Ostatnia wojna swiatowa zawazyla wybitnie

Ostatnia wojna światowa zaważyła wybitnie na szerzeniu się gruźlicy na ziemiach polskich. Okupant stworzył warunki, które obniżyły ogromnie odporność ludności na zakażenie gruźlicą a jednocześnie wybitnie zwięk- szyły możliwości zakażenia się. Brutalne wysiedlanie ludności z miejsc jej zamieszkania, nie kończące się wędrówki w poszukiwaniu dachu nad głową, zniszczenia wsi i miast, przymusowa praca w ciężkich warunkach, ustawiczna obawa o los, duże ograniczenia żywnościowe, przeludnienie mieszkań itp. – te czynniki stwarzały podłoże do łatwego zakażania wyniszczonej Iudności prątkami gruźlicy, rozsiewanymi obficie przez cho- rych, stłoczonych razem ze zdrowymi. Grozę położenia pogarszało świa- dome rozbicie przez najeźdźcę całego aparatu przeciwgruźliczego w Polscs. W bardzo krótkim czasie, po opanowaniu militarnym kraju rozwiązali okupanci wszystkie Towarzystwa Przeciwgruźlicze z Polskim Związkiem Przeciwgruźliczym na czele i prawie wszystkie poradnie przeciwgruźlicze, zabrali sanatoria przeznaczając je wyłącznie dla siebie, przekreślili dla nas leczenie klimatyczne zakazując nam pod karą śmierci dostępu do Za- kopanego. Wprawdzie w ostatnich latach okupacji rozpoczęli Niemcy ma- sowe badania radiologiczne kolejarzy, pracowników Ubezpieczalni Spo- łecznych i osób wywożonych do Niemiec do pracy przymusowej. Zwra- cano się nawet do polskiego świata lekarskiego z wezwaniem do czynnego udziału w tych badaniach obiecując ich umożliwienie. Wszystkie te za- biegi miały jednak na celu wyłącznie zapobieganie zawleczeniu gruźlicy do Niemiec. Ostatecznie zezwolono na dwa oddziały gruźlicze dla Pola- ków całej tzw. Generalnej Gubernii, mianowicie w zakładach dla chorych umysłowych w Tworkach i w Kobierzynie, Szczątki placówek przeciw- gruźliczych w Warszawie uległy całkowitemu zniszczeniu w związku z powstaniem w r. 1944, a jednocześnie z tym nie oszczędzono i ich per- sonelu razem z najwybitniejszymi przedstawicielami fizjologii w Polsce, których pomordowano. Taki stan spowodował nie tylko ogromny, wzrost zagruźliczenia w kraju, ale i nader złośliwy przebieg choroby, który się objawił talk ciężkimi i rozległymi zmianami, jakich nie spostrzegało się przed ostatnią wojną. Miarą spustoszeń, które wywoływała teraz gruźlica, mogą służyć takie fakty, jak skok liczby agonów na gruźlicę W Warszawie z 155 na 100.000 mieszkańców w r. 1939 na 452 w r. 1941 i 500 w r. 1944, a w Łodzi z 176 do 316, i to w tym czasie, kiedy w Kopenhadze np. liczba zgonów na gruźldcę z 51 na 100.000 w r. 1939 obniżyła się do 40 w r. 1944, a w Sztokholmie w tym samym czasie z 92 na 70. [podobne: , masło shea, olejek arganowy, indywidualne kalendarze trójdzielne ]

Tags: , ,

Comments are closed.