INSTRUKCJA DO FORMULARZA B.

INSTRUKCJA DO FORMULARZA B. Nazwa formularza: dziennik pracy poradni przeciwgruźliczej. Cel formularza: celem formularza jest zobrazowanie działalności poradni. Kto, kiedy i w jaki sposób wypełnia formularz. Zasadniczą podstawą do wypełniania formularza form są “karty choroby”. Po zakończeniu przyjęć lekarskich pielęgniarka powinna tegoż dnia posegregować karty na grupy według cech wymienionych w rubrykach: tego formularza, a po przeliczeniu liczby odpowiadające poszczególnym cechom wpisać kolejno do właściwych rubryk. Np. liczbę chorych nowozarejestrowanych w poradni jeszcze nieleczonych uzyskuje się w ten sposób, że z ogólnej liczby kart przekazanych przez lekarza po zakończeniu przyjęć lekarskich pielęgniarka odkłada karty te, które zostały wystawione w danym dniu przyjęć i z których w dziale B II “wywiady” odnotowano na końcu notatki “dotychczas nieleczony” . Przez przeliczenie tych kart uzyskuje się liczbę dla rubryki 4. Pielęgniarka podsumowuje co miesiąc dane liczbowe, umieszcza- w poszczególnych rubrykach i przenosi wyniki do takiegoż arkusza sprawozdawczego z tą zmianą, że zamiast rubryki “data” wpisuje rubrykę “miesiąc”. Na zakończenie okresu sprawozdawczego pielęgniarka podsumowuje arkusz zbiorczy celem otrzymania liczb do sprawozdania półrocznego i rocznego. Uwagi do poszczególnych rubryk. Rubryki 1 i 2 – podać liczbę rzeczywiście przepracowanych przez lekarza godzin. Rubryka 3 – dotyczy chorych pierwszy raz zgłoszonych do danej poradni, którzy już poprzednio byli leczeni z powodu gruźlicy. Rubryka 4 – należy podać liczbę nowozarejestrowanych, którzy dotąd nie byli leczeni z powodu gruźlicy. Rubryka 5 – liczbę tej rubryki otrzymuje się przez obliczenie z kart G nr 1 osób, które były zarejestrowane w poradni przed rozpoczęciem roku sprawozdawczego, a które zgłosiły się po poradę w danym dniu po raz pierwszy w roku sprawozdawczym. Rubryka 6 – stanowi sumę rubryk 3, 4 i 5. Rubryka 7 – liczbę tej rubryki uzyskuje się przez odłożenie i odliczenie kart choroby, na których jest odpowiednia informacja w rubryce 1 działu A karty choroby.  Rubryka d – liczbę tej rubryki otrzymuje się przez obliczenie kart choroby, w których w danym dniu wpisano w dziale B V rozpoznanie: gruźlica płuc nr 36 na podstawie obowiązującego mianownictwa. Rubryka 9 – liczbę tej rubryki, otrzymuje się przez policzenie kart choroby, w których w danym dniu wpisano w dziale B V rozpoznanie: gruźlica pozapłucna, na podstawie numerów obowiązującego mianownictwa. Rubryka 10 – w tej rubryce podaje się liczbę otrzymaną przez policzenie kart choroby osób zgłaszających się po raz pierwszy w roku sprawozdawczym, w którym w dziale B V karty G nr 1 rozpoznanie nie zostało ustalone i wpisane. Rubryka 11 – liczba podana w tej rubryce stanowi sumę liczb podanych w rubrykach 8, 9 i 10. Rubryka 12 – należy podać liczbę tych chorych z liczby chorych wymienionych w rubryce 8, u których w karcie choroby w rozpoznaniu wpisano P.G. (prątki gruźlicy plus). Rubryka 13 – liczbę porad następnych otrzymuje się z karty choroby osób zgłoszonych do poradni w danym dniu, w którym w dziale C w rubryce 2 lub 4 wpisano kolejność- “następna” na podstawie obowiązującego mianownictwa. Rubryka 14 – stanowi sumę rubryk 11 i 13. Rubryka 15 i 16 – liczby w tych rubrykach wymienione uzyskuje się z kart choroby dział C rubryki 1 i 3. Rubryki 17, 18 i 19 – liczby tych rubryk otrzymuje się z kart chorobowych dział C rubryka 10. Rubryka 20 – liczba wytworzeń odmy na oddziale, połączonym z poradnią, przez lekarza poradni. Rubryka 21 i 23 – liczba zabiegów dokonanych w poradni odnotowanych w kartach choroby dział C rubryka 10. Rubryka 22 – liczbę otrzymuje się z punktu szczepień B. C. G. Rubryka 24 – suma rubryk 21 i 23. Rubryka 25 – podać liczbę badań rentgenowskich dokonanych w danym dniu i odnotowanych w kartach chorobowych dział C, rubryka 8 powiększonych o liczbę prześwietleń i zdjęć masowych. Rubryka 26 – podać liczbę dokonanych w danym dniu badań płynów ustrojowych na prątki gruźlicy metodą bakterioskopii, hodowli lub biologiczną, odnotowanych w dzienniku laboratorium. Rubryka 27 – podać liczbę dokonanych odczynów tuberkulinowych Moro, Mantoux i Pirqueta. Rubryka 28 – podać liczbę wykonanych odczynów r Biernackiego w danym dniu. Rubryka 29       – podać liczbę wykonanych badań pomocniczych według dziennika laboratorium. Rubryka 30 – suma rubryk 25 i 23. Rubryka 31 – liczbę do tej rubryki otrzymuje się przez policzenie wydanych zaświadczeń o niezdolności do pracy w danym dniu. Rubryka 32 – liczbę do tej rubryki otrzymuje się z kart choroby dział C rubryka 11. Rubryka 33 – podać liczbę odwiedzin domowych pielęgniarki w dniu sprawozdawczym. Rubryka 34 i 35 – podać liczbę rzeczywiście przepracowanych godzin przez pielęgniarkę. Rubryki 36 i 37 – podać liczby z karty. Liczbę pogadanek i odczytów podaje się raz na miesiąc w wierszu numerowanym u dołu formularza. Wskaźnik ilościowy działalności poradni wyrażony w odsetkach uzyskuje się, mnożąc liczbę udzielonych porad przez IDO. i dzieląc otrzymany iloczyn przez liczbę porad wynikającą z norm. Za normę dla poradni przeciwgruźliczej uważa się 6 porad (badań) na 1 godzinę etatowej pracy lekarskiej tj. taką godzinę, za którą lekarz pobiera wynagrodzenie, przy czym 1 porada udzielona w domu chorego odpowiada 4 poradom ambulatoryjnym. W poradni przeciwgruźliczej porada składa się z badania fizycznego i prześwietlenia rentgenowskiego chorego lub odczytania zdjęcia płuc. [hasła pokrewne: , deratyzacja warszawa, magnez i witamina b6, indywidualne kalendarze trójdzielne ]

Tags: ,

No Responses to “INSTRUKCJA DO FORMULARZA B.”

 1. Mud Pie Man says:

  Zawartość witamin podawana jest na 100g owoców

 2. Amelia says:

  [..] Odniesienie w tekscie do odszkodowania powypadkowe[...]

 3. Sexual Chocolate says:

  Moja mama tez im wierzyla

 4. Take Away says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: psychoterapia warszawa[...]

 5. Necromancer says:

  Udar mozgu, czyli wylew nie jest diagnozowany w Polsce

Powiązane tematy z artykułem: indywidualne kalendarze trójdzielne magnez i witamina b6