Niezbednym warunkiem do powstania alergii

Niezbędnym warunkiem do powstania alergii jest obecność w ustroju żywych prątków gruźlicy oraz tkanki gruźliczej. Z chwilą zupełnego znik- nięcia zmian, wywołanych przez zarazki gruźlicy alergia zdaniem więk- szości, również znika, a zdaniem innych (Ksawery Lewkowicz) wybitnie opada, prawdopodobnie jednak nie zanika nigdy bez śladu. Stan alergiczny można uzyskać także przez wprowadzenie do ustroju wielkiej dawki prątków zabitych. Alergia w tym wypadku jest Jednak bardzo słaba i trwa krótko. Alergia gruźlicza jest zjawiskiem swoistym. Wprawdzie odczyny tuberkulinowe, będące jej wyrazem u osób zakażonych gruźlicą, można wywołać także pewnymi ciałami nieswoistymi. Takie odczyny jednak wy- magają zastosowania wielkich dawek tych ciał, są .słabsze i znikają szyb- ciej niż odczyn, który powstaje u zakażonych prątkami gruźlicy w związ- ku z działaniem tuberkuliną. Świadczą one o alergii nieswoistej. Alergia swoista jest zjawiskiem tkankowym, a nie humora-nym, tzn. polega na swoistym przestrojeniu tkankowym, a nie na obecności w krwi swoistych niweczników i dlatego nie można jej przenosić biernie wraz z surowicą na inne osoby. Istota zmian w ustroju, towarzyszących powstawaniu alergii nie jest jeszcze wyjaśniona, pomimo licznych dociekań w tym kierunku. Prócz nadwrażliwości (supersensibilitas) na działanie prątków gruźlicy wytwarza się pod wpływem przebytego zakażenia także pewna odporność (immunitas) ustroju na te zarazki. W zjawisku Kocha jej wyrazem jest szybkie gojenie się zmiany miejscowej z równoczesnym wydaleniem prąt- ków. Jako tkankowe, odporność nie dotyczy prątków znajdujących się w serze gruźliczym. Odporność tę zwie się ,,odpornością nabytą”, w odróżnieniu od ,,odporności wrodzonej”, zwanej także “odpornością naturalną”. Odporność wrodzona, zależna od konstytucji ustroju, nie jest jednakowa u różnych ludzi. Różny jej sto- pień jest między innymi, przyczyną odmiennych losów zakażenia gruźli- czego u rozmaitych osób. [patrz też: , krem neutrogena, protetyka, sklep kolagen ]

Tags: , ,

Comments are closed.