aby się w tym gąszczu zorientować, Orać trzeba pod uwagę naj drobniejsze szczegóły, których dostarczyć mogą wywiady, obserwacja kliniczna i wyniki badań dodatkowych, a w wielu wypadkach i wyniki leczenia. Wielu błędów można uniknąć, jeżeli się wciągnie w rozważania rozpoznawcze spo- strzeżenia psychiatryczne, dokonywane w okresach przed-, po- i mięczynapadowym. Dotyczy to znamiennych następstw otępiennych i charakteropatycznych. na które neurolodzy i inni lekarze bardzo często nie zwracają uwagi, nie doceniając ich zna- czenia diagnostycznego. Trafne zastosowanie właściwego środka symptomo- lub syn- dromolitycznego, a w wielu przypadkach i no zoli tycznego, musi być poprzedzone takim skrupulatnym postępowaniem rozpoznawczym. W piśmiennictwie światowym czasem zbyt wiele różnych spraw zalicza się do kręgu padaczki tylko dlatego, że cierpienie występuje napadowo. W rzeczy samej obowiązuje zasada, że w każdym przypadku występowania objawów w sposób na- padowy należy w pierwszym rzędzie myśleć .0 padaczce. Napady padaczkowe wy- stępują bowiem nieporównanie częściej niż niepadaczkowe. Tak często przez lekarzy rozpoznawane napady omdleniowe, wegetatywno-dystoniczne, tetanoidne,• anginoidalne i histeryczne okazują się po dokładniejszym badaniu napadami padaczkowymi bodaj czy nie w większości przypadków. Szczególnie dużo błędów rozpoznawczych dostar- cza padaczka skroniowa, której bogata symptomatologia jakże często brana jest przez niewprawnych . diagnostów za histerię lub nawet schizofrenię. Nie potrzeba tu osobno podkreślać ogromnego znaczenia wczesnego wykrycia tła padaczkowego. Od tego prze- cież zależy los chorego. Mniejszym błędem jest niesłuszne podejrzewanie padaczki niż zlekceważenie tej możliwości. Czasem zresztą pogląd, że dane jednostki są po- chodzenia padaczkowego, posuwa się zbyt daleko i próbowano włączyć tu wszelkie napadowe zjawiska, np. tężyczkę; migrenę, narkolepsję, katapleksję, wegetatywne omdlenia, spazmy wściekłości “i krzyku, nawet napady histeryczne psychogenne iid. [patrz też: , olejek cbd, masło shea, Stomatolog Kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.