Lokalizacja i rozległość zmian gruźliczych w płucach.

Lokalizację i rozległość zmian gruźliczych w płucach należy zaznaczać liczbami w postaci ułamka napisanego po rozpoznaniu zasadniczej postaci gruźlicy. W tym celu powierzchnię każdego płuca dzieli się na trzy pola oznaczone cyframi: 1. pole górne, 2. pole środkowe, 3. pole dolne.Przy wpisywaniu lokalizacji wpisuje się cyfrę odpowiadającą polu, w którym wykrywa się zmiany gruźlicze, w liczniku wpisuje się zmiany 2+3 odpowiadające płucu prawemu, w mianowniku płucu lewemu. Np. -1- oznacza, że zmiany gruźlicze znajdują się w środkowym i dolnym polu płuca prawego i w górnym płuca lewego. Okres zbliznowacenia (zwapnienia) zmian gruźliczych jest jednoznaczny z wygojeniem się zmian; osobnika z takim rozpoznaniem wypisuje się z poradni jako wyleczonego i nie wykazuje dalej w statystyce chorych na gruźlicę. Stan ogólny i stan procesu gruźliczego oznacza się dużymi literami alfabetu wpisanymi po rozpoznaniu postaci gruźlicy, a przed ułamkiem wskazującym lokalizację zmian gruźliczych. Stan ogólny dobry i stan wyrównania procesu gruźliczego oznacza się literą A (brak objawów toksemii gruźliczej, ciepłota i odczyn Biernackiego prawidłowe, wydolność oddechowa i krążenia zachowana). Stan ogólny i stan zachwiania procesu gruźliczego oznacza się literą B (stany podgorączkowe, spadek wagi ciała, pogorszenie samopoczucia itd.). Stan ogólny zły i stan niewyrównania procesu gruźliczego oznacza się literą C (objawy toksemii gruźliczej, spadek wagi, ciepłota podwyższona i stałą niewydolność oddechowa i krążenia). A. Stan wyrównania procesu gruźliczego. B. Stan zachwiana procesu gruźliczego. C. Stan niewyrównania procesu gruźliczego. Całkowite rozpoznanie może więc przedstawiać się następująco: prze- wlekła gruźlica płuc jamista plus, w okresie szerzenia się zmian. Stan nie wyrównania, jama znajduje się w szczycie płuca lewego, rokowanie jest złe. Chory niezdolny do pracy całkowicie; o ile ma złe warunki domowe i ma małe dzieci, musi być hospitalizowany. Zależnie od stanu procesu gruźliczego chorych na gruźlicę dzieli się na 5 grup: Grupa I – do tej grupy zalicza się chorych stale wydalających w plwocinie prątki gruźlicy, chorych leczonych odmą, chorych z rozległymi przewlekłymi postaciami gruźlicy płuc oraz chorych z ostrymi świeżymi i postępującymi zmianami w płucach. Grupa II – do tej grupy zalicza się chorych z zaostrzeniem poprzednio uspokojonego procesu gruźliczego, wyrażającym się niektórymi objawami klinicznymi czynnego procesu gruźliczego. Dwie pierwsze grupy – to chorzy z czynnymi postaciami gruźlicy. Grupa III – do tej grupy zalicza się chorych z nieczynnymi postaciami gruźlicy płuc, wymagających okresowej kontroli poradni. Grupa IV – do tej grupy zalicza się osoby zdrowe, znajdujące się w styczności z chorymi na gruźlicę. Grupa V – zalicza się tu chorych na gruźlicę pozapłucną. [podobne:  przegladarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe, trening umiejętności społecznych, zakład opiekuńczo leczniczy  ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: przegladarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe trening umiejętności społecznych zakład opiekuńczo leczniczy